Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Tak jak podniety powtarzajace sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tak jak podniety powtarzające się “ładują” ośrodek podkorowy, rządzący załatwieniem potrzeby fizjologicz- nej, ładują mianowicie w sensie mnemicznym, tak samo i na najwyższych po- ziomach tworzą się pewne siły neurodynamiczne, a więc nowe tendencje uczu- ciowe z ich pamięciowym ładunkiem. Z drugiej strony powstają psychiczne hamulce, jak to widzieliśmy przy odruchach warunkowych hamujących, które mają również charakter mnemiczny. W korze mózgowej w walce tej zwycięża nastawienie pamięciowe utrwalone, które okazuje się silniejsze niż fazowe na- stawienie podkorowe, zależne od podrażnień ustrojowych. W tym sensie roz- maici autorzy mówią o dominantach, mając na myśli pewne ładunki pamię- ciowo-energetyczne, zdolne do rozgrywania między sobą walki i współzawod- nictwa o szlaki ruchowe. Czynności narządu czołowego uważa się za odrębny układ energetyczny, roz- porządzający pewną silą neurodynamiczną, zdolną wykonywać sternictwo nad niższymi poziomami. Uczuciowość wyższa, zintelektualizowana, stanowi pewną silę psychiczną, wystarczającą dla opanowania popędów niższych, zdolną w pewnych warunkach przeciwstawiać się nawet popędowi samozachowaw- czemu (samobójstwo). Podobnie też neurodynamfzm korowy potrafi opanować fazowość snu i jawy (czuwania), które umiejscawiamy tam gdzie sensorium, mianowicie w pniu mózgowym, na dnie komory III, sen i czuwanie są bowiem naprzemiennym, rytmicznym pojawianiem się i gaśnięciem świadomości. Odpowiednikiem psychologicznym tych trzech stacji przekształcających, a więc podkorowej, pozaczołowej i czołowej, są trzy ewolucyjnie różne “war- stwy” życia popędowo-uczuciowego, jakie uznaje się w nowoczesnej psycho- logii i psychiatrii: 1) warstwa popędów czysto instynktowych, 2) warstwa uczu- ciowości znamionującej niższe szczeble rozwoju psychicznego i 3) uczuciowości najwyższej, intencjonalnej, zintelektualizowanej, determinującej, z której roz- wojem wiązać trzeba świadomość w znaczeniu historyczno-społecznym. Podob- nie jak uczuciowość tak i czynności poznawcze ulegały ewolucji. Najwyższe, najsubtelniejsze arkana myślenia ludzkiego, mianowicie myślenie przyczynowo- logiczne i abstrakcyjne, wiążemy dzisiaj czynnościowo z narządem czołowym. [hasła pokrewne: , olej kokosowy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off