Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Przyjety do Kliniki Chorób Psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych AMG dnia 21. X. 195.4 r. Stan soma- tyczny i neurologiczny bez zmian. Chory dziwaczny, zmanierowany, spędza czas na czytaniu Pisma św. i robieniu zeń wyciągów, czasem usiłuje nawrócić współcho- rych, używając przy tym wielu przytoczeń z Pisma św. i piśmiennictwa sekciarskiego. W czasie badania usiłuje też nawrócić lekarza. Twierdzenia jego są mieszaniną urywków Pisma św. i piśmiennictwa dewocyjnego, przepowiedni końca świata, wez- wań do pokuty itd. Chory zdradza przy tym daleko posunięty dereizm. W stosunku do swojej osobowości chory zdradza podwójną księgowość: uznaje z pokorą, że jest prostaczkiem, zarazem jednak daje do zrozumienia, że ma od Boga wielkie posłan- nictwo do spełnienia. Afekt moduluje tylko w granicach podniosłej pogody. W czasie dyskusji zapala się, napinając afekt i gestykulując stereotypowo. Nie udaje się ani na chwilę zachwiać jego wiary, nawet gdy się mu dowiedzie wyraźnych sprzecz- •ności. Powołuje się wówczas na zasadę, credo .quia absurdum. Podaje, że nigdy nie doznawał omamów, w okresie badania również ich nie stwierdzono. Chory żyje w świecie autystycznym, zaprzątnięty całkowicie swoim systemem urojeń religijno- reformatorskich. Uczuciowość wyższa ześrodkowała się tylko na tych zagadnieniach. Wszelkie ambicje życiowe, aspirlcje i dążenia, uczucia społeczne, narodowe lub ro- dzinne, a także troska o własną przyszłość – wszystko to• zdaje się być u chorego w stanie zaniku. Rozpoznanie schizofrenii prostej opiera się w tym przypadku na ocenie spaczonej dynamiki rozwoju psychicznego i rozchwiania struktury osobowości. Linia życiowa uległa już we wczesnych latach młodzieńczych załamaniu, z biegiem czasu doszło do degradacji. Z czasem zaczął się pogłębiać autyzm, chory popadł ze środowiskiem w dereistyczny rozłam. Logika jego nabrała cech schizofrenicznego niezdyscyplino- wania (rozkojarzenia), afekt stał się nie dostosowany i zesztywniał na poziomie pod- niosłej pogody, wśród zjawisk ambiwalencji i podwójnej księgowości, zwłaszcza w stosunku do własnej osobowości, której struktura wykazuje cechy rozszczepienia. [hasła pokrewne: , trener personalny, salon fryzjerski mokotów, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Przyjety do Kliniki Chorób Psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odrębność obrazu klinicznego schizofrenii wczesnodziecięcej leży przede wszystkim w tym, że choroba trafia na psychikę jeszcze nie rozwiniętą i po- raża czynności psychiczne w ich dalszym rozwoju. Wynikiem tego jest z za- sady zahamowanie i skrzywienie rozwoju życia psychicznego. Ponieważ proces, jest przewlekły, chociaż i tutaj trafiają się zespoły schizofrenoidalne, zmiany dadzą się przeważnie twierdzić dopiero w ciągu lat. Wynik tego stanu rzeczy, niezależnie od swoistych zmian schizofrenicznych, bywa więc równoznaczny z niedorozwojem umysłowym, który w tym okresie jest równocześnie procesem otępieniowym. Zwłaszcza w początkowym okresie wykrycie schizofrenii dziecię- cej napotyka ogromne trudności. Polegają one głównie ha tym, że pierwsze za- burzenia są natury charakterologicznej. Zmiany te niespostrzeżenie, stopniowo, i skrycie narastają. Czaserrrw ciągu kilku lat IN danym przypadku stwierdza się trudności wychowawcze, lenistwo, psychopatię, psychonerwicę, dopóki waż- mejsze objawy przewlekłej sprawy lub ostry epizod psychotyczny nie zwrócą uwagi na istotne rozpoznanie. Duża trudność leży w niemożności głębszego wnik- nięcia w przeżycia chorego dziecka, którego zakres pojęć i zdolność wysłowie- nia się mogą być bardzo nikłe. Dzieci mogą robić wrażenie małomównych, ospa- łych, flegmatycznych, leniwych, mało żywych – wszystko to jednak jest za mało, aby lekarz miał prawo wypowiedzieć swoje podejrzenia co do rozpoczy- nającego się procesu schizofrenicznego. Często wywiad rodzinny wnosi bardzo- mało. Rodzice skłonni są widzieć w cechach psychotycznych wrodzone właści- wości charakteru i nie zauważają stopniowej zmiany osobowości. Aby odtworzyć przebieg psychozy. na przestrzeni kilku lat, trzeba przeważnie mieć do rozpo- rządzenia dane wywiadu ze szkoły, z przedszkola, z szerszego środowiska, w któ- rym przebywało dziecko. Zdobycie tych danych napotyka w praktyce nieopisane trudności. Nawet przypadki przebiegające z pobudzeniem •psychoruchowym i ze skłonnościami przeciwspołecznymi nie są zazwyczaj uważane przez otoczenie za. chorobliwe, Laicy widzą w tych objawach oznaki krnąbrności, złego wychowa- nia, uporu, pociągu do złego, skłonności przestępczych, następstw uprawianego. rzekomo samogwałtu, a nie chcą widzieć psychozy. Wiele spośród leczonych w poradniach pedologicznych, “dzieci, trudnych wychowawczo” – to po prostu mali schizofrenicy, chociaż o dowód przeważnie .bardzo trudno. Dlatego wczesne rozpoznania schizofrenii dziecięcej są wciąż jeszcze wielką rzadkością, a odtwo- rzenie sobie przebiegu procesu na podstawie danych wywiadu jest zadaniem niełatwym. [więcej w: , odżywki do rzęs, infekcje intymne, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off