Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Odrebnosc obrazu klinicznego schizofrenii wczesnodzieciecej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odrębność obrazu klinicznego schizofrenii wczesnodziecięcej leży przede wszystkim w tym, że choroba trafia na psychikę jeszcze nie rozwiniętą i po- raża czynności psychiczne w ich dalszym rozwoju. Wynikiem tego jest z za- sady zahamowanie i skrzywienie rozwoju życia psychicznego. Ponieważ proces, jest przewlekły, chociaż i tutaj trafiają się zespoły schizofrenoidalne, zmiany dadzą się przeważnie twierdzić dopiero w ciągu lat. Wynik tego stanu rzeczy, niezależnie od swoistych zmian schizofrenicznych, bywa więc równoznaczny z niedorozwojem umysłowym, który w tym okresie jest równocześnie procesem otępieniowym. Zwłaszcza w początkowym okresie wykrycie schizofrenii dziecię- cej napotyka ogromne trudności. Polegają one głównie ha tym, że pierwsze za- burzenia są natury charakterologicznej. Zmiany te niespostrzeżenie, stopniowo, i skrycie narastają. Czaserrrw ciągu kilku lat IN danym przypadku stwierdza się trudności wychowawcze, lenistwo, psychopatię, psychonerwicę, dopóki waż- mejsze objawy przewlekłej sprawy lub ostry epizod psychotyczny nie zwrócą uwagi na istotne rozpoznanie. Duża trudność leży w niemożności głębszego wnik- nięcia w przeżycia chorego dziecka, którego zakres pojęć i zdolność wysłowie- nia się mogą być bardzo nikłe. Dzieci mogą robić wrażenie małomównych, ospa- łych, flegmatycznych, leniwych, mało żywych – wszystko to jednak jest za mało, aby lekarz miał prawo wypowiedzieć swoje podejrzenia co do rozpoczy- nającego się procesu schizofrenicznego. Często wywiad rodzinny wnosi bardzo- mało. Rodzice skłonni są widzieć w cechach psychotycznych wrodzone właści- wości charakteru i nie zauważają stopniowej zmiany osobowości. Aby odtworzyć przebieg psychozy. na przestrzeni kilku lat, trzeba przeważnie mieć do rozpo- rządzenia dane wywiadu ze szkoły, z przedszkola, z szerszego środowiska, w któ- rym przebywało dziecko. Zdobycie tych danych napotyka w praktyce nieopisane trudności. Nawet przypadki przebiegające z pobudzeniem •psychoruchowym i ze skłonnościami przeciwspołecznymi nie są zazwyczaj uważane przez otoczenie za. chorobliwe, Laicy widzą w tych objawach oznaki krnąbrności, złego wychowa- nia, uporu, pociągu do złego, skłonności przestępczych, następstw uprawianego. rzekomo samogwałtu, a nie chcą widzieć psychozy. Wiele spośród leczonych w poradniach pedologicznych, “dzieci, trudnych wychowawczo” – to po prostu mali schizofrenicy, chociaż o dowód przeważnie .bardzo trudno. Dlatego wczesne rozpoznania schizofrenii dziecięcej są wciąż jeszcze wielką rzadkością, a odtwo- rzenie sobie przebiegu procesu na podstawie danych wywiadu jest zadaniem niełatwym. [więcej w: , odżywki do rzęs, infekcje intymne, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Odrebnosc obrazu klinicznego schizofrenii wczesnodzieciecej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 25. Dementia infantilis. D. K., ur. 4. X. 1942 r. Nie stwierdzono obciążenia dziedzicznego. Dziecko przez pierwsze trzy lata rozwijało się prawidłowo, było inteligentne, grzeczne, pozostawało z otoczeniem w dobrym kontakcie uczucio- wym, dużo mówiło, miało słuch muzyczny, umiało dużo piosenek na pamięć, uczyło się ich łatwo, miało bardzo dobrą pamięć. Podobno w październiku 1945 r. uderzyła się w głowę, lecz brak dowodów, aby chodziło tu o uraz ciężki. W listopadzie tegoż roku bardzo szybko zaczęła się zmieniać: dostawała napady krzyku (opis rodziców nie przemawia za napadami drgawkowymi), stała się tak lękliwa, że nie pozwalała nikomu zbliżyć się do siebie, gdyż zaraz reagowała lękiem i krzykiem, zatraciła łączność uczuciową i intelektualną z otoczeniem, “tak jakby rodziców nie pozna- wała”, coraz mniej mówiła, zasób jej słów spadł do kilku ustawicznie powtarza- nych zdań, coraz częściej biła się z całej siły po głowie lub bila głową o ścianę. Z powodu ustawicznego niepokoju psychoruchowego umieszczono dziecko dnia. 6. III. 1946 r. w Szpitalu Psychiatrycznym w Swieciu n. Wisłą, gdzie z krótszymi lub dłuższymi przerwami przebywa dotychczas. Pod względem somatycznym i neurolo- gicznym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. Dziecko w nieustannym ruchu, biega od ściany do ściany, jest krzykliwe, płacze, przy próbie badania stawia opór, zanieczyszcza się moczem i kalem, jada przewazme tylko, gdy jest karmione łyżką, glód i potrzeby fizjologiczne zgłasza krzykiem, lecz przy zbliżeniu dorosłych wykazuje lęk, ucieka i stawia opór. Do niektórych osób bardziej się przyzwyczaja i pozwoli się nakarmić. Pozostawione sobie bywa spokojniejsze, ogląda sobie ręce, nie zwraca na otoczenie najmniejszej uwagi, czasem śpiewa zawsze jedne i te same piosenki, wymawiając wyrazy dość wyrażnie i wykazując słuch myzyczny, czasem jakby się bawila lalką. Kilkakrotnie przechodziła leczenie wstrząsami elektrycznymi. Uzyskiwano pewne uspokojenie, lecz wszystkie inne objawy pozostawaly nie zmie- nione. Mowa dziecka zubożała do kilku zdań niezmiennie persewerowanych, np. “biedna Kaziulka” albo “Kaziulka biedulka”, albo “poję, boję” itd. Wypowiedzi mają charakter szczebiotu 2 – 3-letniego dziecka. Dziecko niekiedy naśladuje ruchy otocze- nia (echopraxia) lub powtarza zasłyszane dźwięki (echolalia). Zaznaczają się silne popędy niszczycielskie i samookaleczeniowe: gryzie zębamii drze bieliznę na sobie, pościel i odzież innych dzieci, gryzie sobie palce, woła przy tyin “bądź grzeczna”. [hasła pokrewne: , trądzik, odżywki do rzęs, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries