Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Obraz kliniczny i przebieg. Jednym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny i przebieg. Jednym z najbardziej rzucających się w oczy objawów jest wytworzenie się autyzmu. Wyraża się on zanikiem łącz- ności uczuciowej z otoczeniem. O ile normalne dziecko odznacza się raczej wy- bitną syntonią, o tyle dziecko schizofreniczne zaczyna stopniowo popadać w co- raz głębsze odosobnienie uczuciowe. Jest to wynikiem najistotniejszego zaburze- nia schizofrenicznego, mianowicie zwyrodnienia życia uczuciowego. Najbardziej dotknięta bywa uczuciowość wyższa. Zanika u dziecka uczucie związku społecz- nego ze światem otaczającym. Nawet zaślepieni rodzice wyczuwają chłód uczu- ciowy dziecka, które dawniej przejawiało żywy i serdeczny stosunek do rodzi- ców, rodzeństwa, rówieśników. Stopniowo słabną, a wreszcie zanikają wyższe zainteresowania, dążenia, ambicje. W cięższych przypadkach już po paru lata cli rozwój psychiczny dziecka cofa się do najwcześniejszego okresu, tak że dziecko może po latach robić wrażenie ciężko, niedorozwiniętego umysłowo i pod tym rozpoznaniem przebywać w zakładzie dla idiotów. Czynności intelektualne ule- gają stopniowemu rozpadowi. Ujawnia się to w przeróżny sposób w dziedzinie mowy. Jedne dzieci stają się stopniowo coraz bardziej małomówne, (oligophasia), aż popadają w niemal zupełny lub zupełny mutyzm. Inne dzieci, przeciwnie, okazują wzmożony pęd do mówienia. Nie da się tu tak łatwo jak u dorosłych stwierdzić rozkojarzenia. Poniżej 3 r. Ż. nie spotykamy w ogóle urojeń (Lutz, Tramer), są one też i później wielką rzadkością, trudno też ich obecność z pew- nością ustalić. Przy dłuższej obserwacji można zauważyć, że wypowiedzi dziecka nie nawiązują do wydarzeń w otoczeniu, że obracają się w kręgu zdobytych kiedyś wiadomości i że powtarzają się stereotypowo, czasem wśród wyraźnych objawów perseweracji. Wśród zaniku zainteresowań nie wzrasta zasób wiedzy dzieci. Tramer opisał objaw fonografizmu. Polega on na tym, że dziecko w swoich monologach używa tonu nieprzyzwoitego, rozkazującego, wymyślają- cego, jak gdyby naśladowało starszych, u których zasłyszało tego rodzaju sposób. złorzeczenia. Trudno jest odróżnić negatywizm od przekornego zachowania dzieci źle wychowanych. Negatywizm czynny, utrzymujący się w ciągu dłuż- szego czasu bez wyraźnego powodu środowiskowego, powinien zawsze budzić podejrzenie co do schizofrenii. [przypisy: , olejek arganowy, Studnie głębinowe, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Obraz kliniczny i przebieg. Jednym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli przeprowadza się w przypadkach wczesnodziecięcej schizofrenii syste- matyczne badania pneumoencefalogtaficzne, to nierzadko stwierdza się ze zdzi- wieniem, że przy niewątpliwej symptomatyce schizofrenicznej współistnieje na- wet znac;zny stopień organicznych zmian w mózgu albo pod postacią wodogro- wia wewnętrznego, albo zaników korowych. Przypadki te wymagają odrębnego opracowania. Należy przyjąć, że zmiany organiczne w mózgu są chronologicznie wcześniejsze i że psychoza schizofreniczna wtórnie na tym podłożu wyrosła. W przypadkach tych niedorozwój umysłowy, napady padaczkowe, cechy charak- teropatyczne odnieść trzeba raczej do owego procesu organicznego, który może mieć rozmaitą etiologię. Natomiast symptomatyka schizofreniczna ze swej strony wzbogaca obraz kliniczny. Rokowanie w t.ych przypadkach bywa niepomyślne. Czasem może chodzić nie o trwałe uszkodzenie mózgu, lecz przemijające, jak np. w przypadkach spowodowanych intoksykacją itp. Jeżeli ostra psychoza schizofreniczna ustąpiła bez ubytków, to znak, że roz- winęła się ona nie na podłożu swoistego procesu, lecz na podłożu innej organicz- nej etiologii. Przewlekła schizofrenia z obostrzeniami w posuwach wyrnaga po- stawienia prognozy dwoistej: nie najgorzej przedstawia się rokowanie co do ostrego zespołu psychotycznego, natomiast niekorzystnie, jeśli chodzi o prze- wlekłe podłoże schizofreniczne. W tych przypadkach po ustąpieniu ostrej psy- chozy pozostają ubytki, pogłębiające się w miarę trwania choroby. Jeżeli nawet ubytki nie są bardzo głębokie, to zawsze obawiać się należy nawrotu ostrego zespołu psychotycznego. A każdy taki posuw zwykle pogłębia ubytki w struk- turze osobowości. O ile w okresie wczesnodziecięcym powikłania epigenetyczne są wielką rzadkością, o tyle stają się coraz częstsze, im bliżej okresu przedpokwi- taniowego. Obraz kliniczny i przebieg psychozy u starszych dzieci coraz mniej różni się od schizofrenii dorosłych. [patrz też: , gabinet kosmetyczny, olejek arganowy, olej lniany ]

Comments Off