Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Dziecko niekiedy wykonuje ruchy o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko niekiedy wykonuje ruchy o cechach iteracji, np. nagle rytmicznie klaszcze w dłonie, powtarza pewne ruchy palcami itd. Ruchy te nasilają się, gdy dziecko wpada w gniew lub lęk. Do wyładowania afektywnego przychodzi bardzo łatwo pod wpł wem naj słabszych bodźców, np. gdy nie spełni się zaraz zachcianki, np. gdy dziecko sygnalizuje głód lub pragnienie. Mimo daleko posuniętego otępienia twarz dziecka zachowała inteligentny wyraz. Przy ogólnym, daleko posuniętym stę- pieniu afektywnym stwierdza Jlię wybitną chwiejność afektywną. Z uczuciowości wyższej nie pozostalo ani śladu. Dziecko do rodziców w czasie odwiedzin odnosi się jak do obcych ludzi, reaguje na ich widok panicznym strachem i bezładną ucieczką. Stosunkowo jeszcze najspokojniejsze jest, gdy się na nie nie zwraca uwagi. lnnymi dziećmi nie zajmuje się, niekiedy przejawia wobec nich dziką agresywność. . Chora przebywała w Klinice Chorób Psychicznych AMG od dnia 25. X. 1950 r. do 28. IV. 1951 r. i od dnia 4. VII. 1951 r. do 29. II. 1952 r. Wykonano odmę móz- gową drogą podpotyliczną. Zdjęcia pneumoencefalograficzne nie wykazały odchyleń od stanu prawidłowego. Przeprowadzono tu insulinoterapię bez wyniku. Wszelkie inne środki zachowawcze nie dały również poprawy. Wobec trwale utrzymującego się eretyzmu przekazano dziecko na życzenie ojca do Szpitala Miejskiego w Gdańsku, gdzie na Oddziale Chirurgicznym Dr Ziemno- wicz wykonał dnia 28. VI. 1951 r. zabieg psychochtrurgiczny, tzw. topischemię, po- legający na ucisku kory płatów przedczołowych na krótki przeciąg czasu celem doprowadzenia tkanki mózgowej do miejscowego obumarcia. Zabieg ten nie dal w następstwie żadnej poprawy stanu psychicznego. Chora jest jed ą z najuciążliw- szych pacjentek Oddziału Dziecięcego Szpitala w Swieciu: stale podniecona psycho- ruchowo, agresywna, krzykliwa, bez łączności uczuciowej i intelektualnej z otocze- niem, na zbliżanie się personelu reaguje strachem i ucieczką, ma stale skłonności do samookaleczeń, zanieczyszcza się moczem i kałem. Niekiedy udaje się z chorą na-wiązać krótkotrwały, powierzchowny kontakt. Spełnia wówczas z trudnością proste polecenia, np. podaje rękę, bierze podany jej przedmiot. Zadane jej pytania powta- rza (echolalia), po czym dłuższy czas na różne inne pytania daje wciąż tę samą od- powiedź (perseweracja). Krótkotrwałe takie kontakty zdają się świadczyć o tym, że chora w pewnym stopniu rozumie treść zadawanych jej pytań. Rozpad struktury osobowości i otępienie osiągnęły z upływem czasu ogromne rozmiary. Według infor- macji Szpitala w Świeciu z końca r. 1963, z upływem lat chora straciła doszczętnie kontakt z otoczeniem, nie reaguje na pytania i polecenia, nawet nie ujawnia lęku. Całymi dniami siedzi na jednym miejscu, często z głową opartą na stole lub zwie- szoną między kolanami, kiwa się stereotypowo, czasem, znacznie rzadziej niż daw- niej, bije się pięściami po głowie, uderza głową o ścianę, gryzie ręce.. potrąca jakby przypadkowo siedzące obok chore. W ostatnich dwóch latach nic nie mówi, od około roku nawet nieartykułowane dźwięki wydaje znacznie rzadziej, czasem krzyczy prze- raźliwie. Na ogół jest spokojniejsza niż, dawniej, co przypisać można largaktylowi zażywanemu w dawce dobowej do 300 mg. Przy spożywaniu posiłków, jeżeli nie jest karmiona łyżką, posługuje się rękami – jada łapczywie. Zanieczyszcza się, często rozmazuje kał rękami. Od ok. 14 r. Ż. miesiączkuje, na ogół dość regularnie. Od r. 1956 miewa rzadkie napady padaczkowe typu grand mat. Próby wykonania eeg nie udały się z powodu podniecenia chorej. Przy tym wszystkim zachowała inteli- gentny wyraz twarzy i jest uderzająco podobna do zdjęcia z 13 r. Ż. [podobne: , stomatolog Warszawa, witamina b6, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Dziecko niekiedy wykonuje ruchy o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Psychika zwierzęcia, kierowana biologicznymi prawami zmienności, dziedziczności i doboru naturalnego, była wobec powyższego tylko przygotowaniem dla powstania świadomości ludzkiej. Dopiero więc od chwili, gdy wykształcił się mózg ludzki, można mówić o procesie dziejowego rozwoju świa- domości ludzkiej, toczącym się według praw społeczno-historycznych. Pojęcia świa- domości w powyższym znaczeniu używa socjologia, posługują się nim również nauki humanistyczne. Zjawiska podpadające pod to pojęcie interesują jednak żywo i przy- rodników. Toteż i psychologia, i psychopatologia, zajmujące się przede wszystkim człowiekiem, muszą poświęcić dużo uwagi przejawom świadomości w przedstawio- nym powyżej znaczeniu. W naukach przyrodniczych, do których zalicza się psychologię i psychopatologię, terminu “świadomość” używa się jednakże najczęściej w innym, bardziej elementar- nym znaczeniu. Swiadomość synejdesis, sensorium (po łac. również conscientia, ale raczej w znaczeniu sumienia), conscience lub connaissance, soznanje, Bewusstsein, oznacza mianowicie towarzyszące zjawiskom psychicznym poczucie ich przeżywania. Niemieccy psychiatrzy używają ponadto miana Besinnung. Oznacza ono zdolność do refleksji. Jej pełnię określa Reichardt (1955) mianem Besonnenheit. Jednakże nawet zupełnie jasna świadomość nie wyklucza działania bez refleksji, np. w tzw. krótkim spięciu lub w działaniach pod wpływem silnego wzruszenia. Ten drugi termin jest więc dla nas tutaj nieprzydatny. Przeżywając zjawiska psychiczne współprzeżywamy zarazem zjawisko świadomości w znaczeniu sensorium. Swiadomość stanowi więc cechę zjawisk psychicznych elementarną. Znamy bez- pośrednio to zjawisko z naszej introspekcji, znamy tym samym treść tego pojęcia i rozumiemy “w -sobie” jego znaczenie. Definicja tego faktu psychicznego jest o tyle trudna, że definiując jakieś pojęcie staramy się sprowadzić je jako nieznane do ja- kiegoś innego pojęcia, już znanego. W tym przypadku pojęcie to znamy najlepiej, gdyż z bezpośredniego doświadczenia wewnętrznego, z naszych własnych przeżyć codziennych. Mówiąc o świadomości, że jest ona poczuciem przeżywania naszych zjawisk psycłucznych, sprowadzamy jedną znaną do drugiej równie znanej. Gdy- byśmy świadomości nie przeżywali, nikt by nam nie potrafił wyjaśnić, co to jest. Znaczyłoby to tyle, co mówić ślepemu o kolorach. [przypisy: , kosmetyki naturalne, Stomatolog Kraków, infekcje intymne ]

Comments Off

« Previous Entries