Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Mazurkiewicz wiaze czynnosciowo psychike archaiczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mazurkiewicz wiąże czynnościowo psychikę archaiczną z korą mózgową po- zaczołową, która powszechnie jest uważana za narząd odruchowości warunko- wej. Już powyżej wspominaliśmy, że uczuciowość archaiczna rozwojowo niezbyt. daleko odbiega od popędowości instynktowej. Psychikę archaiczną znamionują następuj ące cechy: . 1. Plastyczność wyobrażeń. Cecha ta występuje u dzieci ze szcze- gólną wyrazistością. Wskażemy na tę właściwość psychiki dziecięcej przy oma- wianiu zjawisk ejdetyzmu. Prawdopodobnie chodzi tu o tak wyraziste i pla- styczne wyobrażenia, że nabierają one nieledwie cech omamów. To samo .można Szczegółowy opis faktów psychicznych .podamy ze względów dydaktycznych w odpowiednich miejscach psychopatologii, czyli symptomatologii ogólnej, Taki wstęp z zakresu prawidłowych. czynności . psychicznych, poprzedzający opis zjawisk psy- chopatologicznych, ułatwi zrozumienie pojęć klinicznych. Ta sama plastyczność wyobraźni przejawia się w treści mitów i baśni. W tym samym żnaczeniu mówimy o bujnej wyo- braźni, dochodzącej do głosu w twórczości artystycznej, zwłaszcza w sztuce pier- wotnej. Każdy człowiek ma możność czynienia spostrzeżeń nad tą właściwością w marzeniach sennych, gdzie niezależnie od aktualnie działających na zmysły podniet zewnętrznych, a więc na drodze wewnątrzpsychicznej (intrapsychicz- nej), przeżywamy wyobrażenia spostrzegawcze o wszelkich cechach omamów wzrokowych, słuchowych, czuciowych, ustrojowych, smakowych i węchowych. Coś analogicznego do marzeń sennych przeżywamy w chwili usypiania, w sta- nie półjawy. Zjawiska tego typu opisywano pod nazwą marzeń na jawie (Wach- traumę) lub snów hipnagogicznych (Silberer). Można je przy pewnej wprawie wywoływać .dowolnie, drogą autosugestii. 2. Nieodróżnianie fantazji od rzeczywistości przed- miotowej jest zrozumiałym następstwem poprzedniej cechy. Dlatego zez- nania małych dzieci jako świadków posiadają bardzo małą wartość dowodową. Na takie same trudności napotykamy w badaniach psychiatrycznych, gdy mamy do czynienia z dziećmi lub z osobnikami prymitywnymi; trudno jest czasem uzyskać pewność, czy coś było naprawdę, czy też się tylko śniło, czy też może było przedmiotem halucynacji albo iluzji. [podobne: , dezynsekcja warszawa, odzież termoaktywna, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Mazurkiewicz wiaze czynnosciowo psychike archaiczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOPATOLOGIA, CZYLI SYMPTOMITOLOGIA OGOLNA Zadaniem psychopatologii ogólnej jest wyjaśnienie pojęć l mian, za pomocą których dokonujemy opisu objawów chorobowych w psychiatrii. Natomiast opis zespołów objawowych i jednostek chorobowych (nozologicznych) jest przed- miotem psychopatologii szczegółowej. Zrozumienie znaczenia miana, a zarazem zrozumienie treści i zakresu pojęcia, którego się używa, jest wstępnym warun- kiem poprawnego opisu naukowego zjawiska chorobowego, czyli jest warun- kiem nozografii klinicznej. Nie ułatwieniem, lecz ogromnym utrudnieniem jest fakt, że pojęcia psycho- patologiczne są bardzo rozpowszechnione wśród szerokiej publiczności. Jest to niepomyślne, gdyż tak spopularyzowane pojęcia zatracają jednolitość sensu; udziela się to bezwiednie nawet samym psychiatrom, którzy nie zawsze sku- tecznie się bronią od nieścisłości terminologicznych przesiąkających od laików. Daje się to odczuć i w innych dziedzinach medycyny, ale w żadnej w tym stop- niu co w psychiatrii. Dla zrozumienia pewnych pojęć psychopatologicznych konieczna jest znajo- mość mianownictwa psychologicznego. Tak jak nie można opanować anatomii patologicznej bez znajomości anatomii prawidłowej, tak samo nie można zro- zumieć psychopatologii bez znajomości prawidłowych czynności psychicznych. Dlatego opis objawów chorobowych poprzedzam zwięzłymi wyjaśnieniami na temat zasadniczych pojęć psychologicznych.
ŚWIADOMOŚC (SENSORIUM) I JEJ ZABURZENIA POJĘCIE ŚWIADOMOŚCI W PSYCHOLOGII I PSYCHOPATOLOGII Terminu “świadomość” używa się w piśmiennictwie w dwojakim znaczeniu, mia- nowicie na oznaczenie dwóch pojęć o bardzo różnej treści. Pojęcie świadomości (con- sCientia) bywa używane w znaczeniu społeczno-historycznym. Terminem tym określa się wówczas najwyższy stopień rozwoju psychiki, który pojawia się dopiero u czło- wieka. Zaczątki tego zjawiska można w prymitywnej mierze spostrzec u wyższych zwierząt, mianowicie u małp człekokształtnych. Przejście psychiki zwierzęcej w ludzką znamionuje się właśnie pojawieniem się tej nowej, par excellence człowieczej cechy. psychicznej, tzn. świadomości w sensie społeczno-historycznym. Rozstrzygającą rolę odegrała tutaj praca. W związku ż tym mówi się, że praca stworzyła świadomość ludzką. Swoista ta cecha była i u człowieka pierwotnego, jednakże raczej na po- ziomie zalążka, a dopiero u współczesnego człowieka rozwinęła się w procesie roz- woju historycznego do dzisiejszego poziomu. Rozkwit ten odbył się na prawach rozwoju społecznych warunków życia. [przypisy: , odzież termoaktywna, rehabiliacja, stomatologia Kraków ]

Comments Off