Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Nawrót zaczal byc widoczny pod

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nawrót zaczął być widoczny pod koniec r. 1951. Chora znowu stała się milcząca, zamyślona, powolna, czasem uśmiechała się bez powodu (paramimia), przestała jeść, tyfko piła, zaczęła uciekać. Z domu i wracać późno w nocy, nie wyjaśniając, gdzie byla. Przeważnie był stan zahamowania, ale czasem w nocy nagle się zrywała, prze- jawiała popędy niszczycielskie, biła domowników, potem znowu zapadała w bez- ruch. Raz chciała sobie wybić zęby “aby ładnie wyglądać”, ale tych popędów sa- mookaleczeniowych nie urzeczywistniła. Przyjętą do kliniki ponownie dn. 12. XII. 1951. Po leczeniu wstrząsami elektrycz- nymi nastąpiło pewne polepszenie w zakresie napędu psychoruchowego, które skło- niło ojca do zabrania chorej do domu. Przebywała w domu tylko tydzień, tj. od dnia 15. I. do 23. I. 1952 r., po czym przywieziono ją karetką pogotowia ze związanymi rękami i nogami. Okazało się, że od 3 dni jest gwałtowna i napastliwa, wymyśla ordynarnie rodzinie, stłukła zegar i naczynia, przestała jeść i zajmować się czymkol- wiek. Przy przyjęciu stwierdza się obraz osłupienia katatonicznego jak poprzednio, bez objawów kataleptycznych. U chorej przeprowadzono kombinowane leczenie wstrząsami insulinowymi i elektrycznymi, nie zyskano jednak tym razem istot- niejszej poprawy. Chorą wypisano 11. VI. 1952 r. do domu, skąd po krótkim czasie przesłana została na stałe do Kocborowa jako przypadek przewlekły. Rozpoznanie obejmować musi całość życia chorej, nie tylko te objawy, które jako u iążliwe dla otoczenia rzucają się w oczy laikom. Początków przewlekłego procesu schizofrenicznego doszukiwać się musimy we wczesnych latach dziecięcych. Właśnie studia nad tego rodzaju przypadkami nasuwają jedynie słuszny. wniosek, że to, co nazywano psychopatią schizoidalną, psychopatią prępsychotyczną usposabiającą zda- niem Kretschmera do zapadania na schizofrenię itd., to da się całkowicie utożsamić z przewlekłym procesem, określanym nazwą schizoph1enia simplex. Proces ten w na- .szyrn przypadku wyraża się szeregiem cech, które wyróżniają chorą we. wczesnych latach dziecięcych spośród rówieśników. [przypisy: , odżywka do rzęs, poradnia psychologiczna kielce, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Nawrót zaczal byc widoczny pod

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mazurkiewicz wiąże czynnościowo psychikę archaiczną z korą mózgową po- zaczołową, która powszechnie jest uważana za narząd odruchowości warunko- wej. Już powyżej wspominaliśmy, że uczuciowość archaiczna rozwojowo niezbyt. daleko odbiega od popędowości instynktowej. Psychikę archaiczną znamionują następuj ące cechy: . 1. Plastyczność wyobrażeń. Cecha ta występuje u dzieci ze szcze- gólną wyrazistością. Wskażemy na tę właściwość psychiki dziecięcej przy oma- wianiu zjawisk ejdetyzmu. Prawdopodobnie chodzi tu o tak wyraziste i pla- styczne wyobrażenia, że nabierają one nieledwie cech omamów. To samo .można Szczegółowy opis faktów psychicznych .podamy ze względów dydaktycznych w odpowiednich miejscach psychopatologii, czyli symptomatologii ogólnej, Taki wstęp z zakresu prawidłowych. czynności . psychicznych, poprzedzający opis zjawisk psy- chopatologicznych, ułatwi zrozumienie pojęć klinicznych. Ta sama plastyczność wyobraźni przejawia się w treści mitów i baśni. W tym samym żnaczeniu mówimy o bujnej wyo- braźni, dochodzącej do głosu w twórczości artystycznej, zwłaszcza w sztuce pier- wotnej. Każdy człowiek ma możność czynienia spostrzeżeń nad tą właściwością w marzeniach sennych, gdzie niezależnie od aktualnie działających na zmysły podniet zewnętrznych, a więc na drodze wewnątrzpsychicznej (intrapsychicz- nej), przeżywamy wyobrażenia spostrzegawcze o wszelkich cechach omamów wzrokowych, słuchowych, czuciowych, ustrojowych, smakowych i węchowych. Coś analogicznego do marzeń sennych przeżywamy w chwili usypiania, w sta- nie półjawy. Zjawiska tego typu opisywano pod nazwą marzeń na jawie (Wach- traumę) lub snów hipnagogicznych (Silberer). Można je przy pewnej wprawie wywoływać .dowolnie, drogą autosugestii. 2. Nieodróżnianie fantazji od rzeczywistości przed- miotowej jest zrozumiałym następstwem poprzedniej cechy. Dlatego zez- nania małych dzieci jako świadków posiadają bardzo małą wartość dowodową. Na takie same trudności napotykamy w badaniach psychiatrycznych, gdy mamy do czynienia z dziećmi lub z osobnikami prymitywnymi; trudno jest czasem uzyskać pewność, czy coś było naprawdę, czy też się tylko śniło, czy też może było przedmiotem halucynacji albo iluzji. [podobne: , dezynsekcja warszawa, odzież termoaktywna, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

« Previous Entries