Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Omamy wzro- kowe i inne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy wzro- kowe i inne w marzeniu sennym mają przeważnie wyrazistość spostrzeżeń na jawie, jednakże śpiący patrzy na nie bezkrytycznie, jakby zapoznawał sytuację, jakby uro- jeniowo zmieniał otoczenie, przeinaczał rzeczywistość, jakby zawodziły go czynności pamięciowe i zdolność rozsądnej refleksji. W snach lękowych, np. z marą senną, występują zaburzenia afektywne nie ustępujące intensywnością stanom lękowym w fobiach lub w melancholii. Czasem zahamowanie woli przypomina stany abulii. Psychologia marzenia sennego ułatwia w dużym stopniu zrozumienie skarg naszych chorych. W mianownictwie psychopatologicznym jest wiele terminów, które wskazują na podobieństwo sensorium do światła. Na przyktad na oznaczenie zmian świadomości, które mają podkreślić jakby zmętnienie (Trubung jej przejrzystości (klarowności), używa się określenia przyćmienie świadomości, podobnie jak się mówi, że światło jest przyćmione. Również nazwa zespołu psychotycznego określanego naz- wami zamroczenia albo stan pomroczny zaczerpnięta jest z analogii z pewnymi zjawiskami świetlnymi. Ten sam źródłosłów “mrok” (zmierzch) odnaleźć można w niemieckim mianie Diimmerzunstand, we francuskim etat crepusculaire, w łacińskim obnubilatio (zachmurzenie) itd. Aby już na wstępie wyczerpać, zagad- nienia terminologiczne, sprostować trzeba częsty błąd, popełniany nawet czasem przez psychiatrów, polegający na nieopatrznym używaniu miana “zamroczenie” jako określenia opisowego, które charakteryzuje czasem stan świadomości czasem różne inne zaburzenia psychiczne. Nieszczęściem terminologii psychiatrycznej fest to, że używa pojęć rozpowszechnionych wśród publiczności i wśród literatów. Kiedy matka mówi, że “dziecko majaczy”, to nie oznacza to żadną miarą, że dziecko w rzeczy samej ma delirium, czyli majaczenie w naukowym znaczeniu. To samo tyczy się używanych powszechnie określeń w rodzaju “chory zamroczony”, “zamroczenie pi- jackie” itd. Z określeń tych nie wynika, aby istotnie ów chory albo ów alkoholik miał psychozę, którą po polsku nazywamy stanem pomrocznym lub zamroczeniem. Umó- -wiono się i w sferach naukowo-klinicznych należy umowy tej skrupulatnie prze- strzegać – że mian zawierających w źródłosłowie pojęcie mroku należy używać nie jako określeń opisowych, lecz tylko i wyłącznie dla oznaczenia zespołu psychetycz- nęgo na wzór niemieckiego terminu Diimmerzustand. Ścisłe przestrzeganie tej zasady pozwoli opanować zamieszanie w mianownictwie. [patrz też: , przedłużanie rzęs, powiększanie piersi, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Omamy wzro- kowe i inne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Można wówczas zauważyć, że są one bardzo podobne do omamów wzrokowych pato- logicznych, Może im nawet towanzyszyć niemal pelny sąd realizujący. Śniący może np. z narastającym lękiem przyglądać się. zjawiającym się postaciom i przeżywać z siłą przekonania niemal urojeniową swoją sytuację, w której się czuje zagrożonv. Dość znamienne jest uczucie znieruchomienia, obezwładnienia, bezsilności, niemoż- ności ucieczki. Równie przerażająca jest dezorientacja w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej, która narasta i może doprowadzić wśród nieopisanego lęku do nagłego wzdrygnięcia i obudzenia. Po przebudzeniu ze snu lękowego może jeszcze jakiś czas utrzymywać się stan urojeniowy, przy czym śniący ambiwalentnie prze- żywa niepewność, czy też naprawdę zginął, czy też mu się to tylko śniło. W stanie przyćmionej świadomości przed zupełnym rozbudzeniem mogą się jeszcze czasem utrzymywać przez chwilę owe fizjologiczne omamy senne lub htpnagogiczne. Dla odróżnienia nadano tym ostatnim nazwę snów hipnopompicznych, które są zresztą zjawiskiem znacznie rzadszym i trudniej poddającym się obserwacji niż sny hipnagoglczne. Zjawiska omawianej kategorii występują szczególnie często w sta- nach lękowych pochodzenia nerwicowego lub. psychotycznego, np. w przebiegu de- presji endogennej. W diagnostyce psychiatrycznej odgrywają one ogromną rolę, bardzo często bowiem schizofrenicy, którzy przy narastającym dereizmie przestają ostro odróżniać marzenia senne od rzeczywistości na jawie, biorą owe fizjologiczne widze- nia przedsenne za rzeczywistość i interpretują je urojeniowo. Przy braku wprawy diagnostycznej początkujący psychiatrzy często mówią na tej podstawie o omamach wzrokowych w schizofrenii, co jest błędem, gdyż najzdrowszy człowiek może omamy tego typu przeżywać samorzutnie lub doświadczalnie. Niewątpliwie w stanie tym zachodzi nie tylko ilościowa zmiana świadomości, mia- nowicie pod dwojaką postacią: zwężenia pola świadomości tudzież osłabienia natę- żenia sensorium, ale i zmiana jakościowa. Badanie tych fizjologicznych snów w oglą- dzie wewnętrznym jest bardzo trudne. Nie da się ze zrozumiałych powodów uchw-y- cić okamgnienia całkowitej utraty świadomości, tj. uśnięcia. W każdym razie chwila ta nie pozostawia żadnych śladów pamięciowych, których odtworzenie pozwoliłoby na pełny opis zjawiska. [patrz też: , rozstanie, przedłużanie rzęs, odzież bhp ]

Comments Off

« Previous Entries