Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Nawrót zaczal byc widoczny pod

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nawrót zaczął być widoczny pod koniec r. 1951. Chora znowu stała się milcząca, zamyślona, powolna, czasem uśmiechała się bez powodu (paramimia), przestała jeść, tyfko piła, zaczęła uciekać. Z domu i wracać późno w nocy, nie wyjaśniając, gdzie byla. Przeważnie był stan zahamowania, ale czasem w nocy nagle się zrywała, prze- jawiała popędy niszczycielskie, biła domowników, potem znowu zapadała w bez- ruch. Raz chciała sobie wybić zęby “aby ładnie wyglądać”, ale tych popędów sa- mookaleczeniowych nie urzeczywistniła. Przyjętą do kliniki ponownie dn. 12. XII. 1951. Po leczeniu wstrząsami elektrycz- nymi nastąpiło pewne polepszenie w zakresie napędu psychoruchowego, które skło- niło ojca do zabrania chorej do domu. Przebywała w domu tylko tydzień, tj. od dnia 15. I. do 23. I. 1952 r., po czym przywieziono ją karetką pogotowia ze związanymi rękami i nogami. Okazało się, że od 3 dni jest gwałtowna i napastliwa, wymyśla ordynarnie rodzinie, stłukła zegar i naczynia, przestała jeść i zajmować się czymkol- wiek. Przy przyjęciu stwierdza się obraz osłupienia katatonicznego jak poprzednio, bez objawów kataleptycznych. U chorej przeprowadzono kombinowane leczenie wstrząsami insulinowymi i elektrycznymi, nie zyskano jednak tym razem istot- niejszej poprawy. Chorą wypisano 11. VI. 1952 r. do domu, skąd po krótkim czasie przesłana została na stałe do Kocborowa jako przypadek przewlekły. Rozpoznanie obejmować musi całość życia chorej, nie tylko te objawy, które jako u iążliwe dla otoczenia rzucają się w oczy laikom. Początków przewlekłego procesu schizofrenicznego doszukiwać się musimy we wczesnych latach dziecięcych. Właśnie studia nad tego rodzaju przypadkami nasuwają jedynie słuszny. wniosek, że to, co nazywano psychopatią schizoidalną, psychopatią prępsychotyczną usposabiającą zda- niem Kretschmera do zapadania na schizofrenię itd., to da się całkowicie utożsamić z przewlekłym procesem, określanym nazwą schizoph1enia simplex. Proces ten w na- .szyrn przypadku wyraża się szeregiem cech, które wyróżniają chorą we. wczesnych latach dziecięcych spośród rówieśników. [przypisy: , odżywka do rzęs, poradnia psychologiczna kielce, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Nawrót zaczal byc widoczny pod

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowane. O trudnościach rozpoznawczych w schi- zofrenii dziecięcej mówiliśmy już na wstępie. Rozpoznanie opierać się musi na ty- powych objawach, określanych czasem w piśmiennictwie jako osiowe. Wśród nich na pierwszym miejscu postawić trzeba znamienne zaburzenia uczuciowości. Lutz zwraca uwagę na fakt, że nierzadko brak jest uderzających zaburzeń afektu, tak iż łączność z otoczeniem może być w ciągu długiego czasu nie najgorzej utrzymana. Leży w tym źródło wielu pomyłek rozpoznawczych. Powszechnie podnosi się ogromne znaczenie czynnika czasu. Rozpoznanie schizofrenii przeważnie może być postawione na podstawie dłuższej obserwacji dziecka. Jednorazowe stwierdzenie typowych obja- wów może zawieść. Po upływie pewnego czasu może się okazać, że chodziło o ostry zespół schizofrenoidalny na podłożu nie zawsze dającym się ustalić. Sprawa może się wówczas skończyć pomyślnie, bez najmniejszych ubytków. Niedostateczne wniknięcie w warunki środowiskowe może być również przyczyną błędów rozpoznawczych. Po dłuższej obserwacji może wyjść na jaw psychonerwica, psychopatia lub charaktero- patia pośpiączkowa. W tym ostatnim przypadku nie zawsze badanie neurologiczne może przyjść z pomocą. Badanie neurologiczne schizofrenii dziecięcej z zasady nie wykrywa odchyleń od stanu prawidłowego. Jednakże i przebyte śpiączkowe zapa- lenie mózgu może w pewnych przypadkach nie pozostawić żadnych neurologicznych objawów, tak iż rozpoznanie opiera się wyłącznie na ocenie zaburzeń charaktero- logicznych. Jeżeli się rozważy całokształt obrazu klinicznego z uwzględnieniem czyn- nika czasu, to rozpoznanie da się zawsze przechylić na jedną lub drugą stronę. Do- kładna ocena afektu ma tutaj największe znaczenie. W pewnych przypadkach przy- datny może być. fakt pojawienia się w wieku szkolnym typowych dla schizofrenii omamów oraz prostych urojeń, co nigdzie indziej się nie zdarza. Rozróżnienie daleko posuniętych stanów końcowego otępienia schizofrenicznego od ciężkich postaci nie- dorozwoju może nastręczać duże trudności. Tam gdzie rozporządzamy wywiadem, możemy się dowiedzieć, że dziecko do pewnego ok.resu rozwijało się prawidłowo. Przy braku wywiadu musimy się orientować według znamiennych dla schizofrenii objawów. Na przykład łączność afektywna bywa zachowana nawet w ciężkim głup- tactwie. [hasła pokrewne: , artykuły fryzjerskie, proktolog, odżywka do rzęs ]

Comments Off