Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘witamina b6’

Analogiczne trudnosci moga powstac w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Analogiczne trudności mogą powstać w przypadkach cyklofrenii, w której poszcze- gólne okresy maniakalne lub depresyjne mogą się niekiedy podbarwiać schizofre- nicznie. Bywa też odwrotnie. Na podłożu przewlekłej schizofrenii może wystąpić stan maniakalny lub depresyjny. Znane są też od dawna “psychozy mieszane”, gdzie przy jąć trzeba współistnienie dwóch chorób na raz, schizofrenii i cyklofrenii. Zawile zagadnienia różnicowe, nasuwające się przy rozważaniu struktury takich zlożonych psychoz, nie dadzą się praktycznie rozwiązać bez uwzględnienia zjawisk etioepige- nezy, Pomijając tego rodzaju możliwości, bynajmniej zresztą nie stanowiące w prak- tyce rzadkości, zastanowić się warto nad odróżnieniem schizofrenii od długotrwa- .łych stanów hipomaniakalnych lub depresyjnych, które mogą czasem naśladować nawet degradację społeczną. Istotną rzeczą jest tu umiejętność obserwowania afektu. Zmodulowanie jego w stanie wzmożonego samopoczucia hipomaniakalnego w Ide- .runku ujemnym bywa czasem trudne. Może to naśladować sztywność schizofreniczną, utrwaloną w nastroju pogody i optymizmu, nie dostosowanym do sytuacji chorego i do bodźców, którymi na niego działamy. Jeżeli ma się wprawę, to można spostrzec, że syntonia schizofrenika jest powierzchowna, że wypływa z autyzmu, że nie udziela się otoczeniu. Wychodzą przy tym na jaw dziwactwa, które mogą rozśmieszać oto- czenie, lecz dalekie są od stwarzania nastroju wspólnoty przeżycia uczuciowego. Także drażliwość w stanie hipomaniakalnym w porównaniu z drażliwością niespo- łecznego schizofrenika jest inna, w pierwszym przypadku bardziej po ludzku zro- zumiała, w drugim .przypadku nacechowana chłodem uczuciowym. Przy różnicowaniu między schizofrenią prostą a psychonerwicą histeryczną z upor- czywymi dolegliwościami hipochondrycznymi pamiętać trzeba o możliwości tzw. schi- zofrenii somatopsychicznej, czyli hipochondrycznej. Występuje ona u osobników mło- dych i nie da się tu wykazać dostosowanego czynnika reaktywnego. Przy dokładniej- szym badaniu nie mogą ujść uwagi objawy rozszczepienne, swoiste zaburzenia życia uczuciowego i degradacja pierwotna. Podobnie też przy różnicowaniu z nerwicą na- tręctw nie wolno zapominać o możliwości natręctw objawowych w przebiegu procesu schizofrenicznego. Także rozpoznanie neurastenii, jeżeli nie widzimy jej zrozumiałego tła, nie powinno lekarzowi zamykać oczu na prawdopodobieństwo – zwłaszcza u młodych ludzi – stadium neurasthenicum przewlekłego procesu schizofrenicznego. Im dokładniej chorego badamy, tym więcej w nim widzimy. [patrz też: , deratyzacja warszawa, witamina b6, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘witamina b6’

Analogiczne trudnosci moga powstac w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko niekiedy wykonuje ruchy o cechach iteracji, np. nagle rytmicznie klaszcze w dłonie, powtarza pewne ruchy palcami itd. Ruchy te nasilają się, gdy dziecko wpada w gniew lub lęk. Do wyładowania afektywnego przychodzi bardzo łatwo pod wpł wem naj słabszych bodźców, np. gdy nie spełni się zaraz zachcianki, np. gdy dziecko sygnalizuje głód lub pragnienie. Mimo daleko posuniętego otępienia twarz dziecka zachowała inteligentny wyraz. Przy ogólnym, daleko posuniętym stę- pieniu afektywnym stwierdza Jlię wybitną chwiejność afektywną. Z uczuciowości wyższej nie pozostalo ani śladu. Dziecko do rodziców w czasie odwiedzin odnosi się jak do obcych ludzi, reaguje na ich widok panicznym strachem i bezładną ucieczką. Stosunkowo jeszcze najspokojniejsze jest, gdy się na nie nie zwraca uwagi. lnnymi dziećmi nie zajmuje się, niekiedy przejawia wobec nich dziką agresywność. . Chora przebywała w Klinice Chorób Psychicznych AMG od dnia 25. X. 1950 r. do 28. IV. 1951 r. i od dnia 4. VII. 1951 r. do 29. II. 1952 r. Wykonano odmę móz- gową drogą podpotyliczną. Zdjęcia pneumoencefalograficzne nie wykazały odchyleń od stanu prawidłowego. Przeprowadzono tu insulinoterapię bez wyniku. Wszelkie inne środki zachowawcze nie dały również poprawy. Wobec trwale utrzymującego się eretyzmu przekazano dziecko na życzenie ojca do Szpitala Miejskiego w Gdańsku, gdzie na Oddziale Chirurgicznym Dr Ziemno- wicz wykonał dnia 28. VI. 1951 r. zabieg psychochtrurgiczny, tzw. topischemię, po- legający na ucisku kory płatów przedczołowych na krótki przeciąg czasu celem doprowadzenia tkanki mózgowej do miejscowego obumarcia. Zabieg ten nie dal w następstwie żadnej poprawy stanu psychicznego. Chora jest jed ą z najuciążliw- szych pacjentek Oddziału Dziecięcego Szpitala w Swieciu: stale podniecona psycho- ruchowo, agresywna, krzykliwa, bez łączności uczuciowej i intelektualnej z otocze- niem, na zbliżanie się personelu reaguje strachem i ucieczką, ma stale skłonności do samookaleczeń, zanieczyszcza się moczem i kałem. Niekiedy udaje się z chorą na-wiązać krótkotrwały, powierzchowny kontakt. Spełnia wówczas z trudnością proste polecenia, np. podaje rękę, bierze podany jej przedmiot. Zadane jej pytania powta- rza (echolalia), po czym dłuższy czas na różne inne pytania daje wciąż tę samą od- powiedź (perseweracja). Krótkotrwałe takie kontakty zdają się świadczyć o tym, że chora w pewnym stopniu rozumie treść zadawanych jej pytań. Rozpad struktury osobowości i otępienie osiągnęły z upływem czasu ogromne rozmiary. Według infor- macji Szpitala w Świeciu z końca r. 1963, z upływem lat chora straciła doszczętnie kontakt z otoczeniem, nie reaguje na pytania i polecenia, nawet nie ujawnia lęku. Całymi dniami siedzi na jednym miejscu, często z głową opartą na stole lub zwie- szoną między kolanami, kiwa się stereotypowo, czasem, znacznie rzadziej niż daw- niej, bije się pięściami po głowie, uderza głową o ścianę, gryzie ręce.. potrąca jakby przypadkowo siedzące obok chore. W ostatnich dwóch latach nic nie mówi, od około roku nawet nieartykułowane dźwięki wydaje znacznie rzadziej, czasem krzyczy prze- raźliwie. Na ogół jest spokojniejsza niż, dawniej, co przypisać można largaktylowi zażywanemu w dawce dobowej do 300 mg. Przy spożywaniu posiłków, jeżeli nie jest karmiona łyżką, posługuje się rękami – jada łapczywie. Zanieczyszcza się, często rozmazuje kał rękami. Od ok. 14 r. Ż. miesiączkuje, na ogół dość regularnie. Od r. 1956 miewa rzadkie napady padaczkowe typu grand mat. Próby wykonania eeg nie udały się z powodu podniecenia chorej. Przy tym wszystkim zachowała inteli- gentny wyraz twarzy i jest uderzająco podobna do zdjęcia z 13 r. Ż. [podobne: , stomatolog Warszawa, witamina b6, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries