Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Zapobieganie. Nie znamy przyczyn, przeto

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zapobieganie. Nie znamy przyczyn, przeto nie możemy zapobiegać skut- kom. Preformiści wiążą przesadne nadzieje z możliwością sterylizowania schizofre- ników. Hitlerowskie ustawy sterylizacyjne wyrodziły się w zabijanie rzekomo dzie- dzicznie cłiórych. Zanik popędu płciowego dokonuje właściwie naturalnego ubezpłod- nienia schizofreników. Przeważnie choroba zaczyna się w okresie przedmałżeńskim, a jeżeli ujawni się po wstąpieniu w związki małżeńskie, to już jest zwykle za późno. Podobnie też ujawnienie się choroby u rodzeństwa schizofrenika następuje zazwy- czaj w okresie, gdy już całe rodzeństwo jest na świecie. Zresztą wykonanie ustawy konsekwentne – a tylko konsekwentne mogłoby dać wyniki eugeniczne – musiałoby pociągnąć za sobą nie tylko ubezpłodnienie samych chorych, najczęściej zresztą zbędne, ale i zupełnie zdrowych członków rodzin. Musiałoby to przebiegać z tak znacznym pogwałceniem wolności osobistej mnóstwa obywateli, że straciłoby się sens socjalizmu. Wreszcie nie bez znaczenia jest i ten argument, że z rodzin schizofre- nicznych pochodziło bardzo wielu ludzi genialnych. Przerywając ciążę w przypadku obciążenia dziedzicznego, nigdy nie wiemy, czy zabijamy przyszłego schizofrenika, przyszłego geniusza, czy tez – co naj prawdopodobniejsze – przyszłego przeciętnego osobnika. Ponieważ widoki wystąpienia schizofrenii u potomstwa są bardzo nikłe, współcześni psychiatrzy nie odradzają zbyt energicznie schizofrenikom wstępowania w związki małżeńskie i płodzenia potomstwa, oczywiście pod warunkiem, że współ- małżonek przed ślubem będzie dokładnie poinformowany o psychozie i związanej z tym faktem problematyce eugenicznej. Ponieważ w schizofrenii poza czynnikiem endogennym odgrywają niemałą rolę i czynniki reaktywne, zapobieganie musi objąć całość życia psychicznego ludności. Ta strona zagadnienia leży jednak w polu psy- chiatrii społecznej. [hasła pokrewne: , Bielizna nocna damska, rehabiliacja, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Zapobieganie. Nie znamy przyczyn, przeto

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W dziale II, miesci się ogólnikowy podział faktów psychicz – nych. Jest to podział, jak wspominałem powyżej, abstrakcyjny, w rzeczywi- stości bowiem fakty podpadające pod pojęcie umysłu, a więc intelektualne, poz- nawcze, rozumu, rozsądku, myśli itd. nigdy nie występują naprawdę bez inte- gralnego związku z uczuciami. Podobnie też akty woli i działania przeżywamy nierozłącznie wraz ze zjawiskami umysłowymi i uczuciowymi. Dla uporządko- wania materiału naukowego musimy jednak in abstracto brać pod lupę osobno poszczególne grupy cech, aby dokonać ich opisu naukowego i szukać następnie ich wyjaśnienia. Najbardziej przyjęty u nas jest następujący podział na cztery wielkie grupy, podział biologiczny, gdyż odtwarza zachowanie się istoty żywej i odczyn psychizmii wobec świata zewnętrznego. Zycie psychiczne jest miano- wicie środkiem do utrzymania się w walce o byt. Istotom martwym nie zależy na utrzymaniu swej całości, a w każdym razie nie ma dowodów na to, aby w jakikolwiek sposób przeciwdziałały grożącej im zagładzie. Wszelkie wyobra- żenia zdają się być antropomorficznymi bajkami. A więc istota żywa, obda- rzona życiem psychicznym, pod wpływem aktualnych lub dawnych działań przedmiotów otaczających może przeżywać podmiotowe znaki tych przedmio- tów, . jakby ich odzwierciedlenia, bez względu na to, czy przedmioty naprawdę istnieją czy nie. Znaki te czy obrazy stanowią pierwszą grupę faktów psychicz- nych, tj.: I. Przedstawienia. Zjawiska te służą do uobecniania w naszej świa- domości przedmiotów zewnętrznych, ale nie mieści się w nich żaden odpowied- nik ich rzeczywistego istnienia. Istota żywa zajmuje jednak wobec przedmiotu przedstawienia pewną postawę przeświadczeni ową, wierzy bowiem lub jest przekonana, słusznie czy mylnie, zgodnie z rzeczywistością lub nie, że ten przed- miot istnieje lub nie istnieje. Stąd druga grupa faktów psychicznych, miano- wicie: [patrz też: , rehabiliacja, balsam do włosów, trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries