Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Na oddziale wybitny negatywizm bierny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na oddziale wybitny negatywizm bierny i czynny, zastyga w tej samej postawie ciała (stereotypia postawy), nie chce się ubierać ani myć, musi być kar- miona sztucznie, .na próby nawiązania kontaktu uśmiecha się jakby teatralnie, afekt wykazuje wszelkie cechy sztywności i niedostosowania. Chorej zaszczepiono zim- nicę, gdyż druga seria wstrząsów elektrycznych nie dała poprawy. Wyniku leczniczego po 8 napadach gorączki nie można było zauważyć. Chorą zwolniono na życzenie rodziców do domu, po czym umieszczono ją 21. I. 1949 r. w Klinice Chorób Psychicznych AMG. Tutaj stwierdzono daleko posunięte objawy katatonii hipokinetycznej z rozpadem struktury osobowości, wybitnymi za- burzeniami życia afektywnego i czynności intelektualnych, przy czym na pierwszy plan wybijały się zaburzenia napędu psychoruchowego: zahamowanie psychoruchowe, zmanierowanie, grymasy mimiczne, usta w ciup, dziwaczne stereotypie ruchowe i po- stawy, mutyzm, zanik życia popędowego, osłupienie. Nie stwierdzono nigdy objawów kataleptycznych. U chorej przeprowadzono leczenie wstrząsami insulinowymi, uzy- skując znaczną remisję, polegającą na niemal zupełnym cofnięciu się zespołu kata- tonicznego. Przy zwolnieniu z kliniki dnia 19. III. 1949 r. można jednak było stwierdzić wiele ubytków: niedostateczny krytycyzm w ocenie przebytej psychozy, pewną dziwacz- ność w wyrazie twarzy, w gestach i w zachowaniu, niezupełnie dobrą łączność uczu- ciową z otoczeniem, pewne niezdyscyplinowanie logiczne w rozumowaniu, chora moduluje afekt niezupełnie sprawnie, jej uczuciowość wyższa wykazuje braki. Mimo to po zwolnieniu stan jej był tak dobry, że ukończyła kurs pisania na maszynie i pra- cowała dobrze jako stenotypistka, ponadto grywała na fortepianie i utrzymywała w pewnym stopniu życie towarzyskie. Rodzina uważała, że chora powróciła zupełnie do zdrowia, tj. do stanu sprzed wystąpienia ostrego zespołu katatonicznego. Remisja ta utrzymywała się blisko 3 lata. Dokonywane w tym czasie badania kontrolne wy- kazały obecność stanu ubytkowego, opisanego pówyżej, w którym rodzina nie wi- działa choroby. [przypisy: , Studnie głębinowe, artykuły fryzjerskie, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Na oddziale wybitny negatywizm bierny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny i przebieg. Jednym z najbardziej rzucających się w oczy objawów jest wytworzenie się autyzmu. Wyraża się on zanikiem łącz- ności uczuciowej z otoczeniem. O ile normalne dziecko odznacza się raczej wy- bitną syntonią, o tyle dziecko schizofreniczne zaczyna stopniowo popadać w co- raz głębsze odosobnienie uczuciowe. Jest to wynikiem najistotniejszego zaburze- nia schizofrenicznego, mianowicie zwyrodnienia życia uczuciowego. Najbardziej dotknięta bywa uczuciowość wyższa. Zanika u dziecka uczucie związku społecz- nego ze światem otaczającym. Nawet zaślepieni rodzice wyczuwają chłód uczu- ciowy dziecka, które dawniej przejawiało żywy i serdeczny stosunek do rodzi- ców, rodzeństwa, rówieśników. Stopniowo słabną, a wreszcie zanikają wyższe zainteresowania, dążenia, ambicje. W cięższych przypadkach już po paru lata cli rozwój psychiczny dziecka cofa się do najwcześniejszego okresu, tak że dziecko może po latach robić wrażenie ciężko, niedorozwiniętego umysłowo i pod tym rozpoznaniem przebywać w zakładzie dla idiotów. Czynności intelektualne ule- gają stopniowemu rozpadowi. Ujawnia się to w przeróżny sposób w dziedzinie mowy. Jedne dzieci stają się stopniowo coraz bardziej małomówne, (oligophasia), aż popadają w niemal zupełny lub zupełny mutyzm. Inne dzieci, przeciwnie, okazują wzmożony pęd do mówienia. Nie da się tu tak łatwo jak u dorosłych stwierdzić rozkojarzenia. Poniżej 3 r. Ż. nie spotykamy w ogóle urojeń (Lutz, Tramer), są one też i później wielką rzadkością, trudno też ich obecność z pew- nością ustalić. Przy dłuższej obserwacji można zauważyć, że wypowiedzi dziecka nie nawiązują do wydarzeń w otoczeniu, że obracają się w kręgu zdobytych kiedyś wiadomości i że powtarzają się stereotypowo, czasem wśród wyraźnych objawów perseweracji. Wśród zaniku zainteresowań nie wzrasta zasób wiedzy dzieci. Tramer opisał objaw fonografizmu. Polega on na tym, że dziecko w swoich monologach używa tonu nieprzyzwoitego, rozkazującego, wymyślają- cego, jak gdyby naśladowało starszych, u których zasłyszało tego rodzaju sposób. złorzeczenia. Trudno jest odróżnić negatywizm od przekornego zachowania dzieci źle wychowanych. Negatywizm czynny, utrzymujący się w ciągu dłuż- szego czasu bez wyraźnego powodu środowiskowego, powinien zawsze budzić podejrzenie co do schizofrenii. [przypisy: , olejek arganowy, Studnie głębinowe, Zdrowa żywność ]

Comments Off