Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olej lniany’

Za najwyzsza stacje przeksztalcajaca uwaza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za najwyższą stację przekształcającą uważa się narząd czołowy, który prze-• ciwstawia się w znaczeniu hamowania i przekształcania podniet narządowi po- zaczolowemu. Narząd czołowy niewątpliwie zadecydował o zwycięstwie czło- wieka nad całą przyrodą. Wiążemy z nim dzisiaj czynnościowo najprecyzyj- niejsze myślenie abstrakcyjne, tzw. spontaniczność czyli inicjatywę psychoru- chową oraz uczuciowość wyższą, która w piśmiennictwie nosi rozmaite nazwy, np. intencjonalna, determinująca, intelektualizowana. Steruje ona i hamuje- niższą rozwojowo uczuciowość popędową. To sternictwo narządu czołowego nad pozaczołowym i niższymi wiążą niektórzy (Goldstein) z postawą stojącą czło- wieka. Im późniejszy ewolucyjnie nabytek, tym ważniejszą odgrywa rolę. na poziomie narządu czołowego Mazurkiewicz widzi obecność nie wykrytego zresztą anatomicznie układu wegetatywnego, który byłby narządem uczuciowości wyż-• szej. Między neurodynamizmem czołowym i pozaczołowym toczy się współza- wodnictwo o aparat ruchowy i aparat mowy, które służyć mogą albo uczucio- wości popędowej, albo wyższej. Fakty z zakresu anatomii porównaczej, antropologii, fizjologii doświadczalnej, neuro- i psychopatologii oraz psychologii porównawczej świadczą o równole- głości rozwoju psychicznego i rozwoju narządów korowych. Już dawno temu Jackson stwierdził, że rozwój czynności nerwowych idzie od niezróżnicowanych, silnie zorganizowanych, automatycznych, predestynowanych czynności stopniowo• ku czynnościom coraz bardziej zróżnicowanym, coraz gorzej zorganizowanym, coraz bardziej zmiennym i dowolnym. Zasadę tę najłatwiej zrozumieć na skraj- nych przykładach: czynności rdzeniowe są mało zróżnicowane, czynności ko- rowe w wysokim stopniu; odruchy rdzeniowe są automatyczne, predestyno- wane, niezmienne, konieczne, dobrze zorganizowane, natomiast czynności czo- łowe odznaczają się “dowolnością”, jakby nieobliczalnością, zmiennością, a tym samym bardzo luźną organizacją. W związku z takim przebiegiem ewolucji mówi się o wędrówce czynności nerwowo-psychicznych ku górze i ku przodowi, a więc ku owemu narządowi czołowemu, który stanowi naj wspanialszy wykwit ewolucji. Dzięki opisanym wyżej stacjom przekształcającym, wędrówce ulegają nie odosobnione podrażnienia: lecz ich przekształcone zespoły, w których skład wchodzą elementy ruchowe (kinestetyczne), poznawcze (gnostyczne, dyskrymi- nacyjne, epikrytyczne) i uczuciowe (afektywne). Rozwój tych elementów jest tak sprzężony, że nie może być mowy o rozwoju gnozji bez zainteresowania uczuciowego, ani o rozwoju życia ,uczuciowego bez jego intelektualizacji. Zjawiska te mają swój aspekt energetyczny. [podobne: , krem neutrogena, odżywki do rzęs, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Za najwyzsza stacje przeksztalcajaca uwaza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli przeprowadza się w przypadkach wczesnodziecięcej schizofrenii syste- matyczne badania pneumoencefalogtaficzne, to nierzadko stwierdza się ze zdzi- wieniem, że przy niewątpliwej symptomatyce schizofrenicznej współistnieje na- wet znac;zny stopień organicznych zmian w mózgu albo pod postacią wodogro- wia wewnętrznego, albo zaników korowych. Przypadki te wymagają odrębnego opracowania. Należy przyjąć, że zmiany organiczne w mózgu są chronologicznie wcześniejsze i że psychoza schizofreniczna wtórnie na tym podłożu wyrosła. W przypadkach tych niedorozwój umysłowy, napady padaczkowe, cechy charak- teropatyczne odnieść trzeba raczej do owego procesu organicznego, który może mieć rozmaitą etiologię. Natomiast symptomatyka schizofreniczna ze swej strony wzbogaca obraz kliniczny. Rokowanie w t.ych przypadkach bywa niepomyślne. Czasem może chodzić nie o trwałe uszkodzenie mózgu, lecz przemijające, jak np. w przypadkach spowodowanych intoksykacją itp. Jeżeli ostra psychoza schizofreniczna ustąpiła bez ubytków, to znak, że roz- winęła się ona nie na podłożu swoistego procesu, lecz na podłożu innej organicz- nej etiologii. Przewlekła schizofrenia z obostrzeniami w posuwach wyrnaga po- stawienia prognozy dwoistej: nie najgorzej przedstawia się rokowanie co do ostrego zespołu psychotycznego, natomiast niekorzystnie, jeśli chodzi o prze- wlekłe podłoże schizofreniczne. W tych przypadkach po ustąpieniu ostrej psy- chozy pozostają ubytki, pogłębiające się w miarę trwania choroby. Jeżeli nawet ubytki nie są bardzo głębokie, to zawsze obawiać się należy nawrotu ostrego zespołu psychotycznego. A każdy taki posuw zwykle pogłębia ubytki w struk- turze osobowości. O ile w okresie wczesnodziecięcym powikłania epigenetyczne są wielką rzadkością, o tyle stają się coraz częstsze, im bliżej okresu przedpokwi- taniowego. Obraz kliniczny i przebieg psychozy u starszych dzieci coraz mniej różni się od schizofrenii dorosłych. [patrz też: , gabinet kosmetyczny, olejek arganowy, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries