Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

W zakladach zamknietych przebywa mnóstwo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zakładach zamkniętych przebywa mnóstwo takich pod- leczonych schizofreników, których proces zatrzymał się na rozmaitych pozio– mach rozwoju psychozy. Wielu tych chorych ze stanami ubytkowymi przebywa, na wolności, są oni zdolni do pracy zarobkowej, chociaż ich zdolność zarobkowa jest znacznie zmniejszona i w każdej chwili może nastąpić obostrzenie procesu. Niektóre stany ubytkowe są tak nieznaczne, że tylko dokładne badanie psy- chiatryczne zdoła je wykryć. Mówimy w tych przypadkach o wyleczeniu spo- łecznym, gdyż z punktu widzenia naukowo-lekarskiego przewlekły proces tli się nadal lub utrzymuje się jako trwałe kalectwo umysłowe. INNE POWIKŁANIA EPIGENETYCZNE Powikłania takie nie należą do rzadkości. Zwłaszcza zespół majaczeniowy trzeba umieć wyosobnić z mieszanych zespołów czynnościowych, od których roz- poczynają się niekiedy przewlekle procesy schizofreniczne. Czysty zespół ma- jaczeniowy w przebiegu prostej schizofrenii lub schizofrenii przewlekłej, która po przeminięciu ostrego zespołu nabrała cech takiego samego obrazu klinicz- nego, jest wielką rzadkością. Może on się zdarzyć, gdy inny czynnik organiczny, np. alkoholizm powikła podłoże schizofreniczne, w wyniku czego pojawi się- delirium tremens, przepojone pewnymi pierwiastkami schizofrenicznymi. Zdarza. się natomiast nie tak rzadko, że na ostry początek schizofrenii przewlekłej, składa się jeden z zespołów z kręgu schizofrenicznego powikłany majaczeniem. Dochodzi wówczas do zamącenia świadomości, pojawiają się omamy wzrokowe, podniecenie psychoruchowe przybiera znacznie większe rozmiary” niżby to wy- nikało z czystego zespołu schizofrenicznego, zdolność zapamiętywania jest upo- śledzona, może się pojawić ubytek pamięciowy z bezładnymi i rozkojarzonymi. konfabulacjami, a po ustąpieniu pierwiastków majaczeniowych okres ten objęty być może jeżeli nie całkowitą, to w każdym razie znaczną niepamięcią, -naw-et wsteczną. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, rwa kulszowa, Bielizna nocna damska ]

Comments Off