Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Mazurkiewicz o psychice archaicznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mazurkiewicz wiąże czynnościowo psychikę archaiczną z korą mózgową pozaczołową, która powszechnie jest uważana za narząd odruchowości warunkowej. Już powyżej wspominaliśmy, że uczuciowość archaiczna rozwojowo niezbyt daleko odbiega od popędowości instynktowej. Psychikę archaiczną znamionują następujące cechy. Plastyczność wyobrażeń. Cecha ta występuje u dzieci ze szczególną wyrazistością. Wskażemy na tę właściwość psychiki dziecięcej przy omawianiu zjawisk ejdetyzmu. Prawdopodobnie chodzi tu o tak wyraziste i plastyczne wyobrażenia, że nabierają one nieledwie cech omamów. To samo .można Szczegółowy opis faktów psychicznych podamy ze względów dydaktycznych w odpowiednich miejscach psychopatologii, czyli symptomatologii ogólnej, taki wstęp z zakresu prawidłowych. czynności . psychicznych, poprzedzający opis zjawisk psychopatologicznych, ułatwi zrozumienie pojęć klinicznych. Ta sama plastyczność wyobraźni przejawia się w treści mitów i baśni. W tym samym znaczeniu mówimy o bujnej wyobraźni, dochodzącej do głosu   w twórczości artystycznej, zwłaszcza w sztuce pierwotnej. Każdy człowiek ma możność czynienia spostrzeżeń nad tą właściwością  w marzeniach sennych, gdzie niezależnie od aktualnie działających na zmysły podniet zewnętrznych, a więc na drodze wewnątrzpsychicznej (intrapsychicznej), przeżywamy wyobrażenia spostrzegawcze o wszelkich cechach omamów wzrokowych, słuchowych, czuciowych, ustrojowych, smakowych        i węchowych. Coś analogicznego do marzeń sennych przeżywamy w chwili usypiania, w stanie półjawy. Zjawiska tego typu opisywano pod nazwą marzeń na jawie (Wachtraumę) lub snów hipnagogicznych (Silberer). Można je przy pewnej wprawie wywoływać .dowolnie, drogą autosugestii. 2. Nieodróżnianie fantazji od rzeczywistości przedmiotowej jest zrozumiałym następstwem poprzedniej cechy. Dlatego zeznania małych dzieci jako świadków posiadają bardzo małą wartość dowodową. Na takie same trudności napotykamy w badaniach psychiatrycznych, gdy mamy do czynienia z dziećmi lub z osobnikami prymitywnymi; trudno jest czasem uzyskać pewność, czy coś było naprawdę, czy też się tylko śniło, czy też może było przedmiotem halucynacji albo iluzji. [podobne: , dezynsekcja warszawa, odzież termoaktywna, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Mazurkiewicz o psychice archaicznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zadaniem psychopatologii ogólnej jest wyjaśnienie pojęć l mian, za pomocą których dokonujemy opisu objawów chorobowych w psychiatrii. Natomiast opis zespołów objawowych i jednostek chorobowych jest przedmiotem psychopatologii szczegółowej. Zrozumienie znaczenia miana, a zarazem zrozumienie treści i zakresu pojęcia, którego się używa, jest wstępnym warunkiem poprawnego opisu naukowego zjawiska chorobowego, czyli jest warunkiem nozografii klinicznej. Nie ułatwieniem, lecz ogromnym utrudnieniem jest fakt, że pojęcia psychopatologiczne są bardzo rozpowszechnione wśród szerokiej publiczności. Jest to niepomyślne, gdyż tak spopularyzowane pojęcia zatracają jednolitość sensu; udziela się to bezwiednie nawet samym psychiatrom, którzy nie zawsze skutecznie się bronią od nieścisłości terminologicznych przesiąkających od laików. Daje się to odczuć i w innych dziedzinach medycyny, ale w żadnej w tym stopniu co w psychiatrii. Dla zrozumienia pewnych pojęć psychopatologicznych konieczna jest znajomość mianownictwa psychologicznego. Tak jak nie można opanować anatomii patologicznej bez znajomości anatomii prawidłowej, tak samo nie można zrozumieć psychopatologii bez znajomości prawidłowych czynności psychicznych. Dlatego opis objawów chorobowych poprzedzam zwięzłymi wyjaśnieniami na temat zasadniczych pojęć psychologicznych.
Terminu “świadomość” używa się w piśmiennictwie w dwojakim znaczeniu, mianowicie na oznaczenie dwóch pojęć o bardzo różnej treści. Pojęcie świadomości bywa używane w znaczeniu społecznohistorycznym. Terminem tym określa się wówczas najwyższy stopień rozwoju psychiki, który pojawia się dopiero u człowieka. Zaczątki tego zjawiska można w prymitywnej mierze spostrzec u wyższych zwierząt, mianowicie u małp człekokształtnych. Przejście psychiki zwierzęcej w ludzką znamionuje się właśnie pojawieniem się tej nowej, par excellence człowieczej cechy. psychicznej, tzn. świadomości w sensie społecznohistorycznym. Rozstrzygającą rolę odegrała tutaj praca.          W związku ż tym mówi się, że praca stworzyła świadomość ludzką. Swoista ta cecha była i u człowieka pierwotnego, jednakże raczej na poziomie zalążka, a dopiero u współczesnego człowieka rozwinęła się w procesie rozwoju historycznego do dzisiejszego poziomu. Rozkwit ten odbył się na prawach rozwoju społecznych warunków życia. [przypisy: , odzież termoaktywna, rehabiliacja, stomatologia Kraków ]

Comments Off