Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Omamy wzro- kowe i inne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy wzro- kowe i inne w marzeniu sennym mają przeważnie wyrazistość spostrzeżeń na jawie, jednakże śpiący patrzy na nie bezkrytycznie, jakby zapoznawał sytuację, jakby uro- jeniowo zmieniał otoczenie, przeinaczał rzeczywistość, jakby zawodziły go czynności pamięciowe i zdolność rozsądnej refleksji. W snach lękowych, np. z marą senną, występują zaburzenia afektywne nie ustępujące intensywnością stanom lękowym w fobiach lub w melancholii. Czasem zahamowanie woli przypomina stany abulii. Psychologia marzenia sennego ułatwia w dużym stopniu zrozumienie skarg naszych chorych. W mianownictwie psychopatologicznym jest wiele terminów, które wskazują na podobieństwo sensorium do światła. Na przyktad na oznaczenie zmian świadomości, które mają podkreślić jakby zmętnienie (Trubung jej przejrzystości (klarowności), używa się określenia przyćmienie świadomości, podobnie jak się mówi, że światło jest przyćmione. Również nazwa zespołu psychotycznego określanego naz- wami zamroczenia albo stan pomroczny zaczerpnięta jest z analogii z pewnymi zjawiskami świetlnymi. Ten sam źródłosłów “mrok” (zmierzch) odnaleźć można w niemieckim mianie Diimmerzunstand, we francuskim etat crepusculaire, w łacińskim obnubilatio (zachmurzenie) itd. Aby już na wstępie wyczerpać, zagad- nienia terminologiczne, sprostować trzeba częsty błąd, popełniany nawet czasem przez psychiatrów, polegający na nieopatrznym używaniu miana “zamroczenie” jako określenia opisowego, które charakteryzuje czasem stan świadomości czasem różne inne zaburzenia psychiczne. Nieszczęściem terminologii psychiatrycznej fest to, że używa pojęć rozpowszechnionych wśród publiczności i wśród literatów. Kiedy matka mówi, że “dziecko majaczy”, to nie oznacza to żadną miarą, że dziecko w rzeczy samej ma delirium, czyli majaczenie w naukowym znaczeniu. To samo tyczy się używanych powszechnie określeń w rodzaju “chory zamroczony”, “zamroczenie pi- jackie” itd. Z określeń tych nie wynika, aby istotnie ów chory albo ów alkoholik miał psychozę, którą po polsku nazywamy stanem pomrocznym lub zamroczeniem. Umó- -wiono się i w sferach naukowo-klinicznych należy umowy tej skrupulatnie prze- strzegać – że mian zawierających w źródłosłowie pojęcie mroku należy używać nie jako określeń opisowych, lecz tylko i wyłącznie dla oznaczenia zespołu psychetycz- nęgo na wzór niemieckiego terminu Diimmerzustand. Ścisłe przestrzeganie tej zasady pozwoli opanować zamieszanie w mianownictwie. [patrz też: , przedłużanie rzęs, powiększanie piersi, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Omamy wzro- kowe i inne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny i przebieg. Sprawa zaczyna się z zasady ok. 3-4 r. Ż. u dzieci, które dotąd rozwijały się prawidłowo. Pierwszym objawem zdają się być różnorakie zaburzenia mowy. Można je określić jako parafazja, jako amnestyczna afazja, także jako neologizmy; odnosi się także wrażenie, że dziecko nie zawsze rozumie kierowane doń pytania jakby w znaczeniu sensorycznej afazji. Często stwierdzić można perseweracje i echolalię. Stopniowo dochodzi do zubożenia mowy, niejednokrotnie aż do zupełnego mutyzmu. W naszym przypadku proces rozpoczął się przed r4 r. ż, i doprowadził wkrótce do daleko posuniętego otępienia. Jednakże jeszcze w 10 roku mutyzm dziecka czasem samorzutnie się przerywał, przy czym można było stwierdzić, że dziecko wypowiadało krótkie zdania, także zaśpiewało piosenkę, zdradzając przy tym wymowę ż-letniego dziecka. Wszyscy badacze pod- noszą zgodnie, że proces otępieniowy postępuje nieubłaganie naprzód i że wszelkie leczenie okazuje się tu bezsilne. Jednym z naj przykrzejszych objawów jest ogromne podniecenie psychoruchowe, mające charakter bezładny. Dziecko biega bez celu, chwyta i niszczy, co mu popadnie W rękę, robi wrażenie rozzłoszczonego. Często widuje się rytmiczne ruchy o cechach iteracji, np. klaskanie w dłonie, powtarzające się ruchy •palcami i językiem, bicie głową o ścianę i inne skłonności do samookale- czeń. Po wstrząsach elektrycznych i po insulinoterapii uzyskiwano złagodnienie obja- wów podniecenia psychoruchowego, utrzymywały się jednak nadal niektóre iteracje ruchowe. Podniecenie ruchowe bywa zupełnie niezależne od podniet zewnętrznych i nie wykazuje ani śladu celowości, w odróżnieniu od podniecenia maniakalnego. Chwiejność afektywna przekracza zwykłą miarę dziecięcą. Ogromna jest drażliwość i wybuchowość dziecka. Stałym, bardzo uderzającym i wczesnym objawem zdaje się być lęk. Bywa on tak silny, że dziecko nie pozwala nikomu, nawet najbliższym; zbliżyć się do siebie i na wszelkie takie próby odpowiada oznakami panicznego strachu, bezładnej ucieczki lub działaniami samookaleczeniowymi. W naszym przy- padku ta lękliwość była w wybitnym stopniu zaznaczona. W całości afekt trzeba określić jako tępy. Całkowite- mu stępieniu ulega uczuciowość wyż- sza, której już po niedługim czasie trwania choroby nie można odnaleźć ani śladu. Odnosi się wrażenie, jak gdyby dziecko nie poznawało nawet swoich najbliższych. Wielu autorów podkreśla dość niezwykły objaw: mianowicie mimo skrajnych rozmia- rów otępienia dziecko zachowuje dość żywy i inteligentny wyraz twarzy .. Stan neurologiczny we wszystkich opisanych przypadkach nie wykazy- wał odchyleń od stanu prawidłowe- go. Holub stwierdził w swoich dwóch przypadkach, że krzywa eeg wyka- zywała uderzająco nikłe, nietypowe odchylenia od stanu prawidłowego, mianowicie nieco wolnych fal w od- prowadzeniu czołowym. . Dementia infantilis (zwana czasem chorobą Hellera-Weygandta) jest, jak z powyższego widać, cierpieniem jeszcze nie określonym nozograticz- nie. W szczególności granica ze schi- zofrenią zdaje się być płynna. Jus (1946) porównał znane z piśmiennic- twa i z własnych spostrzeżeń przy- padki schizofrenii dziecięcej z opi- sem otępienia dziecięcego i• doszedł do wniosku, że obie te jednostki na- leży utożsamić. [patrz też: , powiększanie piersi, bielizna nocna, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off