Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Obraz kliniczny i przebieg. Sprawa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny i przebieg. Sprawa zaczyna się z zasady ok. 3-4 r. Ż. u dzieci, które dotąd rozwijały się prawidłowo. Pierwszym objawem zdają się być różnorakie zaburzenia mowy. Można je określić jako parafazja, jako amnestyczna afazja, także jako neologizmy; odnosi się także wrażenie, że dziecko nie zawsze rozumie kierowane doń pytania jakby w znaczeniu sensorycznej afazji. Często stwierdzić można perseweracje i echolalię. Stopniowo dochodzi do zubożenia mowy, niejednokrotnie aż do zupełnego mutyzmu. W naszym przypadku proces rozpoczął się przed r4 r. ż, i doprowadził wkrótce do daleko posuniętego otępienia. Jednakże jeszcze w 10 roku mutyzm dziecka czasem samorzutnie się przerywał, przy czym można było stwierdzić, że dziecko wypowiadało krótkie zdania, także zaśpiewało piosenkę, zdradzając przy tym wymowę ż-letniego dziecka. Wszyscy badacze pod- noszą zgodnie, że proces otępieniowy postępuje nieubłaganie naprzód i że wszelkie leczenie okazuje się tu bezsilne. Jednym z naj przykrzejszych objawów jest ogromne podniecenie psychoruchowe, mające charakter bezładny. Dziecko biega bez celu, chwyta i niszczy, co mu popadnie W rękę, robi wrażenie rozzłoszczonego. Często widuje się rytmiczne ruchy o cechach iteracji, np. klaskanie w dłonie, powtarzające się ruchy •palcami i językiem, bicie głową o ścianę i inne skłonności do samookale- czeń. Po wstrząsach elektrycznych i po insulinoterapii uzyskiwano złagodnienie obja- wów podniecenia psychoruchowego, utrzymywały się jednak nadal niektóre iteracje ruchowe. Podniecenie ruchowe bywa zupełnie niezależne od podniet zewnętrznych i nie wykazuje ani śladu celowości, w odróżnieniu od podniecenia maniakalnego. Chwiejność afektywna przekracza zwykłą miarę dziecięcą. Ogromna jest drażliwość i wybuchowość dziecka. Stałym, bardzo uderzającym i wczesnym objawem zdaje się być lęk. Bywa on tak silny, że dziecko nie pozwala nikomu, nawet najbliższym; zbliżyć się do siebie i na wszelkie takie próby odpowiada oznakami panicznego strachu, bezładnej ucieczki lub działaniami samookaleczeniowymi. W naszym przy- padku ta lękliwość była w wybitnym stopniu zaznaczona. W całości afekt trzeba określić jako tępy. Całkowite- mu stępieniu ulega uczuciowość wyż- sza, której już po niedługim czasie trwania choroby nie można odnaleźć ani śladu. Odnosi się wrażenie, jak gdyby dziecko nie poznawało nawet swoich najbliższych. Wielu autorów podkreśla dość niezwykły objaw: mianowicie mimo skrajnych rozmia- rów otępienia dziecko zachowuje dość żywy i inteligentny wyraz twarzy .. Stan neurologiczny we wszystkich opisanych przypadkach nie wykazy- wał odchyleń od stanu prawidłowe- go. Holub stwierdził w swoich dwóch przypadkach, że krzywa eeg wyka- zywała uderzająco nikłe, nietypowe odchylenia od stanu prawidłowego, mianowicie nieco wolnych fal w od- prowadzeniu czołowym. . Dementia infantilis (zwana czasem chorobą Hellera-Weygandta) jest, jak z powyższego widać, cierpieniem jeszcze nie określonym nozograticz- nie. W szczególności granica ze schi- zofrenią zdaje się być płynna. Jus (1946) porównał znane z piśmiennic- twa i z własnych spostrzeżeń przy- padki schizofrenii dziecięcej z opi- sem otępienia dziecięcego i• doszedł do wniosku, że obie te jednostki na- leży utożsamić. [patrz też: , powiększanie piersi, bielizna nocna, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Obraz kliniczny i przebieg. Sprawa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykrycie omamów u dziecka jest rzeczą bardzo trudną. Większość autorów godzi się z tym, że przed 6 r. Ż. nie spotyka się omamów słuchowych, czuciowo- ustrojowych, węchowych ani smakowych. Omamy wzrokowe u malutkich dzieci nie są natomiast zbyt wielką rzadkością, ich obecność jednakże żadną miarą nie przemawia za schizofrenią. Ponieważ dzieci w prawidłowych warunkach nie dość ostro rozgraniczają treść marzeń sennych od rzeczywistości, dlatego napo- tykamy niejednokrotnie nieprzezwyciężoną trudność, gdy chodzi o ustalenie, czy dane wyobrażenia opierają się na omamach i urojeniach, czy też są wytworem fantazji albo wspomnieniem przeżytego marzenia sennego. Im -bliżej okresu przedpokwitaniowego, tym łatwiej o prawdziwe omamy typu schizofrenicznego. Nawet gdy nie ma składnika katatonicznego, zaburzenia napędu psychorucho- wego występują w obrazie kli- nicznym wyraźnie, chociaż nie zawsze są rozpoznawczo uchwyt- ne. Przeważnie zaznaczony jest ogólny stan obniżenia samorzut- ności, aczkolwiek zahamowanie, jeżeli podstawowej sprawy nie po- wikła zespół katatoniczno-katalep- tyczny, nigdy nie osiąga rozmia- rów osłupienia. Częste bywają sta- ny otamowania: nagłe zasklepienie się w sobie, zamyślenie się, zerwa- nie łączności z otoczeniem, przemi- jające po pewnym czasie. Zacho- wanie dziecka staje się dziwaczne, działania jego niezrozumiałe, nie- obliczalne: Dziecko wyróżnia się wśród swoich rówieśników, jest uderzaiąco inne. Nie zawsze rodzi- ce potrafią słowami określić, nil czym polega ta xóżnica. Jeżeli po- równują sylwetkę dziecka ze swoimi wspomnieniami sprzed kil- ku laty, to stwierdzają, że zmie- niło się ono, stało się do siebie nie- podobne, jego charakter i tempe- rament odmieniły się do niepozna- ki, jego sposób reagowania na bodźce zewnętrzne jest teraz nie ten sam. Jest to wyrazem stopnio- wego rozpadu i przeobrażenia się osobowości, która nie tylko ubożeje, lecz i rozprzęga się w swej zwartości struk-. turalnej. Nakreślony ,powywej obraz kliniczny dotyczy schizofrenii przewlekłej, która odpowiada pojęciu schizofrenii prostej dorosłych. [przypisy: , olejek kokosowy, domowe sposoby na trądzik, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries