gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Posts Tagged ‘psycholog poznań’

Nasilenie potrzeb fizjologicznych i psychofizjologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Różnica między tą stacją wyższą, podkorową a niższą, tj. rdzeniową, leży w tym, iż na poziomie wyższym, mianowicie w czynnościach instynktowych, sternictwo dotyczy organizmu jako całości, że wykazuje wobec podniet zewnętrznych większą samodzielność i niezależność, zależne od nasilenia fizjologicznych potrzeb, i że wreszcie ma ono charakter nie czysto fizjologiczny, lecz psychofizjologiczny. Lokalizacja tych najniższych rozwojowo doznań protopatycznych, mianowicie elementarnych uczuć przykrości i przyjemności, nie jest jeszcze ustalona w sposób ścisły. Na ogół biorąc, wszystko przemawia za tym, że pień mózgowy jest siedzibą elementarnej produkcji przeżyć protopatycznych, a więc popędów, prostych uczuć przyjemności i przykrości, doznań ustrojowych, a tym samym i sensorium, jaźni i uwagi. Czynności te nie są upośledzone u psa, pozbawionego operacyjnie płaszcza mózgowego. Nie są upośledzone też u człowieka nawet przy rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Wśród wielu faktów z patologii wymienia się najczęściej anencefala, opisanego przez Edingera i Fischera. Nie posiadał on wzgórz wzrokowych. i niereagował na żadne podniety, nawet ustrojowe i bólowe. Przemawiało to wyraźnie za tym, że pozostałe części pnia mózgowego nie mają możności wytwarzania uczuć protopatycznych, a tym samym instynktów. Rozumowanie to mogłoby budzić zastrzeżenia, gdyby anencefal ten w ogóle nie posiadał sensorium, Gamper opisał mianowicie anencefala, który przyszedł na świat bez półkul mózgowych        i międzymózgowia, a jednak wykazywał reakcje instynktowe. Podobnie było w przypadku Spatza, w którym najbardziej przednią częścią mózgowia było śródmózgowie z jądrem czerwonym. Zagadnienie sprowadza się więc do kwestii, czy oprócz międzymózgowia istnieją również instynktowe mechanizmy w śródmózgowiu. Z tego, że uczucia protopatyczne powstają w pniu mózgowym, bynajmniej nie wynika, jak sądzą niektórzy ekstremiści, że w ogóle cala uczuciowość powstaje na poziomie pnia mózgowego. Na tym poziomie uczuciowość wyższa, którą szczyci się człowiek, jest w ogóle jeszcze nie do pomyślenia. [więcej w: psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog poznań’

Nasilenie potrzeb fizjologicznych i psychofizjologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Za trzecią stację przekształcającą uważa się korę mózgową. Chodzi tu o trzy podstawowe czynności: 1) zjawiska hamowania czynności niżej położonych odcinków ośrodkowego układu nerwowego, a więc czynności podkorowych i rdzeniowych, 2). odruchowość warunkową i 3) kategorię ruchów dowolnych. Zestawienie tych trojakich czynności jest ilustracją chronologicznego postępu rozwojowego, który szedł od czynności fizjologicznych poprzez psychofizjologiczne aż do psychicznych. Kora mózgowa jest jedyną częścią układu nerwowego ośrodkowego zdolną do dalszej, wprost  nieograniczonej ewolucji. Czynności innych poziomów osi mózgowordzeniowej są preformowane. Równolegle z cefalizacją. szła więc psychizacja kręgowców. Ewolucja życia psychicznego, która u człowieka osiągnęła szczytowy poziom, była możliwa dzięki pojawieniu się pamięciowoosobniczych właściwości kory mózgowej. Za trzecią stację przekształcającą instynktowe neurodynamizmy podkorowe uważa się dlatego korę pozaczołową. Tutaj spotykamy działalność “analizatorską” Pawłowa, ale też. i wszystko to, co jest związane z elementarnym rozwojem psychiki dziecięcej, a więc pierwsze zasoby poznawcze, początki życia uczuciowego wyższego i pierwsze hamulce psychiczne w stosunku do uczuć niższych. Na tym więc poziomie przekształcają się czynności instynktowe w elementarną psychikę. Proces ten da się wytłumaczyć właściwościami mnemicznymi kory pozaczołowej a to dwojakiego charakteru: 1) mechanizm chronogenny powoduje zapamiętywanie do- znań współczesnych jako całości, przy czym kojarzy się wszystko ze wszystkim, bez wyboru, jak u dzieci  2) mechanizm zapamiętywania wybiórczego, pod wpływem uwagi i zainteresowania, dzięki czemu powstaje porządek w zasobach pamięciowych. Całą więc korę pozaczołową uważamy za dość jednolity narząd. Ze względu na jednolitość planu strukturalnego w ewolucji i tu przypuszcza się (Mazurkiewicz), że podłożem uczuciowości pierwotnej jest nie wyodrębniony dotąd anatomicznie układ wegetatywny. [więcej w: psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries