Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Jedno i to samo uczucie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jedno i to samo uczucie można śledzić ewolucyjnie, np. lęk, który na naj niższym, instynktownym poziomie ma cechy ślepego, protopatycznego afektu, stojącego na usługach popędu samozachowawczego, teraz, na poziomie archaicznym, na- biera pewnej treści prelogicznej, służąc magii, przeradzając się w popędy wład- cze lub tp. Ten sam lęk na poziomie najwyższym ulegnie intelektualizacji, wią- żąc się z uczuciami moralnymi, społecznymi, poczuciem obowiązku i sprawied- liwości itd. W pracy wychowawczej dlatego używamy innego języka w sto- sunku do dzieci i do ludzi dzikich, a innego w stosunku do człowieka kultural- nego. W mitach i w baśniach możemy oglądać przejawy uczuciowości archa- icznej, dziwiąc się niekiedy, jako ludzie kulturalni, jak przemożne znaczenie mają tam uczucia okrucieństwa, zawiści, chciwości, żądzy i bezwzględne po- pędy władcze. Uczuciowość typu archaicznego przebija na każdym kroku w na- szym zachowaniu się w czasie marzenia sennego. To samo można powiedzieć o osobnikach psychicznie niedorozwiniętych, których braki intelektualne lub moralne spychają do poziomu albo samolubnego dziecka, albo przestępcy. 9. Ważnym znamieniem psychiki archaicznej jest typ myślenia prelo- gicznego. Jego szczególną cechą jest niezdolność lub przynajmniej niepo- radność w tworzeniu pojęć abstrakcyjnych. Wskutek tego wrażenia zmysłowe, które stanowią odbicie świata otaczającego, nie ulegają tak daleko posuniętej przeróbce, Jak to się dzieje na poziomie myślenia abstrakcyjnego. Dzięki poję- ciom abstrakcyjnym ujmujemy materiał poznawczy w skrótach, pozwalających nam na ekonomizację wysiłków myślowych. Gdy zdolność ta nie dopisuje, osob- nik posługiwać się może tylko wyobrażeniami, nadającymi myśleniu prelogicz- nemu cechę zmysłowości. Zmysłowe i plastyczne obrazy pełnią więc z koniecz- ności rolę pojęć, sklejając się ze sobą na zasadach synkretyzmu w mniej lub więcej fantastyczne twory wyobraźni. Za ich pomocą dokonuje człowiek pier- wotny uogólnień. Mowa człowieka pierwotnego i dziecka pełna jest obrazowych i konkretnych sposobów wysławiania myśli. Najstarsze sposoby utrwalania tej mowy mają charakter pisma obrazkowego. [więcej w: , olejowanie włosów, odzież dla dzieci, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Jedno i to samo uczucie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Berze (1930) zwrócił natomiast nie bez słuszności uwagę na zaburzenie poczucia związku z jaźnią (Ich-Qualitćit) i osłabienie poczucia własnej aktywności przeżyć psychicznych. Schizofrenik przeżywa czasem swoje akty psychiczne jako niezupełnie zależne od niego samego. Zwłaszcza w ostrych stanach chory często mówi o narzu- caniu mu myśli i uczuć, o hipnotyzowaniu go lub zaczarowaniu. Z upływem czasu traktuje te omamy psychiczne jako myśli i doznania nie swoje własne, a więc oder- wane od jego jaźni. Wyrsch objaw ten uważa za patognomoniczny. Niewątpliwie jest on typowy. Przypomina on zresztą fizjologiczne przeżycia, znane każdemu, kto śledził swoje przeżycia hipnagogtczne lub senne. Szczególny nacisk położyć trzeba na wagę. wywiadów, gdyż tylko dzięki nim stwierdzić można załamanie linii życio- wej i dynamiki rozwoju osobowości, prowadzące do społecznej degradacji. Zjawisko to, nierozerwalnie związane z zanikiem uczuciowości wyższej, jest jednym z naj- pewniejszych objawów przewlekłej schizofrenii. Rozpoznanie różnicowe. Pierwszym zadaniem psychiatry, który stwier- dza czynnościowy zespół psychotyczny typu schizofrenicznego, jest rozstrzygnąć, czy na dnie tej psychozy leży swoisty proces przewlekły, czy nie. W tym drugim przy- padku obowiązkiem psychiatry jest stwierdzić jakość podłoża, na którym psychoza ta nieswoiście wyrosła. Wymaga to z natury rzeczy dobrego opanowania neurologii, interny i innych dziedzin, które dostarczają etiologii zespołom schizofrenoidalnym. Niestety, nie udało się dotąd przekonać ogółu psychiatrów, że opisywane od dawna- “symptomatyczne psychozy o zabarwieniu schizofrenicznym” są tymi samymi zespo- łami schizofrenicznymi, które wyciskają swoiste piętno na obrazach klinicznych schi- zofrenii “złożonej”. Różnicowanie w tych przypadkach musi więc dotyczyć podłoża, gdyż fenomenologiczna strona jest taka sama i była nie do odróżnienia. [przypisy: , Karmy dla psów, artykuły fryzjerskie, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries