Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘protetyka’

Nowoczesna psychofizjologia coraz energiczniej atakuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nowoczesna psychofizjologia coraz energiczniej atakuje zagadnienie lokali- zacji czynności psychicznych. Przy rozwiązywaniu trudnych tych problemów napotykamy na wstępie na liczne sprzeczności. Z jednej strony wiadomo, że mózg jest całością, działającą, mimo swej złożoności anatomofizjologicznej, sy- nergicznie. Z drugiej strony wiemy, że w mózgu znajdują się liczne narządy, których funkcje wprawdzie składają się harmonijnie w jedną całość, jednakże z których każdy ma swoje własne czynnościowe zadania. I w tej zawilej pro- blematyce można się spodziewać niejednego wyjaśnienia od psychofizjologii w ewolucyjnym ujęciu. Najpierw starano się usunąć sprzeczność, jaka zachodzi między pojęciem hierarchii czynności nerwowych, pojęciem wynikającym z ewo- lucji czynności nerwowych a pojęciem tożsamości podrażnienia nerwowego na rozmaitych poziomach układu nerwowego ośrodko.wego. Otóż wykazano do- świadczalnie, że podrażnienia dośrodkowe, które są naprawdę izolowane tylko na obwodzie, zlewają się w ośrodkach rdzenia w jedność czynnościową. Znaczna ilość impulsów wchodzących do rdzenia, ulega stłumieniu, przefiltrowaniu, za- nim dojdzie do mózgu. Segmentarne ośrodki rdzenia są więc pierwszą stacją, przekształcającą czynności nerwowe obwodowe. Tę sterującą rolę pełni, jak widzieliśmy, układ wegetatywny. Taki sam mechanizm filtrujący i kontrolujący znajduje się i na poziomie wzgórz wzrokowych. W tej podkorowej stacji sterującej również podstawową rolę odgrywa układ wegetatywny, który jest narządem uczuć protopatycznych. Najwięcej światła na ten stan rzeczy rzuca patologia. Mianowicie Head opisał niektóre ogniskowe uszkodzenia wzgórz wzrokowych, którym towarzyszyły za- burzenia afektywności protopatycznej. Na tym poziomie, jak wiemy, nie ma jeszcze osobniczych nabytków pamięciowych. Czynności osobnika regulowane są przez dziedziczną pamięć gatunkową, na mocy uczuciowości protopatycznej. Jeżeli chodzi o człowieka, to w czystej postaci spotkać to można tylko u no- worodka i w naj cięższych stanach niedorozwoju umysłowego. [podobne: , filtry do wody, dentysta Kraków, protetyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Nowoczesna psychofizjologia coraz energiczniej atakuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnica między tą stacją wyższą, podkorową a niższą, tj. rdzeniową, leży w tym, iż na poziomie wyższym, mianowicie w czynnościach instynktowych, sternictwo dotyczy orga- nizmu jako całości, że wykazuje wobec podniet zewnętrznych większą samo- dzielność i niezależność, zależne od nasilenia fizjologicznych potrzeb, i że wresz- – cie ma ono charakter nie czysto fizjologiczny, lecz psychofizjologiczny. Loka- Iizacja tych naj niższych rozwojowo doznań protopatycznych, mianowicie ele- mentarnych uczuć przykrości i przyjemności, nie jest jeszcze ustalona w spo- sób ścisły. Na ogół biorąc, wszystko przemawia za tym, że pień mózgowy jest siedzibą elementarnej produkcji przeżyć protopatycznych, a więc popędów, prostych uczuć przyjemności i przykrości, doznań ustrojowych, a tym samym i sensorium, jaźni i uwagi. Czynności te nie są upośledzone u psa, pozbawio- nego operacyjnie płaszcza mózgowego. Nie są upośledzone też u człowieka na- wet przy rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Wśród wielu faktów z pa- tologii wymienia się najczęściej anencefala, opisanego przez Edingera i Fi- schera. Nie posiadał on wzgórz wzrokowych. i nie -reagował na żadne podniety, nawet ustrojowe i bólowe. Przemawiało to wyraźnie za tym, że pozostałe części pnia mózgowego nie mają możności wytwarzania uczuć protopatycznych, a tym samym instynktów. Rozumowanie to mogłoby budzić zastrzeżenia, gdyby anen- cefal ten w ogóle nie posiadał sensorium, Gamper opisał mianowicie anencefala, który przyszedł na świat bez półkul mózgowych i międzymózgowia, a jednak wykazywał reakcje instynktowe. Podobnie było w przypadku Spatza, w któ- rym najbardziej przednią częścią mózgowia było śródmózgowie z jądrem czer- wonym. Zagadnienie sprowadza się więc do kwestii, czy oprócz międzymózgo- wia istnieją również instynktowe mechanizmy w śródmózgowiu. Z tego, że uczucia protopatyczne powstają w pniu mózgowym, bynajmniej nie wynika, jak sądzą niektórzy ekstremiści, że w ogóle cala uczuciowość powstaje na po- ziomie pnia mózgowego. Na tym poziomie uczuciowość wyższa, którą szczyci się człowiek, jest w ogóle jeszcze nie do pomyślenia. [więcej w: , protetyka, kosmetyki organiczne, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries