Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘okulista’

Cecha egocentryzmu wystepuje na naczelnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Cecha egocentryzmu występuje na naczelnym miejscu w psychologii marzenia sennego i w stanach psychotycznych, przebiegających z przyćmieniem świadomości, Tę samą cechę odnaleźć też można w autyzmie schizofreników. Objaw ten polega na całkowitej lub częściowej negacji świata rzeczywistego, zasklepianiu się w sobie i tworzeniu sobie własnego, nierzeczy- wistego, urojonego świata, urobionego egocentrycznie na modłę katatymicznej uczuciowości. Przeciwstawnym pojęciem jest alterocentryzm, polegający na pod- dawaniu się obcym osobowościom z zatratą własnej jaźni. 4. Rzutowanie własnych pragnień i obaw na zewnątrz jest właśnie osią ego centryczno-katatymicznej postawy wobec rzeczywistości. W walce o byt i dziecko, i człowiek pierwotny czują się słabi. Wobec potęgi żywiołów i gniewu otaczającej przyrody żywej człowiek czuje się bezsilny. Ale wśród wrogich żywiołów są i potęgi sprzyjające: rodzice, przywódca, kapłan- czarownik, dobre bóstwa. Pragnienie wybawienia ode złego każe człowiekowi wyposażyć te potęgi w niezwykłą, nadludzką siłę. Myśl, że się jest pod opieką dobrych potęg, działa uspokajająco, uśmierza lęk. W pierwotnym społeczeń- stwie ten lęk wyzyskiwany jest przez sprytniejsze jednostki do pogłębienia wiary w ponadludzką opiekę sił nadprzyrodzonych (supranaturalizm): W taki sam sposób w mitach i baśniach urzeczywistniają się naj skrytsze sny o potędze. iI Rzutowanie na zewnątrz własnych stanów uczuciowych jest też podstawą twór- czości pierwotnej. Życzenia i obawy przyoblekają się w ciało również w marze- niach sennych. Cecha ta w niektórych stanach psychopatologicznych potęguje się do rozmiarów nowej, chorobowej jakości. 5. Myślenie magiczne jest następstwem skłonności do rzutowania własnych stanów wzruszeniowych na zewnątrz. Wiara w istnienie sił nadprzy- rodzonych nasuwa człowiekowi pierwotnemu pomysł zjednywania sobie tych potęg za pomocą modłów, zamawiań, uroków, tajemniczych obrzędów, talizma- nów i innych arkanów wiedzy okultystycznej. [przypisy: , odzież dla dzieci, okulista, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Cecha egocentryzmu wystepuje na naczelnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nigdzie jednak chyba ta analogia ze światłem i z widzeniem nie występuje tak jasno, jak w studiach nad tzw. Strumieniem świadomości. Przeżywając zjawiska świadomości przeżywamy czas. Z codziennego doświadczenia wiemy, że w aktualnym okamgnieniu przeżywamy świadomie tylko tzw. psychologiczne “teraz”, które zresztą trwa dłużej niż matematyczna punktochwila. Najbliższa przyszłość staje się bez ustanku poprzeź to “teraz” przeszłością. Od przodu ku tyłowi przesuwa się w ten sposób ciągła nić takich teraźniejszych punktochwil, wystawiających się kolejno na ekspozycję świetlną świadomości, jak gdyby przesuwająca się taśma filmu. Tę taśmę świadomych przeżyć, stanowiącą podmiotową miarę upływającego czasu, nazywamy strumieniem świadomości. Zjawisko to ma swoją podmiotową strukturę. Aby ją zrozumieć, trzeba rozważyć bardzo doniosłe w psychologii i psychopatologii pojęcie u wagi. Przez uwagę rozu- miemy podmiotowe urządzenia, polegające na zwracaniu się naszego “ja” ku przed- miotowi poznania. Nie ulega wątpliwości, że uwaga ta jest jednokierunkowa, tzn., że w jednostce czasu nie jesteśmy w stanie śledzić na raz więcej niż jeden przedmiot spostrzegany. Uwaga może oscylować od jednego przedmiotu do drugiego i w ten sposób osiągamy złudzenie, że śledzimy równocześnie dwa przedmioty. W istocie w ostrym widzeniu naszej uwagi znajduje się w danej chwili zawsze tylko jeden przedmiot poznania. Ten jeden obejmowany uwagą przedmiot może być punktem, ale może być także pewną całością strukturalną. Rzecz ma się podobnie jak w polu widzenia wzrokowego. Możemy ostro widzieć albo punkt, albo pewną strukturę jako jedną całość. Pole widzenia wzrokowego zależy od świadomej uwagi. Możemy z pola widzenia wybierać ten punkt lub tę strukturę, którą chcemy oglądać. Widzenie wzro- kowe i kierowane świadomą uwagą nie muszą iść zbieżnie. Możemy każdej chwili zrobić eksperyment polegający na tym, że patrzymy w danym polu widzenia w jeden punkt, równocześnie jednak myślowo kierujemy się naszą uwagą ku jakiemuś innemu punktowi pola widzenia. Spostrzegamy wówczas punkt w polu widzenia leżący nawet . bardzo daleko od punktu ostrego widzenia. Tych samych doświadczeń możemy do- konywać w introspekcji. Podobieństwo z polem widzenia wzrokowego idzie tutaj dość daleko. [patrz też: , Balsam Johnson, stomatologia Kraków, okulista ]

Comments Off

« Previous Entries