Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Mazurkiewicz wiaze czynnosciowo psychike archaiczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mazurkiewicz wiąże czynnościowo psychikę archaiczną z korą mózgową po- zaczołową, która powszechnie jest uważana za narząd odruchowości warunko- wej. Już powyżej wspominaliśmy, że uczuciowość archaiczna rozwojowo niezbyt. daleko odbiega od popędowości instynktowej. Psychikę archaiczną znamionują następuj ące cechy: . 1. Plastyczność wyobrażeń. Cecha ta występuje u dzieci ze szcze- gólną wyrazistością. Wskażemy na tę właściwość psychiki dziecięcej przy oma- wianiu zjawisk ejdetyzmu. Prawdopodobnie chodzi tu o tak wyraziste i pla- styczne wyobrażenia, że nabierają one nieledwie cech omamów. To samo .można Szczegółowy opis faktów psychicznych .podamy ze względów dydaktycznych w odpowiednich miejscach psychopatologii, czyli symptomatologii ogólnej, Taki wstęp z zakresu prawidłowych. czynności . psychicznych, poprzedzający opis zjawisk psy- chopatologicznych, ułatwi zrozumienie pojęć klinicznych. Ta sama plastyczność wyobraźni przejawia się w treści mitów i baśni. W tym samym żnaczeniu mówimy o bujnej wyo- braźni, dochodzącej do głosu w twórczości artystycznej, zwłaszcza w sztuce pier- wotnej. Każdy człowiek ma możność czynienia spostrzeżeń nad tą właściwością w marzeniach sennych, gdzie niezależnie od aktualnie działających na zmysły podniet zewnętrznych, a więc na drodze wewnątrzpsychicznej (intrapsychicz- nej), przeżywamy wyobrażenia spostrzegawcze o wszelkich cechach omamów wzrokowych, słuchowych, czuciowych, ustrojowych, smakowych i węchowych. Coś analogicznego do marzeń sennych przeżywamy w chwili usypiania, w sta- nie półjawy. Zjawiska tego typu opisywano pod nazwą marzeń na jawie (Wach- traumę) lub snów hipnagogicznych (Silberer). Można je przy pewnej wprawie wywoływać .dowolnie, drogą autosugestii. 2. Nieodróżnianie fantazji od rzeczywistości przed- miotowej jest zrozumiałym następstwem poprzedniej cechy. Dlatego zez- nania małych dzieci jako świadków posiadają bardzo małą wartość dowodową. Na takie same trudności napotykamy w badaniach psychiatrycznych, gdy mamy do czynienia z dziećmi lub z osobnikami prymitywnymi; trudno jest czasem uzyskać pewność, czy coś było naprawdę, czy też się tylko śniło, czy też może było przedmiotem halucynacji albo iluzji. [podobne: , dezynsekcja warszawa, odzież termoaktywna, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Mazurkiewicz wiaze czynnosciowo psychike archaiczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przesądy i zabobony, rozpow- szechnione wśród ludów pierwotnych i wśród ciemnego ludu, ale dające się wykryć nawet u ludzi cywilizowanych, są dziełem oszukańczych elementów, żerujących na ciemnocie -i strachu przed nieznanym przeznaczeniem. Rozpow- szechnienie tych zjawisk, ich pojawienie się niezależnie od siebie i samorzutnie w odległych środowiskach, ich uporczywość są możliwe tylko dlatego, że na dnie tych przejawów psychiki archaicznej leżą” pewne dyspozycje, skłonności, właściwości psychiczne. Nie byłoby czarów, gdyby nie było zabobonnego lęku. ” Z postępem cywilizacji i kultury zanikają te właściwości. Są one bowiem nie- wątpliwie wytworem wpływów wychowawczych, wszczepiających człowiekowi od naj wcześniejszych lat dziecięcych wiarę w istnienie sił nadprzyrodzonych i w możliwości ich zażegnywania przez cudotwórstwo (taumaturgia). Z piśmien- nictwa radzieckiego dowiadujemy się, że dzieci, chowane konsekwentnie w at- mosferze trzeźwości i ealizmu, nie zdradzają przejawów myślenia magicznego, które w naszych warunkach wciąż jeszcze trzeba poczytywać za prawidłowe zjawisko w rozwoju psychiki dziecięcej. W mitologii, baśniach i w pierwotnej twórczości artystycznej supranaturalizm i magia stanowią częstokroć osnowę utworu, W naszych warunkach wychowawczych pierwiastki te można odnaleźć w marzeniach sennych i w treści omamów oraz urojeń, a nawet w psychoner-: wicowych przeżyciach. Nawiążemy w swoim czasie do tych zagadnień. 6. Synkretyzm polega na niedostrzeganiu sprzeczności i logicznym sprzę- ganiu wykluczających się wzajemnie tez. Jest to jedna z podstawowych cech myślenia prelogicznego. Znaczenie jej można poznać przy usiłowaniach obale- nia logicznego wierzeń człowieka pierwotnego. W niezrozumiały dla człowieka postępowego sposób sprzeczności godzą się ze sobą i układają w jeden harmo- nijny układ. Na synkretyzmie oparta jest zasada credo quia absurdum. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, psycholog Kraków, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries