Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

W dziale II, miesci sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W dziale II, miesci się ogólnikowy podział faktów psychicz – nych. Jest to podział, jak wspominałem powyżej, abstrakcyjny, w rzeczywi- stości bowiem fakty podpadające pod pojęcie umysłu, a więc intelektualne, poz- nawcze, rozumu, rozsądku, myśli itd. nigdy nie występują naprawdę bez inte- gralnego związku z uczuciami. Podobnie też akty woli i działania przeżywamy nierozłącznie wraz ze zjawiskami umysłowymi i uczuciowymi. Dla uporządko- wania materiału naukowego musimy jednak in abstracto brać pod lupę osobno poszczególne grupy cech, aby dokonać ich opisu naukowego i szukać następnie ich wyjaśnienia. Najbardziej przyjęty u nas jest następujący podział na cztery wielkie grupy, podział biologiczny, gdyż odtwarza zachowanie się istoty żywej i odczyn psychizmii wobec świata zewnętrznego. Zycie psychiczne jest miano- wicie środkiem do utrzymania się w walce o byt. Istotom martwym nie zależy na utrzymaniu swej całości, a w każdym razie nie ma dowodów na to, aby w jakikolwiek sposób przeciwdziałały grożącej im zagładzie. Wszelkie wyobra- żenia zdają się być antropomorficznymi bajkami. A więc istota żywa, obda- rzona życiem psychicznym, pod wpływem aktualnych lub dawnych działań przedmiotów otaczających może przeżywać podmiotowe znaki tych przedmio- tów, . jakby ich odzwierciedlenia, bez względu na to, czy przedmioty naprawdę istnieją czy nie. Znaki te czy obrazy stanowią pierwszą grupę faktów psychicz- nych, tj.: I. Przedstawienia. Zjawiska te służą do uobecniania w naszej świa- domości przedmiotów zewnętrznych, ale nie mieści się w nich żaden odpowied- nik ich rzeczywistego istnienia. Istota żywa zajmuje jednak wobec przedmiotu przedstawienia pewną postawę przeświadczeni ową, wierzy bowiem lub jest przekonana, słusznie czy mylnie, zgodnie z rzeczywistością lub nie, że ten przed- miot istnieje lub nie istnieje. Stąd druga grupa faktów psychicznych, miano- wicie: [patrz też: , rehabiliacja, balsam do włosów, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

W dziale II, miesci sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przenikanie się wzajemne rzeczy- wistości i fantazji jest cechą znamienną treści mitów i baśni, a ponadto stanowi podstawę twórczości artystycznej. Wymyślone przez bajkopisarzy, powieścio- pisarzy, malarzy i innych twórców postacie żyją w naszej wyobraźni, jak gdyby były istotami z krwi i kości. W marzeniu sennym zauważyć można tę cechę w wybitnym stopniu. Usypiając zatracamy orientację w czasie, przestrzeni, oto- czeniu, sytuacji i nawet własnej osobowości, żyjąc jak gdyby innym życiem. Wytwory naszej fantazji oglądamy na własne oczy, biorąc je za rzeczywisto6ć, wiążąc 2 nimi niezłomne przekonanie o ich prawdziwym istnieniu, Przeżywamy w marzeniu sennym prototypy omamów i urojeń, dające nam doskonały wgląd w przeżycia psychicznie chorych, Marzenie senne jest jak gdyby fizjologiczną psychozą, połączoną z rozszczepieniem osobowości, jakościową zmianą świado- mości i szeregiem innych zaburzeń. Tej periodycznie nawracającej psychozie brak tylko jakości patologicznej, którą jest w chorobliwych stanach przede wszystkim czynnik etiologiczny, nieobecny we śnie. Przez egocentryzm rozumiemy zjawisko ześrodkowania wszystkich przeżyć dookoła własnej osoby. Właściwość tę można oglądać dowoli u małych dzieci, które żyją w przeświadczeni:u, że cały świat kręci się dookoła ich osoby, stąd znane powszechnie samolubstwo dzieci. Przez rozsądne wychowanie zmie- rzamy do ograniczenia tego bezwzględnego egoizmu i do rozbudzenia w dziecku poszanowania praw otoczenia, Egocentryzm dochodzi do szczególnej jaskrawości w zjawiskach myślenia magicznego, występującego prawidłowo i u ludów pier- wotnych. Zjawiska te, o których poniżej będzie obszerniej mowa, odgrywają ogromną rolę w patogenezie niektórych psychonerwic. Drogą irradiacji roz- szerza się ten egocentryzm u ludów pierwotnych na cały ród ludzki i na wszech- świat, W światopoglądach -religijnych i w kosmogoniach ziemia zajmuje we wszechświecie centralne miejsce, a człowiek jest istotą wybraną przez bóstwo. Także losy indywidualnego człowieka są przedmiotem bezpośredniego zainte- resowania bóstw. Przejawia się to w mitologii, w baśniach i w pierwotnej twór- czości artystycznej. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olejek kokosowy, rehabiliacja ]

Comments Off

« Previous Entries