Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Ogólniejsze znaczenie ma podzial przedstawien

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólniejsze znaczenie ma podział przedstawień na: w y o b r a ż e n i a i p o- j ę c i a. Wyobrażenia są to przedstawienia zmysłowe przedmiotów konkret- nych. W wyobrażeniach odzwierciedlają się nam zazwyczaj przedmioty ma- terialne, o ile działają na nasze zmysły lub kiedyś na nie działały. Zależnie od tego przeżywamy w prawidłowych warunkach na jawie albo wyobraże- nia spostrzegawcze, albo pochodne, te ostatnie albo odtwórcze, albo wytwórcze. W prawidłowych warunkach w marzeniu sennym, a w pato- logicznych warunkach w tzw. omamach (halucynacjach) wyobrażenia sp ostrze- gawcze powstawać mogą bez działania przedmiotów materialnych na nasze zmysły. Takie wyobrażenia spostrzegawcze wiążą się wówczas w spostrzeże- nia, z towarzyszącym im przekonaniem czyli sądem o rzeczywistym istnieniu spostrzeganego przedmiotu. Zasadniczo jednak na jawie, na to aby powstało wyobrażenie spostrzegawcze, muszą zewnętrzne podniety zadziałać na zmysły. W wyobrażeniach pochodnych natomiast przedmiot, który działał na nasze zmysły, może być odtworzony w wyobraźni, stąd nazwa wyobrażenie pochodne odtwórcze. Możemy sobie jednak wyobrażać przedmioty, które nigdy właści- wie jako takie nie działały na nasze zmysły. Mówimy wtedy o wyobrażeniach wytwórczych. Sfera psychiczna, w której powstają wyobrażenia tych rozmai- tych kategorii, nosi nazwę wyobraźni lub w warunkach, gdy w uderzający spo- sób zaznacza się rozbrat między wyobrażeniami a odpowiadającymi im niby to przedmiotami konkretnymi, fantazji. Wyobrażenia spostrzegawcze z kolei dadzą się podzielić na bardziej złożone lub proste. Najprostsze wyobrażenia spostrze- gawcze elementarne, noszą nazwę wrażeń zmysłowych czyli czuć.
PSYCHIKA ARCHAICZNA Dochodzi ona do głosu w różnych dziedzinach życiu osobniczego i zbiorowego, W dziedzinach bardzo od siebie odległych. I tak zjawiska te odgrywają rolę: 1) u dziecka mniej więcej między 3 a 7 rokiem życia, 2) u człowieka pierwotnego, 3) w mitologii i baśniach, 4) w twórczości artystycznej, 5) w marzeniu sennym i w tzw. snach hipnagogicznych, 6) w psychopatologii. [przypisy: , pierścionek zaręczynowy, olejek kokosowy, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Ogólniejsze znaczenie ma podzial przedstawien

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przenikanie się wzajemne rzeczy- wistości i fantazji jest cechą znamienną treści mitów i baśni, a ponadto stanowi podstawę twórczości artystycznej. Wymyślone przez bajkopisarzy, powieścio- pisarzy, malarzy i innych twórców postacie żyją w naszej wyobraźni, jak gdyby były istotami z krwi i kości. W marzeniu sennym zauważyć można tę cechę w wybitnym stopniu. Usypiając zatracamy orientację w czasie, przestrzeni, oto- czeniu, sytuacji i nawet własnej osobowości, żyjąc jak gdyby innym życiem. Wytwory naszej fantazji oglądamy na własne oczy, biorąc je za rzeczywisto6ć, wiążąc 2 nimi niezłomne przekonanie o ich prawdziwym istnieniu, Przeżywamy w marzeniu sennym prototypy omamów i urojeń, dające nam doskonały wgląd w przeżycia psychicznie chorych, Marzenie senne jest jak gdyby fizjologiczną psychozą, połączoną z rozszczepieniem osobowości, jakościową zmianą świado- mości i szeregiem innych zaburzeń. Tej periodycznie nawracającej psychozie brak tylko jakości patologicznej, którą jest w chorobliwych stanach przede wszystkim czynnik etiologiczny, nieobecny we śnie. Przez egocentryzm rozumiemy zjawisko ześrodkowania wszystkich przeżyć dookoła własnej osoby. Właściwość tę można oglądać dowoli u małych dzieci, które żyją w przeświadczeni:u, że cały świat kręci się dookoła ich osoby, stąd znane powszechnie samolubstwo dzieci. Przez rozsądne wychowanie zmie- rzamy do ograniczenia tego bezwzględnego egoizmu i do rozbudzenia w dziecku poszanowania praw otoczenia, Egocentryzm dochodzi do szczególnej jaskrawości w zjawiskach myślenia magicznego, występującego prawidłowo i u ludów pier- wotnych. Zjawiska te, o których poniżej będzie obszerniej mowa, odgrywają ogromną rolę w patogenezie niektórych psychonerwic. Drogą irradiacji roz- szerza się ten egocentryzm u ludów pierwotnych na cały ród ludzki i na wszech- świat, W światopoglądach -religijnych i w kosmogoniach ziemia zajmuje we wszechświecie centralne miejsce, a człowiek jest istotą wybraną przez bóstwo. Także losy indywidualnego człowieka są przedmiotem bezpośredniego zainte- resowania bóstw. Przejawia się to w mitologii, w baśniach i w pierwotnej twór- czości artystycznej. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olejek kokosowy, rehabiliacja ]

Comments Off

« Previous Entries