Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Cecha egocentryzmu wystepuje na naczelnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Cecha egocentryzmu występuje na naczelnym miejscu w psychologii marzenia sennego i w stanach psychotycznych, przebiegających z przyćmieniem świadomości, Tę samą cechę odnaleźć też można w autyzmie schizofreników. Objaw ten polega na całkowitej lub częściowej negacji świata rzeczywistego, zasklepianiu się w sobie i tworzeniu sobie własnego, nierzeczy- wistego, urojonego świata, urobionego egocentrycznie na modłę katatymicznej uczuciowości. Przeciwstawnym pojęciem jest alterocentryzm, polegający na pod- dawaniu się obcym osobowościom z zatratą własnej jaźni. 4. Rzutowanie własnych pragnień i obaw na zewnątrz jest właśnie osią ego centryczno-katatymicznej postawy wobec rzeczywistości. W walce o byt i dziecko, i człowiek pierwotny czują się słabi. Wobec potęgi żywiołów i gniewu otaczającej przyrody żywej człowiek czuje się bezsilny. Ale wśród wrogich żywiołów są i potęgi sprzyjające: rodzice, przywódca, kapłan- czarownik, dobre bóstwa. Pragnienie wybawienia ode złego każe człowiekowi wyposażyć te potęgi w niezwykłą, nadludzką siłę. Myśl, że się jest pod opieką dobrych potęg, działa uspokajająco, uśmierza lęk. W pierwotnym społeczeń- stwie ten lęk wyzyskiwany jest przez sprytniejsze jednostki do pogłębienia wiary w ponadludzką opiekę sił nadprzyrodzonych (supranaturalizm): W taki sam sposób w mitach i baśniach urzeczywistniają się naj skrytsze sny o potędze. iI Rzutowanie na zewnątrz własnych stanów uczuciowych jest też podstawą twór- czości pierwotnej. Życzenia i obawy przyoblekają się w ciało również w marze- niach sennych. Cecha ta w niektórych stanach psychopatologicznych potęguje się do rozmiarów nowej, chorobowej jakości. 5. Myślenie magiczne jest następstwem skłonności do rzutowania własnych stanów wzruszeniowych na zewnątrz. Wiara w istnienie sił nadprzy- rodzonych nasuwa człowiekowi pierwotnemu pomysł zjednywania sobie tych potęg za pomocą modłów, zamawiań, uroków, tajemniczych obrzędów, talizma- nów i innych arkanów wiedzy okultystycznej. [przypisy: , odzież dla dzieci, okulista, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Cecha egocentryzmu wystepuje na naczelnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jedno i to samo uczucie można śledzić ewolucyjnie, np. lęk, który na naj niższym, instynktownym poziomie ma cechy ślepego, protopatycznego afektu, stojącego na usługach popędu samozachowawczego, teraz, na poziomie archaicznym, na- biera pewnej treści prelogicznej, służąc magii, przeradzając się w popędy wład- cze lub tp. Ten sam lęk na poziomie najwyższym ulegnie intelektualizacji, wią- żąc się z uczuciami moralnymi, społecznymi, poczuciem obowiązku i sprawied- liwości itd. W pracy wychowawczej dlatego używamy innego języka w sto- sunku do dzieci i do ludzi dzikich, a innego w stosunku do człowieka kultural- nego. W mitach i w baśniach możemy oglądać przejawy uczuciowości archa- icznej, dziwiąc się niekiedy, jako ludzie kulturalni, jak przemożne znaczenie mają tam uczucia okrucieństwa, zawiści, chciwości, żądzy i bezwzględne po- pędy władcze. Uczuciowość typu archaicznego przebija na każdym kroku w na- szym zachowaniu się w czasie marzenia sennego. To samo można powiedzieć o osobnikach psychicznie niedorozwiniętych, których braki intelektualne lub moralne spychają do poziomu albo samolubnego dziecka, albo przestępcy. 9. Ważnym znamieniem psychiki archaicznej jest typ myślenia prelo- gicznego. Jego szczególną cechą jest niezdolność lub przynajmniej niepo- radność w tworzeniu pojęć abstrakcyjnych. Wskutek tego wrażenia zmysłowe, które stanowią odbicie świata otaczającego, nie ulegają tak daleko posuniętej przeróbce, Jak to się dzieje na poziomie myślenia abstrakcyjnego. Dzięki poję- ciom abstrakcyjnym ujmujemy materiał poznawczy w skrótach, pozwalających nam na ekonomizację wysiłków myślowych. Gdy zdolność ta nie dopisuje, osob- nik posługiwać się może tylko wyobrażeniami, nadającymi myśleniu prelogicz- nemu cechę zmysłowości. Zmysłowe i plastyczne obrazy pełnią więc z koniecz- ności rolę pojęć, sklejając się ze sobą na zasadach synkretyzmu w mniej lub więcej fantastyczne twory wyobraźni. Za ich pomocą dokonuje człowiek pier- wotny uogólnień. Mowa człowieka pierwotnego i dziecka pełna jest obrazowych i konkretnych sposobów wysławiania myśli. Najstarsze sposoby utrwalania tej mowy mają charakter pisma obrazkowego. [więcej w: , olejowanie włosów, odzież dla dzieci, masło shea ]

Comments Off

« Previous Entries