Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Dobrze bedzie poswiecic jeszcze pare

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dobrze będzie poświęcić jeszcze parę słów fizjologicznym zmianom świadomości (sensorium) zachodzącym przede wszystkim przy usypianiu. Spostrzeżeń tych każdy człowiek może dokonywać codziennie na samym sobie i na drugich. Usypiając czło- wiek przechodzi stopniowo wszystkie fazy zaniku świadomości, mianowicie od sen- ności aż do głębokiego snu. W, wyglądzie zewnętrznym człowieka sennego można zauważyć zmianę: mimika staje się mało wyrazista, ruchy są ociężałe, zatracają swoją precyzyjność, mięśnie stają się wiotkie, źrenice skierowane są równolegle przed siebie i skupiają się tylko z trudnością na przedmiotach, całe ciało poddaje się coraz bar- dziej sile ciążenia, zwłaszcza głowa, która opada na piersi lub na posłanie. Nawią- zanie łączności intelektualnej lub uczuciowej z człowiekiem sennym staje się coraz trudniejsze, a jeśli się uda, to tylko na krótko. Człowiek senny odcina się w coraz wyższym stopniu od otoczenia, zasklepia się w sobie, pogrąża się stopniowo w sen. Powieki wbrew wysiłkom człowieka opadają, a gałki oczne zatracają zdolność ześrod- kowywania się na określonym przedmiocie i samorzutnie ustawiają się ku górze oraz w kierunkach rozbieżnych. Spojówki ulegają przekrwieniu, powieki się zamykają, oddech staje się równy i wolny. Zewnętrznym tym spostrzeżeniom odpowiadają podmiotowe przeżycia, których obserwacja przydatna jest dla zrozumienia wielu stanów psychopatologicznych. Mia- nowicie pole świadomości ulega stopniowemu zwężeniu, coraz mniej brzeżnych per- cepcji dociera do strumienia świadomości, napięcie uwagi słabnie, zatraca się stop- niowo możność śledzenia z zainteresowaniem pewnego wątku spostrzeżeń lub myśli, coraz trudniej jest kojarzyć, zahamowaniu ulega też zdolność przypominania sobie dopiero co przeżywanych ogniw wątku myślowego, który rwie się. Tuż przed zapad- nięciem w sen tracimy poczucie czasu i miejsca, zatraca się też orientacja w otocze- niu i własnej sytuacji, przenosimy się jakby w świat nierzeczywisty. W tym stanie półjawy pojawiają się omamy senne, najczęściej wzrokowe, układające się w struk- tury tego samego typu• co marzenia senne. Przez systematyczne ćwiczenia moźna te tzw. sny hipnagogoniczne dowolnie wywoływać i introspektywnie badać. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, odwrócona osmoza, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Dobrze bedzie poswiecic jeszcze pare

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czynna w Rosji sekta skopców, której członkowie poddawali się doszczęt- nemu wytrzebieniu, rekrutowała członków najczęściej spośród schizofreników. Przy bezkrytycyzmie chorych widuje się bardzo często zjawisko obłędu udzie- lonego. Tutaj należą również nie tak rzadkie przypadki opisane przez Bórn- sztajna pod nazwą schizofrenii somatopsychicznej. Obraz kliniczny przepel- niony tu jest licznymi i nader uporczywymi urojeniami hipochondrycznymi, które zazwyczaj służą choremu do zamaskowania niechęci do pracy i degradacji. Jest to hipochondryczna postać .schizofrenii. Przypadki, te, które mogą dopro- wadzić do rozpaczy nie znających diagnostyki psychiatrycznej lekarzy ogólnych i internistów, uważać trzeba za zespół o typie paranoia hypochondriaca, wyrosły na podłożu schizofrenii prostej. Zwłaszcza w okresie początkowym schizofrenii przewlekłej niemałe trudności mogą wyrastać z powikłania obrazu klinicznego różnymi zespołami psychener- wicowymi, pod którymi bardzo trudno jest. odkryć podłoże swoiste. Czasem wstępnym objawem schizofrenii bywają natręctwa myślowe, nic też dziwnego, że nie myśli się wówczas o dalej idącym rozpoznaniu sprawy schizofrenicznej. Natręctwa myślowe jako objaw bardzo często występują w przebiegu schizo- frenii przewlekłej wkażdym jej okresie. Czasem jednak pojawić się może pełny obraz nerwicy natręctw, nawarstwionyepigenetycznie na podłożu swoistym, Przy wnikliwym badaniu psychiatrycznym udaje się prędzej lub pózmej roz- różnić, które objawy należą do sprawy podstawowej, a które do nawarstwionej. Histeria, jak wszędzie, tak i tutaj, może występować jako powikłanie schizo- frenii przewlekłej, czasem w mieszanych zespołach histeryczno-schizofrenicznych różnej postaci. Tutaj trzeba się bardzo wystrzegać, aby objawów histerycznych nie uznać za jedyna-zjawisko i nie przeoczyć poważniejszego rozpoznania, jakim jest schizofrenia. Gdy przeminie ostry zespól psychotyczny – a dotyczy to zwłaszcza zespołu paranoidalnego – pozostać mogą szczątki urojeń z minionego okresu i trwać nadal jako psychosis lesidualis. Najczęściej chodzi tu o treść pa- ranoiczną• [przypisy: , ortodonta, olejek kokosowy na włosy, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off