Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Za trzecia stacje przeksztalcajaca uwaza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za trzecią stację przekształcającą uważa się korę mózgową. Chodzi tu o trzy podstawowe czynności: 1) zjawiska hamowania czynności niżej położonych od-• cinków ośrodkowego układu nerwowego, a więc czynności podkorowych i rdze- niowych, 2). odruchowość warunkową i 3) kategorię -ruchów dowolnych. Zesta- wienie tych trojakich czynności jest ilustracją chronologicznego postępu rozwo-• jowego, który szedł od czynności fizjologicznych poprzez psychofizjologiczne aż do psychicznych. Kora mózgowa jest jedyną częścią układu nerwowego ośrod- kowego zdolną do dalszej, wprost. nieograniczonej ewolucji. Czynności innych poziomów osi mózgowo-rdzeniowej są preformowane. Równolegle z cefalizacją. szła więc psychizacja kręgowców. Ewolucja życia psychicznego, która u czło- wieka osiągnęła szczytowy poziom, była możliwa dzięki pojawieniu się pamię- ciowo-osobniczych właściwości kory mózgowej. Za trzecią stację przekształ- cającą instynktowe neurodynamizmy podkorowe uważa się dlatego korę poza- czołową. Tutaj spotykamy działalność “analizatorską” Pawłowa, ale też. i wszystko to, co jest związane z elementarnym rozwojem psychiki dziecięcej, a więc pierwsze zasoby poznawcze, początki życia uczuciowego wyższego i pierw- sze hamulce psychiczne w stosunku do uczuć niższych. Na tym więc poziomie• przekształcają się czynności instynktowe w elementarną psychikę. Proces ten da się wytłumaczyć właściwościami mnemicznymi kory pozaczołowej. a to dwo- jakiego charakteru: 1) mechanizm chronogenny powoduje zapamiętywanie do- znań współczesnych jako całości, przy czym kojarzy się wszystko ze wszystkim, bez wyboru, jak u dzieci – i 2) mechanizm zapamiętywania wybiórczego, pod wpływem uwagi i zainteresowania, dzięki czemu powstaje porządek w zaso- bach pamięciowych. Całą więc korę pozaczołową uważamy za dość jednolity narząd. Ze względu na jednolitość planu strukturalnego w ewolucji i tu przy- puszcza się (Mazurkiewicz), że podłożem uczuciowości pierwotnej jest nie wy- odrębniony dotąd anatomicznie układ wegetatywny. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, odżywka do włosów, badania psychologiczne ]

Comments Off