Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Tak jak podniety powtarzajace sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tak jak podniety powtarzające się “ładują” ośrodek podkorowy, rządzący załatwieniem potrzeby fizjologicz- nej, ładują mianowicie w sensie mnemicznym, tak samo i na najwyższych po- ziomach tworzą się pewne siły neurodynamiczne, a więc nowe tendencje uczu- ciowe z ich pamięciowym ładunkiem. Z drugiej strony powstają psychiczne hamulce, jak to widzieliśmy przy odruchach warunkowych hamujących, które mają również charakter mnemiczny. W korze mózgowej w walce tej zwycięża nastawienie pamięciowe utrwalone, które okazuje się silniejsze niż fazowe na- stawienie podkorowe, zależne od podrażnień ustrojowych. W tym sensie roz- maici autorzy mówią o dominantach, mając na myśli pewne ładunki pamię- ciowo-energetyczne, zdolne do rozgrywania między sobą walki i współzawod- nictwa o szlaki ruchowe. Czynności narządu czołowego uważa się za odrębny układ energetyczny, roz- porządzający pewną silą neurodynamiczną, zdolną wykonywać sternictwo nad niższymi poziomami. Uczuciowość wyższa, zintelektualizowana, stanowi pewną silę psychiczną, wystarczającą dla opanowania popędów niższych, zdolną w pewnych warunkach przeciwstawiać się nawet popędowi samozachowaw- czemu (samobójstwo). Podobnie też neurodynamfzm korowy potrafi opanować fazowość snu i jawy (czuwania), które umiejscawiamy tam gdzie sensorium, mianowicie w pniu mózgowym, na dnie komory III, sen i czuwanie są bowiem naprzemiennym, rytmicznym pojawianiem się i gaśnięciem świadomości. Odpowiednikiem psychologicznym tych trzech stacji przekształcających, a więc podkorowej, pozaczołowej i czołowej, są trzy ewolucyjnie różne “war- stwy” życia popędowo-uczuciowego, jakie uznaje się w nowoczesnej psycho- logii i psychiatrii: 1) warstwa popędów czysto instynktowych, 2) warstwa uczu- ciowości znamionującej niższe szczeble rozwoju psychicznego i 3) uczuciowości najwyższej, intencjonalnej, zintelektualizowanej, determinującej, z której roz- wojem wiązać trzeba świadomość w znaczeniu historyczno-społecznym. Podob- nie jak uczuciowość tak i czynności poznawcze ulegały ewolucji. Najwyższe, najsubtelniejsze arkana myślenia ludzkiego, mianowicie myślenie przyczynowo- logiczne i abstrakcyjne, wiążemy dzisiaj czynnościowo z narządem czołowym. [hasła pokrewne: , olej kokosowy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Tak jak podniety powtarzajace sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólniejsze znaczenie ma podział przedstawień na: w y o b r a ż e n i a i p o- j ę c i a. Wyobrażenia są to przedstawienia zmysłowe przedmiotów konkret- nych. W wyobrażeniach odzwierciedlają się nam zazwyczaj przedmioty ma- terialne, o ile działają na nasze zmysły lub kiedyś na nie działały. Zależnie od tego przeżywamy w prawidłowych warunkach na jawie albo wyobraże- nia spostrzegawcze, albo pochodne, te ostatnie albo odtwórcze, albo wytwórcze. W prawidłowych warunkach w marzeniu sennym, a w pato- logicznych warunkach w tzw. omamach (halucynacjach) wyobrażenia sp ostrze- gawcze powstawać mogą bez działania przedmiotów materialnych na nasze zmysły. Takie wyobrażenia spostrzegawcze wiążą się wówczas w spostrzeże- nia, z towarzyszącym im przekonaniem czyli sądem o rzeczywistym istnieniu spostrzeganego przedmiotu. Zasadniczo jednak na jawie, na to aby powstało wyobrażenie spostrzegawcze, muszą zewnętrzne podniety zadziałać na zmysły. W wyobrażeniach pochodnych natomiast przedmiot, który działał na nasze zmysły, może być odtworzony w wyobraźni, stąd nazwa wyobrażenie pochodne odtwórcze. Możemy sobie jednak wyobrażać przedmioty, które nigdy właści- wie jako takie nie działały na nasze zmysły. Mówimy wtedy o wyobrażeniach wytwórczych. Sfera psychiczna, w której powstają wyobrażenia tych rozmai- tych kategorii, nosi nazwę wyobraźni lub w warunkach, gdy w uderzający spo- sób zaznacza się rozbrat między wyobrażeniami a odpowiadającymi im niby to przedmiotami konkretnymi, fantazji. Wyobrażenia spostrzegawcze z kolei dadzą się podzielić na bardziej złożone lub proste. Najprostsze wyobrażenia spostrze- gawcze elementarne, noszą nazwę wrażeń zmysłowych czyli czuć.
PSYCHIKA ARCHAICZNA Dochodzi ona do głosu w różnych dziedzinach życiu osobniczego i zbiorowego, W dziedzinach bardzo od siebie odległych. I tak zjawiska te odgrywają rolę: 1) u dziecka mniej więcej między 3 a 7 rokiem życia, 2) u człowieka pierwotnego, 3) w mitologii i baśniach, 4) w twórczości artystycznej, 5) w marzeniu sennym i w tzw. snach hipnagogicznych, 6) w psychopatologii. [przypisy: , pierścionek zaręczynowy, olejek kokosowy, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries