Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Wykrycie omamów u dziecka jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykrycie omamów u dziecka jest rzeczą bardzo trudną. Większość autorów godzi się z tym, że przed 6 r. Ż. nie spotyka się omamów słuchowych, czuciowo- ustrojowych, węchowych ani smakowych. Omamy wzrokowe u malutkich dzieci nie są natomiast zbyt wielką rzadkością, ich obecność jednakże żadną miarą nie przemawia za schizofrenią. Ponieważ dzieci w prawidłowych warunkach nie dość ostro rozgraniczają treść marzeń sennych od rzeczywistości, dlatego napo- tykamy niejednokrotnie nieprzezwyciężoną trudność, gdy chodzi o ustalenie, czy dane wyobrażenia opierają się na omamach i urojeniach, czy też są wytworem fantazji albo wspomnieniem przeżytego marzenia sennego. Im -bliżej okresu przedpokwitaniowego, tym łatwiej o prawdziwe omamy typu schizofrenicznego. Nawet gdy nie ma składnika katatonicznego, zaburzenia napędu psychorucho- wego występują w obrazie kli- nicznym wyraźnie, chociaż nie zawsze są rozpoznawczo uchwyt- ne. Przeważnie zaznaczony jest ogólny stan obniżenia samorzut- ności, aczkolwiek zahamowanie, jeżeli podstawowej sprawy nie po- wikła zespół katatoniczno-katalep- tyczny, nigdy nie osiąga rozmia- rów osłupienia. Częste bywają sta- ny otamowania: nagłe zasklepienie się w sobie, zamyślenie się, zerwa- nie łączności z otoczeniem, przemi- jające po pewnym czasie. Zacho- wanie dziecka staje się dziwaczne, działania jego niezrozumiałe, nie- obliczalne: Dziecko wyróżnia się wśród swoich rówieśników, jest uderzaiąco inne. Nie zawsze rodzi- ce potrafią słowami określić, nil czym polega ta xóżnica. Jeżeli po- równują sylwetkę dziecka ze swoimi wspomnieniami sprzed kil- ku laty, to stwierdzają, że zmie- niło się ono, stało się do siebie nie- podobne, jego charakter i tempe- rament odmieniły się do niepozna- ki, jego sposób reagowania na bodźce zewnętrzne jest teraz nie ten sam. Jest to wyrazem stopnio- wego rozpadu i przeobrażenia się osobowości, która nie tylko ubożeje, lecz i rozprzęga się w swej zwartości struk-. turalnej. Nakreślony ,powywej obraz kliniczny dotyczy schizofrenii przewlekłej, która odpowiada pojęciu schizofrenii prostej dorosłych. [przypisy: , olejek kokosowy, domowe sposoby na trądzik, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Wykrycie omamów u dziecka jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 25. Dementia infantilis. D. K., ur. 4. X. 1942 r. Nie stwierdzono obciążenia dziedzicznego. Dziecko przez pierwsze trzy lata rozwijało się prawidłowo, było inteligentne, grzeczne, pozostawało z otoczeniem w dobrym kontakcie uczucio- wym, dużo mówiło, miało słuch muzyczny, umiało dużo piosenek na pamięć, uczyło się ich łatwo, miało bardzo dobrą pamięć. Podobno w październiku 1945 r. uderzyła się w głowę, lecz brak dowodów, aby chodziło tu o uraz ciężki. W listopadzie tegoż roku bardzo szybko zaczęła się zmieniać: dostawała napady krzyku (opis rodziców nie przemawia za napadami drgawkowymi), stała się tak lękliwa, że nie pozwalała nikomu zbliżyć się do siebie, gdyż zaraz reagowała lękiem i krzykiem, zatraciła łączność uczuciową i intelektualną z otoczeniem, “tak jakby rodziców nie pozna- wała”, coraz mniej mówiła, zasób jej słów spadł do kilku ustawicznie powtarza- nych zdań, coraz częściej biła się z całej siły po głowie lub bila głową o ścianę. Z powodu ustawicznego niepokoju psychoruchowego umieszczono dziecko dnia. 6. III. 1946 r. w Szpitalu Psychiatrycznym w Swieciu n. Wisłą, gdzie z krótszymi lub dłuższymi przerwami przebywa dotychczas. Pod względem somatycznym i neurolo- gicznym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. Dziecko w nieustannym ruchu, biega od ściany do ściany, jest krzykliwe, płacze, przy próbie badania stawia opór, zanieczyszcza się moczem i kalem, jada przewazme tylko, gdy jest karmione łyżką, glód i potrzeby fizjologiczne zgłasza krzykiem, lecz przy zbliżeniu dorosłych wykazuje lęk, ucieka i stawia opór. Do niektórych osób bardziej się przyzwyczaja i pozwoli się nakarmić. Pozostawione sobie bywa spokojniejsze, ogląda sobie ręce, nie zwraca na otoczenie najmniejszej uwagi, czasem śpiewa zawsze jedne i te same piosenki, wymawiając wyrazy dość wyrażnie i wykazując słuch myzyczny, czasem jakby się bawila lalką. Kilkakrotnie przechodziła leczenie wstrząsami elektrycznymi. Uzyskiwano pewne uspokojenie, lecz wszystkie inne objawy pozostawaly nie zmie- nione. Mowa dziecka zubożała do kilku zdań niezmiennie persewerowanych, np. “biedna Kaziulka” albo “Kaziulka biedulka”, albo “poję, boję” itd. Wypowiedzi mają charakter szczebiotu 2 – 3-letniego dziecka. Dziecko niekiedy naśladuje ruchy otocze- nia (echopraxia) lub powtarza zasłyszane dźwięki (echolalia). Zaznaczają się silne popędy niszczycielskie i samookaleczeniowe: gryzie zębamii drze bieliznę na sobie, pościel i odzież innych dzieci, gryzie sobie palce, woła przy tyin “bądź grzeczna”. [hasła pokrewne: , trądzik, odżywki do rzęs, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries