Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘okulista’

U psa, u którego dokonano

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U psa, u którego dokonano operacyjnie usunięcia przednich części pólkul mózgowych, stwierdzić można, po ustąpieniu objawów wstrząsu operacyjnego, zachowaną zdolność wytwarzania odruchowości warunkowej. Natomiast usu- nięcie całej kory mózgowej prowadzi bezwzględnie do utraty tej zdolności. Kora pozaczołowa jest więc narządem odruchowości warunkowej. Natomiast, jak zobaczymy, część czołową kory mózgowej uważa się dzisiaj za narząd czynności ewolucyjnie najwyższych, czynności par exceLlence człowieczych. Rozwój szedł więc drogą nakładania się segmentów czynnościowo coraz doskonalszych: rdzeń, wzgórze, kora pozaczołowa, kora czołowa. Odruchowość warunkowa jest zespo- łem czynnościowo niewątpliwie wyższym niż odruchy rdzeniowe i odruchy bez- warunkowe (instynktowe), ale zespołem jeszcze nie najwyższym. O ile czynności rdzeniowe i podkorowe mają charakter czynności preformowanych, niezdol- nych do jakiejkolwiek ewolucji w życiu osobniczym, o tyle działalność kory jest w zupełności nabyta w życiu osobniczym. U noworodka ten narząd psychiki jest nieczynny i niepobudliwy. N a poziomie kory pozaczołowej odczyny zależne są od skojarzenia engramów podniety warunkowej z zespołem instynktowym. Skojarzenie to ulega ekforii tylko pod wpływem energii podrażnień dośrodko- wych, mianowicie bodźca warunkowego i ustrojowych podrażnień. Postęp ewo- lucji, który prześledzić można od żarania filo- i ontogenezy, dochodzi do szczytu dopiero na poziomie kory czołowej, gdzie pojawiają się czynności “dowolne”, oparte na okrężnych procesach wewnątrzkorowych. Ich dynamicznym silnikiem jest korowo-wegetatywny odpowiednik tzw .. uczuciowości intelektualizowanej, czyli intencjonalnej, tzw. woli. [podobne: , okulista, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

U psa, u którego dokonano

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Cecha egocentryzmu występuje na naczelnym miejscu w psychologii marzenia sennego i w stanach psychotycznych, przebiegających z przyćmieniem świadomości, Tę samą cechę odnaleźć też można w autyzmie schizofreników. Objaw ten polega na całkowitej lub częściowej negacji świata rzeczywistego, zasklepianiu się w sobie i tworzeniu sobie własnego, nierzeczy- wistego, urojonego świata, urobionego egocentrycznie na modłę katatymicznej uczuciowości. Przeciwstawnym pojęciem jest alterocentryzm, polegający na pod- dawaniu się obcym osobowościom z zatratą własnej jaźni. 4. Rzutowanie własnych pragnień i obaw na zewnątrz jest właśnie osią ego centryczno-katatymicznej postawy wobec rzeczywistości. W walce o byt i dziecko, i człowiek pierwotny czują się słabi. Wobec potęgi żywiołów i gniewu otaczającej przyrody żywej człowiek czuje się bezsilny. Ale wśród wrogich żywiołów są i potęgi sprzyjające: rodzice, przywódca, kapłan- czarownik, dobre bóstwa. Pragnienie wybawienia ode złego każe człowiekowi wyposażyć te potęgi w niezwykłą, nadludzką siłę. Myśl, że się jest pod opieką dobrych potęg, działa uspokajająco, uśmierza lęk. W pierwotnym społeczeń- stwie ten lęk wyzyskiwany jest przez sprytniejsze jednostki do pogłębienia wiary w ponadludzką opiekę sił nadprzyrodzonych (supranaturalizm): W taki sam sposób w mitach i baśniach urzeczywistniają się naj skrytsze sny o potędze. iI Rzutowanie na zewnątrz własnych stanów uczuciowych jest też podstawą twór- czości pierwotnej. Życzenia i obawy przyoblekają się w ciało również w marze- niach sennych. Cecha ta w niektórych stanach psychopatologicznych potęguje się do rozmiarów nowej, chorobowej jakości. 5. Myślenie magiczne jest następstwem skłonności do rzutowania własnych stanów wzruszeniowych na zewnątrz. Wiara w istnienie sił nadprzy- rodzonych nasuwa człowiekowi pierwotnemu pomysł zjednywania sobie tych potęg za pomocą modłów, zamawiań, uroków, tajemniczych obrzędów, talizma- nów i innych arkanów wiedzy okultystycznej. [przypisy: , odzież dla dzieci, okulista, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries