Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

PSYCHOPATOLOGIA, CZYLI SYMPTOMITOLOGIA OGOLNA Zadaniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOPATOLOGIA, CZYLI SYMPTOMITOLOGIA OGOLNA Zadaniem psychopatologii ogólnej jest wyjaśnienie pojęć l mian, za pomocą których dokonujemy opisu objawów chorobowych w psychiatrii. Natomiast opis zespołów objawowych i jednostek chorobowych (nozologicznych) jest przed- miotem psychopatologii szczegółowej. Zrozumienie znaczenia miana, a zarazem zrozumienie treści i zakresu pojęcia, którego się używa, jest wstępnym warun- kiem poprawnego opisu naukowego zjawiska chorobowego, czyli jest warun- kiem nozografii klinicznej. Nie ułatwieniem, lecz ogromnym utrudnieniem jest fakt, że pojęcia psycho- patologiczne są bardzo rozpowszechnione wśród szerokiej publiczności. Jest to niepomyślne, gdyż tak spopularyzowane pojęcia zatracają jednolitość sensu; udziela się to bezwiednie nawet samym psychiatrom, którzy nie zawsze sku- tecznie się bronią od nieścisłości terminologicznych przesiąkających od laików. Daje się to odczuć i w innych dziedzinach medycyny, ale w żadnej w tym stop- niu co w psychiatrii. Dla zrozumienia pewnych pojęć psychopatologicznych konieczna jest znajo- mość mianownictwa psychologicznego. Tak jak nie można opanować anatomii patologicznej bez znajomości anatomii prawidłowej, tak samo nie można zro- zumieć psychopatologii bez znajomości prawidłowych czynności psychicznych. Dlatego opis objawów chorobowych poprzedzam zwięzłymi wyjaśnieniami na temat zasadniczych pojęć psychologicznych.
ŚWIADOMOŚC (SENSORIUM) I JEJ ZABURZENIA POJĘCIE ŚWIADOMOŚCI W PSYCHOLOGII I PSYCHOPATOLOGII Terminu “świadomość” używa się w piśmiennictwie w dwojakim znaczeniu, mia- nowicie na oznaczenie dwóch pojęć o bardzo różnej treści. Pojęcie świadomości (con- sCientia) bywa używane w znaczeniu społeczno-historycznym. Terminem tym określa się wówczas najwyższy stopień rozwoju psychiki, który pojawia się dopiero u czło- wieka. Zaczątki tego zjawiska można w prymitywnej mierze spostrzec u wyższych zwierząt, mianowicie u małp człekokształtnych. Przejście psychiki zwierzęcej w ludzką znamionuje się właśnie pojawieniem się tej nowej, par excellence człowieczej cechy. psychicznej, tzn. świadomości w sensie społeczno-historycznym. Rozstrzygającą rolę odegrała tutaj praca. W związku ż tym mówi się, że praca stworzyła świadomość ludzką. Swoista ta cecha była i u człowieka pierwotnego, jednakże raczej na po- ziomie zalążka, a dopiero u współczesnego człowieka rozwinęła się w procesie roz- woju historycznego do dzisiejszego poziomu. Rozkwit ten odbył się na prawach rozwoju społecznych warunków życia. [przypisy: , odzież termoaktywna, rehabiliacja, stomatologia Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

PSYCHOPATOLOGIA, CZYLI SYMPTOMITOLOGIA OGOLNA Zadaniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nigdzie jednak chyba ta analogia ze światłem i z widzeniem nie występuje tak jasno, jak w studiach nad tzw. Strumieniem świadomości. Przeżywając zjawiska świadomości przeżywamy czas. Z codziennego doświadczenia wiemy, że w aktualnym okamgnieniu przeżywamy świadomie tylko tzw. psychologiczne “teraz”, które zresztą trwa dłużej niż matematyczna punktochwila. Najbliższa przyszłość staje się bez ustanku poprzeź to “teraz” przeszłością. Od przodu ku tyłowi przesuwa się w ten sposób ciągła nić takich teraźniejszych punktochwil, wystawiających się kolejno na ekspozycję świetlną świadomości, jak gdyby przesuwająca się taśma filmu. Tę taśmę świadomych przeżyć, stanowiącą podmiotową miarę upływającego czasu, nazywamy strumieniem świadomości. Zjawisko to ma swoją podmiotową strukturę. Aby ją zrozumieć, trzeba rozważyć bardzo doniosłe w psychologii i psychopatologii pojęcie u wagi. Przez uwagę rozu- miemy podmiotowe urządzenia, polegające na zwracaniu się naszego “ja” ku przed- miotowi poznania. Nie ulega wątpliwości, że uwaga ta jest jednokierunkowa, tzn., że w jednostce czasu nie jesteśmy w stanie śledzić na raz więcej niż jeden przedmiot spostrzegany. Uwaga może oscylować od jednego przedmiotu do drugiego i w ten sposób osiągamy złudzenie, że śledzimy równocześnie dwa przedmioty. W istocie w ostrym widzeniu naszej uwagi znajduje się w danej chwili zawsze tylko jeden przedmiot poznania. Ten jeden obejmowany uwagą przedmiot może być punktem, ale może być także pewną całością strukturalną. Rzecz ma się podobnie jak w polu widzenia wzrokowego. Możemy ostro widzieć albo punkt, albo pewną strukturę jako jedną całość. Pole widzenia wzrokowego zależy od świadomej uwagi. Możemy z pola widzenia wybierać ten punkt lub tę strukturę, którą chcemy oglądać. Widzenie wzro- kowe i kierowane świadomą uwagą nie muszą iść zbieżnie. Możemy każdej chwili zrobić eksperyment polegający na tym, że patrzymy w danym polu widzenia w jeden punkt, równocześnie jednak myślowo kierujemy się naszą uwagą ku jakiemuś innemu punktowi pola widzenia. Spostrzegamy wówczas punkt w polu widzenia leżący nawet . bardzo daleko od punktu ostrego widzenia. Tych samych doświadczeń możemy do- konywać w introspekcji. Podobieństwo z polem widzenia wzrokowego idzie tutaj dość daleko. [patrz też: , Balsam Johnson, stomatologia Kraków, okulista ]

Comments Off

« Previous Entries