Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Wykrycie omamów u dziecka jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykrycie omamów u dziecka jest rzeczą bardzo trudną. Większość autorów godzi się z tym, że przed 6 r. Ż. nie spotyka się omamów słuchowych, czuciowo- ustrojowych, węchowych ani smakowych. Omamy wzrokowe u malutkich dzieci nie są natomiast zbyt wielką rzadkością, ich obecność jednakże żadną miarą nie przemawia za schizofrenią. Ponieważ dzieci w prawidłowych warunkach nie dość ostro rozgraniczają treść marzeń sennych od rzeczywistości, dlatego napo- tykamy niejednokrotnie nieprzezwyciężoną trudność, gdy chodzi o ustalenie, czy dane wyobrażenia opierają się na omamach i urojeniach, czy też są wytworem fantazji albo wspomnieniem przeżytego marzenia sennego. Im -bliżej okresu przedpokwitaniowego, tym łatwiej o prawdziwe omamy typu schizofrenicznego. Nawet gdy nie ma składnika katatonicznego, zaburzenia napędu psychorucho- wego występują w obrazie kli- nicznym wyraźnie, chociaż nie zawsze są rozpoznawczo uchwyt- ne. Przeważnie zaznaczony jest ogólny stan obniżenia samorzut- ności, aczkolwiek zahamowanie, jeżeli podstawowej sprawy nie po- wikła zespół katatoniczno-katalep- tyczny, nigdy nie osiąga rozmia- rów osłupienia. Częste bywają sta- ny otamowania: nagłe zasklepienie się w sobie, zamyślenie się, zerwa- nie łączności z otoczeniem, przemi- jające po pewnym czasie. Zacho- wanie dziecka staje się dziwaczne, działania jego niezrozumiałe, nie- obliczalne: Dziecko wyróżnia się wśród swoich rówieśników, jest uderzaiąco inne. Nie zawsze rodzi- ce potrafią słowami określić, nil czym polega ta xóżnica. Jeżeli po- równują sylwetkę dziecka ze swoimi wspomnieniami sprzed kil- ku laty, to stwierdzają, że zmie- niło się ono, stało się do siebie nie- podobne, jego charakter i tempe- rament odmieniły się do niepozna- ki, jego sposób reagowania na bodźce zewnętrzne jest teraz nie ten sam. Jest to wyrazem stopnio- wego rozpadu i przeobrażenia się osobowości, która nie tylko ubożeje, lecz i rozprzęga się w swej zwartości struk-. turalnej. Nakreślony ,powywej obraz kliniczny dotyczy schizofrenii przewlekłej, która odpowiada pojęciu schizofrenii prostej dorosłych. [przypisy: , olejek kokosowy, domowe sposoby na trądzik, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Wykrycie omamów u dziecka jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach podniecenia psychoruchowego rozporządzamy dzisiaj ogromną liczbą metod i środków. Do skopolaminy sięga się już dzisiaj chyba wyjątkowo, a do morfiny nigdy. Potężne jest .działanie uspokajające różnych pochodnych feno- tiazyny, a zwłaszcza pochodnych butyrofenonu, Doskonałym lekiem zupełnie nie- toksycznym zdaje się być valium. W końcowym rozdziale omówiliśmy osiągnięcia psychofarmakologii ostatnich lat. Dzięki nim zmienił się w istotnym stopniu wygląd nowoczesnych oddziałów psychiatrycznych. Głośni i podnieceni bywają co najwyżej chorzy świeżo przyjęci. Nawet i te przypadki stały się rzadkością, gdyż ostre stany psychotyczne leczy się dzisiaj wcześnie, przed skierowaniem chorego do szpitala. W dobrze postawionych szpitalach psychiatrycznych nie ma już “szalówek” w daw- nym znaczeniu. Przeważającą liczbę ostrych stanów psychotycznych i przewlekłych psychoz czynnościowych schizofrenicznych potrafimy dzisiaj wyleczyć. Trwałość tego wyleczenia zależy jednak nie tylko od psychiatrów, zależy w wysokiej mierze od współpracy środowiska, które często nie docenia problemu dawek podtrzymują- cych. Chory musi je vv określonej wysokości zażywać codziennie, w ciągu nawet wielu lat, pod kontrolą psychiatrów, pod groźbą nawrotu, jeżeli przerwie leczenie lub samowolnie obniży sobie dawkę. [patrz też: , trener personalny, olejek kokosowy, olejowanie włosów ]

Comments Off

« Previous Entries