gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Posts Tagged ‘Psycholog Wrocław’

Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Odpowiedź nowotworu została oceniona przez badaczy zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST), wersja 1.1, 12 tygodni po randomizacji, a następnie co 12 tygodni do progresji lub zaprzestania leczenia. Pacjenci byli obserwowani w celu przeżycia co 3 miesiące do śmierci, utraty czasu obserwacji lub wycofania się z badania. Ekspresję PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych oceniano w centralnym laboratorium za pomocą testów immunohistochemicznych (Dako North America), jak opisano poprzednio.4 Zdarzenia niepożądane i wybrane zdarzenia niepożądane (tj. Te z potencjalną przyczyną immunologiczną) były klasyfikowane zgodnie z ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych National Cancer Institute, wersja 4.0. Oględziny próbne
Protokół i poprawki do tego badania (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) zostały sprawdzone przez instytutową komisję odwoławczą w każdej z próbnych witryn. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Psycholog Wrocław’

Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Preparat Nivolumab w skojarzeniu z ipilimumabem powodował dłuższy czas przeżycia bez progresji choroby i wyższy wskaźnik obiektywnej odpowiedzi niż sam ipilimumab w badaniu III fazy z udziałem pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Obecnie przedstawiamy 3-letnie ogólne wyniki przeżycia w tym badaniu. Metody
My losowo przypisaliśmy, w stosunku 1: 1: 1, pacjentom z wcześniej nieleczonym zaawansowanym czerniakiem przyjmującym niwolumab w dawce mg na kilogram masy ciała plus ipilimumab w dawce 3 mg na kilogram co 3 tygodnie dla czterech dawek, następnie niwolumab w dawce 3 mg na kilogram co 2 tygodnie; niwolumab w dawce 3 mg na kilogram co 2 tygodnie plus placebo; lub ipilimumab w dawce 3 mg na kilogram co 3 tygodnie dla czterech dawek plus placebo, do progresji, wystąpienia niedopuszczalnych efektów toksycznych lub wycofania zgody. Randomizacja była stratyfikowana według zaprogramowanego statusu liganda śmierci (PD-L1), statusu mutacji BRAF i etapu przerzutowania. Dwa główne punkty końcowe to przeżycie wolne od progresji i całkowity czas przeżycia w grupie niwolumab-plus-ipilimumab iw grupie niwolumabu w porównaniu z grupą ipilimumabu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Psycholog Wrocław’

Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Diagnozę zakażenia ZIKV wykonano na podstawie badania PCR próbek krwi lub moczu lub obu, a datę zakażenia można było ustalić, ponieważ data pojawienia się objawów była zbliżona do daty testu PCR ZIKV. Badanie przeprowadzono na dobrze określonych obszarach geograficznych, a wysokie standardy opieki były dostępne dla wszystkich kobiet w ciąży mieszkających na tych terytoriach. Związek z opieką nad kobietami w ciąży z zakażeniem ZIKV był skuteczny, z niską stopą straty do obserwacji (1,6%). Ponadto wyniki były spójne na dwóch obszarach, w których rekrutowano największą liczbę kobiet (Martynika i Gwadelupa). Uznajemy, że nasze badanie ma ograniczenia. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Psycholog Wrocław’

Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Każdy uczeń, który miał pozytywny test na robaki przenoszone przez glebę, leczono albendazolem. Wszelkie działania niepożądane wynikające z leczenia lekiem odnotowano po wstępnym leczeniu oraz u dzieci, które pozytywnie przeszły test podczas wizyty kontrolnej, po ponownym leczeniu (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Aby monitorować potencjalne zakłócenia spowodowane interakcją między nauczycielami i uczniami w szkołach interwencyjnych i szkołach kontrolnych, w marcu 2011 r. Do kierownika każdej ze szkół interwencyjnych podano krótki kwestionariusz składający się z siedmiu pytań w celu oceny stopnia interakcji między szkoły interwencyjne i szkoły kontrolne. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »