Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Nawrót zaczal byc widoczny pod

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nawrót zaczął być widoczny pod koniec r. 1951. Chora znowu stała się milcząca, zamyślona, powolna, czasem uśmiechała się bez powodu (paramimia), przestała jeść, tyfko piła, zaczęła uciekać. Z domu i wracać późno w nocy, nie wyjaśniając, gdzie byla. Przeważnie był stan zahamowania, ale czasem w nocy nagle się zrywała, prze- jawiała popędy niszczycielskie, biła domowników, potem znowu zapadała w bez- ruch. Raz chciała sobie wybić zęby “aby ładnie wyglądać”, ale tych popędów sa- mookaleczeniowych nie urzeczywistniła. Przyjętą do kliniki ponownie dn. 12. XII. 1951. Po leczeniu wstrząsami elektrycz- nymi nastąpiło pewne polepszenie w zakresie napędu psychoruchowego, które skło- niło ojca do zabrania chorej do domu. Przebywała w domu tylko tydzień, tj. od dnia 15. I. do 23. I. 1952 r., po czym przywieziono ją karetką pogotowia ze związanymi rękami i nogami. Okazało się, że od 3 dni jest gwałtowna i napastliwa, wymyśla ordynarnie rodzinie, stłukła zegar i naczynia, przestała jeść i zajmować się czymkol- wiek. Przy przyjęciu stwierdza się obraz osłupienia katatonicznego jak poprzednio, bez objawów kataleptycznych. U chorej przeprowadzono kombinowane leczenie wstrząsami insulinowymi i elektrycznymi, nie zyskano jednak tym razem istot- niejszej poprawy. Chorą wypisano 11. VI. 1952 r. do domu, skąd po krótkim czasie przesłana została na stałe do Kocborowa jako przypadek przewlekły. Rozpoznanie obejmować musi całość życia chorej, nie tylko te objawy, które jako u iążliwe dla otoczenia rzucają się w oczy laikom. Początków przewlekłego procesu schizofrenicznego doszukiwać się musimy we wczesnych latach dziecięcych. Właśnie studia nad tego rodzaju przypadkami nasuwają jedynie słuszny. wniosek, że to, co nazywano psychopatią schizoidalną, psychopatią prępsychotyczną usposabiającą zda- niem Kretschmera do zapadania na schizofrenię itd., to da się całkowicie utożsamić z przewlekłym procesem, określanym nazwą schizoph1enia simplex. Proces ten w na- .szyrn przypadku wyraża się szeregiem cech, które wyróżniają chorą we. wczesnych latach dziecięcych spośród rówieśników. [przypisy: , odżywka do rzęs, poradnia psychologiczna kielce, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Nawrót zaczal byc widoczny pod

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W czasie od 21. I. do 19. II. otrzymywał wysokie dawki largaktylu, wahające się między 175 a 250 mg na dobę, po czym ustalono dawkę podtrzymującą – 150 mg na dobę. Próby obniżenia dawki powodowały wyraźne pogorszenie stanu psychicz- nego. Zwolniony 28. II. 1957 r. w stanie poprawy: Iączność z otoczeniem lepsza, jada sam, jest spokojniejszy, jednakże nadal zamknięty w sobie, przechadza się samotnie, samorzutnie nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, jest dziwaczny, zachowuje się niezrozumiale, niekiedy bez pówodu zaczyna płakać i odpychać stojącą obok osobę. Czasem nadsłuchuje jakby halucynował, z ojcem przywitał się. Ta mierna poprawa pogłębiała się . coraz bardziej w domu. Dziecko stale zażywało po 150 mg largakrylu na dobę. Badanie kontrolne dnia 4. XI. 1957 r. nie wykazało już żadnych objawów ze- społu paranoidalnego. Pozostały co prawda wybitne objawy ubytkowe, jednakże chło- piec stał się dostępny oddziaływaniu psychoterapeutycznemu i wychowawczemu. Każda próba obniżenia dawki largaktylu wywoływała pogorszenie: wzmożoną pobudliwość, stereotypie ruchowe itd. Zresztą duże te dawki largaktylu znosi znakomicie. Jeszcze wybitniejszą poprawę wykazało badanie kontrolne dnia 26. III. 1958 r.: chłopiec jest dość spokojny, zadaje ojcu często pytania świadczące o dużym zainteresowaniu przed- miotami świata otaczającego, okazuje rodzicom i bratu przywiązanie, chce chodzić do szkoły jak inne dzieci, w. domu uczy się nie bardzo chętnie, lecz robi postępy, ładnie rysuje, dobrze rachuje, afekt moduluje stosunkowo bardzo dobrze, prosi ojca, aby inu pokazał morze i okręty, podskakuje z radości, że życzeniu jego stanie się zadość. Jest w zachowaniu nieco dziwaczny, lecz zachowuje się taktownie, jest po- słuszny. Stan cielesny chłopca mimo wysokiej dawki podtrzymującej (150 mg) jest doskonały. Ten efekt leczenia utrzymuje się nadal w 1. 1959. Dawka podtrzymująca largaktylu wynosi nadal 150 mg na dobę. Rozpoznanie rzadkiej w wieku dziecięcym postaci paranoidalnej schizofrenii opiera się w tym przypadku na typowym obrazie klinicznym i jego rozwoju: prze- wlekły początek poprzedzony okresem “nerwowości”, który można by nazwać stadium neurasthenicum, pogłębiający się autyzm i de reizm, zanik uczuciowości wyższej, dziwaczność, rozkojarzenie, pobudzenie psychoruchowe, niezrozumiałe dla otoczenia ucieczki, urojenia prześladowcze, omamy słuchowe, zanik łączności afek- tywnej z otoczeniem, ambiwalentne stany uczuciowe z paratymią itd. Przebieg le- czenia jest również bardzo pouczający. [hasła pokrewne: , biustonosze do karmienia, olejki do włosów, balsam do włosów ]

Comments Off