Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

POSTACIE SCHIZOFRENII I ICH PRZEBIEG

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POSTACIE SCHIZOFRENII I ICH PRZEBIEG Schizofrenia prosta zajmuje odrębne miejsce. Jej przebieg jest od początku do końca przewlekły. Cecha ta jest najpoważniejszym argumentem przemawia- jącym za organicznym charakterem tej psychozy. Jeżeli w przebiegu schizo- frenii prostej pojawiają się epizody hebefreniczne, katatoniczne lub paranoi- dalne, to wprawdzie mamy zwyczaj zmieniać nazwę schizophrenia simplex na schizophrenia chronica, jednakże zdajemy sobie sprawę z tego, że są to syno- nimy. Poza schizofrenią prostą wszystkie inne jej postacie mogą wykazywać duże urozmaicenia przebiegu. Przebieg złożonych psychoz schizofrenicznych może być od początku przewlekły, mogą też pojawiać się ostre posuwy. Jest w obiegu zbyt uproszczony pogląd, że ostry przebieg oznacza uleczalność, a przewlekły nieuleczalność. Tak bywa często, ale nie zawsze. Czasem sprawa zaczyna się ostro, po czym przybiera na lata charakter J;przewlekły. Czasem przeciwnie, “proces przewlekły zaostrza się. Jeżeli po ostrych posuwach następują- remisje i znowu nawroty, to przebieg staje się podobny do okresowego. Trudno jednak mówić za niektórymi autorami radzieckimi o cyklicznej postaci schizofrenii, gdyż prowadziłoby to do niejednolitości klucza klasyfikacyjnego. Może być cza- sem tylko jeden posuw, a potem trwały stan ubytkowy, czasem jeden z póź- niejszych posuwów nabiera cech przewlekłości. Posuw trwający rok i znacznie dłużej zwykło się (może niezupełnie ściśle) nazywać ostrym. M. Bleuler (wg Wyrscha) zrobił następujące zestawienie, w którym podane liczby oznaczają. wartości graniczne liczby przypadków: Ostry początek z bezpośrednim przejściem w “otępienie” 5-15% Prosty przewlekły przebieg z przejściem w “otępienie” 1O-20% Ostry początek z bezpośrednim przejściem w stan ubytku 50% Prosty przewlekły przebieg z przejściem w stan ubytku 5-10% Ostry okresowy przebieg z przejściem w “otępienie” poniżej 50% Ostry okresowy przebieg z przejściem w stan ubytku 30-40% Ostry okresowy przebieg zakończony wyleczeniem (społecz- nym lub całkowitym) 25-35% Właśnie ta ostatnia pozycja, do. której wszystkie statystyki i zestawienia ka- zuistyczne psychiatryczne od czasów Bleulera przywiązują ogromną wagę, budzi . jak najbardziej stanowcze zastrzeżenia. W pozycji tej można pozostawić tylko przypadki wyleczenia “społecznego”. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, krem neutrogena, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

POSTACIE SCHIZOFRENII I ICH PRZEBIEG

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Że schizofrenia dziecięca jest znacznie częstsza niż się sądzi na podstawie. trafnych rozpoznań, wnosić można stąd, że w wywiadach dorosłych schizofre- ników bardzo często znajdują się podejrzane pod tym względem wiadomości, dotyczące okresu prepsychotycznego. Zbierając wywiady dowiadujemy się, że chory już jako dziecko sprawiał trudności wychowawcze, był uczuciowo chłodny, zdradzał dziwaczne zainteresowania, źle się w szkole uczył lub przy dużych. zdolnościach wykazywał lenistwo, miał słabą łączność uczuciową z otoczeniem, wykazywał skłonność do okrucieństwa, był niewdzięczny, zły, niespołeczny. Te wady charakterologiczne, które zdawały się wówczas leżeć w granicach zdrowia psychicznego, nabierają innej wymowy, gdy się zbiera wywiady dotyczące dzie- cięcej przeszłości dorosłego schizofrenika. Spostrzeżenia takie stały się osnową zapatrywań preformistycznych, według których do zapadnięcia na psychozę określonego kręgu usposabia odpowiednia psychopatia, w tym wypadku schizo- idia. Pogląd ten upadnie, jeśli założymy, że owe schizoidalne cechy charakterole- giczne są poronnie przebiegającym procesem schizpfrenicznym, nie rozpoznanym w latach dziecięcych. Rozpoznanie to nasuwa się ex post, gdy na podłożu tej poronnej schizofrenii dzecięcej wyrośnie w późniejszych latach ostra psychoza schizofreniczna lub gdy sam ten przewlekły proces ulegnie pogorszeniu. Rów- nież w wielu przypadkach, rozpoznawanych w wieku dorosłym jako psychopa- tia, zwłaszcza psychopatia schizoidalna, ale również i wszelkie inne odmiany psychopatii, przypuszczać można, że chodzi tu o schizofreniczny stan ubytkowy będący pozostałością po schizofrenii dziecięcej skrycie przebiegającej. Jeżeli hipotetyczne te założenia uznamy za słuszne, to schizofrenię dziecięcą będziemy musieli uznać za sprawę znacznie częstszą. Statystyczne ustalenie jej częstości zależne będzie od udoskonalenia i upowszechnienia diagnostyki psychiatrycznej. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie, dentysta Kraków, odzież dla dzieci ]

Comments Off