Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘trądzik’

W dziale II, miesci sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W dziale II, miesci się ogólnikowy podział faktów psychicz – nych. Jest to podział, jak wspominałem powyżej, abstrakcyjny, w rzeczywi- stości bowiem fakty podpadające pod pojęcie umysłu, a więc intelektualne, poz- nawcze, rozumu, rozsądku, myśli itd. nigdy nie występują naprawdę bez inte- gralnego związku z uczuciami. Podobnie też akty woli i działania przeżywamy nierozłącznie wraz ze zjawiskami umysłowymi i uczuciowymi. Dla uporządko- wania materiału naukowego musimy jednak in abstracto brać pod lupę osobno poszczególne grupy cech, aby dokonać ich opisu naukowego i szukać następnie ich wyjaśnienia. Najbardziej przyjęty u nas jest następujący podział na cztery wielkie grupy, podział biologiczny, gdyż odtwarza zachowanie się istoty żywej i odczyn psychizmii wobec świata zewnętrznego. Zycie psychiczne jest miano- wicie środkiem do utrzymania się w walce o byt. Istotom martwym nie zależy na utrzymaniu swej całości, a w każdym razie nie ma dowodów na to, aby w jakikolwiek sposób przeciwdziałały grożącej im zagładzie. Wszelkie wyobra- żenia zdają się być antropomorficznymi bajkami. A więc istota żywa, obda- rzona życiem psychicznym, pod wpływem aktualnych lub dawnych działań przedmiotów otaczających może przeżywać podmiotowe znaki tych przedmio- tów, . jakby ich odzwierciedlenia, bez względu na to, czy przedmioty naprawdę istnieją czy nie. Znaki te czy obrazy stanowią pierwszą grupę faktów psychicz- nych, tj.: I. Przedstawienia. Zjawiska te służą do uobecniania w naszej świa- domości przedmiotów zewnętrznych, ale nie mieści się w nich żaden odpowied- nik ich rzeczywistego istnienia. Istota żywa zajmuje jednak wobec przedmiotu przedstawienia pewną postawę przeświadczeni ową, wierzy bowiem lub jest przekonana, słusznie czy mylnie, zgodnie z rzeczywistością lub nie, że ten przed- miot istnieje lub nie istnieje. Stąd druga grupa faktów psychicznych, miano- wicie: [patrz też: , rehabiliacja, balsam do włosów, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trądzik’

W dziale II, miesci sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 25. Dementia infantilis. D. K., ur. 4. X. 1942 r. Nie stwierdzono obciążenia dziedzicznego. Dziecko przez pierwsze trzy lata rozwijało się prawidłowo, było inteligentne, grzeczne, pozostawało z otoczeniem w dobrym kontakcie uczucio- wym, dużo mówiło, miało słuch muzyczny, umiało dużo piosenek na pamięć, uczyło się ich łatwo, miało bardzo dobrą pamięć. Podobno w październiku 1945 r. uderzyła się w głowę, lecz brak dowodów, aby chodziło tu o uraz ciężki. W listopadzie tegoż roku bardzo szybko zaczęła się zmieniać: dostawała napady krzyku (opis rodziców nie przemawia za napadami drgawkowymi), stała się tak lękliwa, że nie pozwalała nikomu zbliżyć się do siebie, gdyż zaraz reagowała lękiem i krzykiem, zatraciła łączność uczuciową i intelektualną z otoczeniem, “tak jakby rodziców nie pozna- wała”, coraz mniej mówiła, zasób jej słów spadł do kilku ustawicznie powtarza- nych zdań, coraz częściej biła się z całej siły po głowie lub bila głową o ścianę. Z powodu ustawicznego niepokoju psychoruchowego umieszczono dziecko dnia. 6. III. 1946 r. w Szpitalu Psychiatrycznym w Swieciu n. Wisłą, gdzie z krótszymi lub dłuższymi przerwami przebywa dotychczas. Pod względem somatycznym i neurolo- gicznym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. Dziecko w nieustannym ruchu, biega od ściany do ściany, jest krzykliwe, płacze, przy próbie badania stawia opór, zanieczyszcza się moczem i kalem, jada przewazme tylko, gdy jest karmione łyżką, glód i potrzeby fizjologiczne zgłasza krzykiem, lecz przy zbliżeniu dorosłych wykazuje lęk, ucieka i stawia opór. Do niektórych osób bardziej się przyzwyczaja i pozwoli się nakarmić. Pozostawione sobie bywa spokojniejsze, ogląda sobie ręce, nie zwraca na otoczenie najmniejszej uwagi, czasem śpiewa zawsze jedne i te same piosenki, wymawiając wyrazy dość wyrażnie i wykazując słuch myzyczny, czasem jakby się bawila lalką. Kilkakrotnie przechodziła leczenie wstrząsami elektrycznymi. Uzyskiwano pewne uspokojenie, lecz wszystkie inne objawy pozostawaly nie zmie- nione. Mowa dziecka zubożała do kilku zdań niezmiennie persewerowanych, np. “biedna Kaziulka” albo “Kaziulka biedulka”, albo “poję, boję” itd. Wypowiedzi mają charakter szczebiotu 2 – 3-letniego dziecka. Dziecko niekiedy naśladuje ruchy otocze- nia (echopraxia) lub powtarza zasłyszane dźwięki (echolalia). Zaznaczają się silne popędy niszczycielskie i samookaleczeniowe: gryzie zębamii drze bieliznę na sobie, pościel i odzież innych dzieci, gryzie sobie palce, woła przy tyin “bądź grzeczna”. [hasła pokrewne: , trądzik, odżywki do rzęs, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off