Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rozstanie’

Po raz pierwszy przyjety do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Po raz pierwszy przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych AMG 8. IV. 1952. Przy wzroście 167 cm waga ciała wynosiła 51 kg. Wygląd zewnętrzny i zachowanie dzi- waczne, zupełny brak poczucia choroby psychicznej, łączność afektywna z otoczeniem powierzchowna, w stosunku do lekarzy i personelu pielęgniarskiego podejrzliwy, nie- ufny, milczy uparcie lub odpowiada opryskliwie, bez dystansu. Lekarzy uważa za chorych umysłowo (transytywizm). Skarży się na słony lub gorzki smak potraw (omamy smakowe), widocznie dodaje się mu złośliwie coś do jedzenia. – Doznaje też omamów słuchowych, le.cz trudno ustalić ich. treść, gdyż chory niechętnie o tym mówi. Chory wypowiada urojenia prześladowcze, lecz ani mimika, ani przydźwięk afektywny nie idą równolegle z tymi wypowiedziami (paramimia i paratymia). Za- równo afekt, jak i mimika mają cechy sztywności i niedostosowania. Chory jest zamknięty w sobie (autyzm), ocenia rzeczywistość urojeniowo (dereizm), w rozmowie stwierdza się rozkojarzenie i liczne otamowania. Prawdopodobnie doznaje omamów psychicznych, gdyż utrzymuje, że porozumiewa się ze śpiącymi wspórchorymi i że można dojść do takiego stanu wiedzy, iż wszystkie myśli drugich ludzi są znane. Nie usystematyzowane urojenia mają treść ksobną, prześladowczą, wielkościową (fan- tastyczne wynalazki). Leczenie wstrząsami elektrycznymi nie dało wyniku, nato- miast po insulinoterapii uzyskano znaczną poprawę, mianowicie niemal zupełne cof- nięcie się opisanego wyżej zespołu omamowo-urojeniowego (paranoidalnego). Pozo- stały jednak nadal liczne ubytki życia afektywnego i dziwaczność w zachowaniu i postępowaniu. Pozostało też pódejrzenie, że chory w dużym stopniu dysyrnuluje. Dnia 27. VI. 1952 r. chorego zwolniono za rewersem rodziny. Po zwolnieniu za- chowywał się poprawnie, uczyl isię, zdawał egzaminy. [przypisy: , psycholog Kraków, rozstanie, logopeda warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Po raz pierwszy przyjety do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U większości ludzi cały proces usypiania objęty jest potem niepamięcią (amnesia physiologica), rozciągającą się przeważnie nawet na okres wstępnej senności. Jest to fizjologiczny pierwowzór tzw. niepamięci wstecznej. Ba- dacze przyzwyczajeni do samospostrzegania zdolni są jednak do czynienia bardzo dokładnych spostrzeżeń aż niemal do ostatniej chwili przed uśnięciem i do utrwa- lenia tych przeżyć w pamięci. Człowiek śpiący nie traci zresztą doszczętnie świadomości. Wskazują na to marze- nia senne. Dowodzą one, że świadomość we śnie nie jest wygaszona jak w stanie nieprzytomności, lecz że jest przede wszystkim jakościowo zmieniona. Jest ona zacho- wana nawet w najgłębszym śnie, gdyż pewne podniety doznają wybiórczej percepcji i zdolne są śpiącego przebudzić. Za przykład może służyć matka, której nawet hałasy nie są zdolne rozbudzić, a która budzi się, gdy posłyszy ciche kwilenie niemowlęcia lub nawet poruszenie się chorego dziecka. Pawłow, który na sen zapatruje się jako na rozlane hamowanie, obejmujące poła- cie ośrodkowego układu nerwowego różnych poziomów, widzi w zjawisku tego typu odpowiednik fizjologiczny w postaci “punktu nocnego czuwania”. Sen nie jest więc nieprzytomnością. Jest on czymś fizjologicznym, podczas gdy nieprzytomność jest zawsze pojęciem patologicznym. Przeżycia w marzeniu sennym odznaczają się czasem jasnością i wyrazistością nie gorszą od przeżyć na jawie. Pawłow był bodaj czy nie pierwszym badaczem, który zwrócił uwagę na znaczenie analogii, jaka zachodzi między zjawiskami snu a zjawiskami psychopatologicznymi łącznie z hipnozą. Jest podobieństwo między przeżyciami chorego w stanie onejroidnym .unajaczentowo-za- mroczeniowym) i w czasie marzenia sennego. Jest porządek i zborność działania i myś- lenia, a jednak nie ma prawidłowego myślenia przyczynowo-logicznego. Analogii dopatrywano się również między myśleniem schizofrenika a myśleniem śniącego. W schizofrenii nie ma zaburzeń świadomości, jednakże schizo:freńik, podobnie jak śniący, posługuje się jakąś dziwaczną logiką, nie robi użytku z dotychczasowych doświadczeń i nie kieruje swoimi myślami ku określonemu celowi. [przypisy: , rozstanie, Bielizna nocna damska, firma sprzątająca ]

Comments Off

« Previous Entries