Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Proces rozwojowy platów czolowych u

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka nie jest mianowi- cie zakończony. Tak jak między człowiekiem kopalnym a historycznym zacho- dzi ogromna różnica co do narządu czołowego, tak przewidywać należy, że i w przyszłości ewolucja będzie szła nadal w tym samym kierunku. Loth twier- dzi, że proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka przyniesie dalsze uwy- puklenie czaszki mózgowej i zmniejszenie twarzoczaszki, wskutek czego czaszka przyszłego człowieka zbliży się kształtem do wodogłowia. Wraz z tym należy przewidywać dalszą intelektualizację człowieka równolegle ze wzmożeniem jego uczuciowości wyższej.
KLASYFIKACJA NAUK PSYCHOLOGICZNYCH I PODZIAŁ F AKTOW PSYCHICZNYCH Nauki psychologiczne dzielić można według rozmaitych schematów, z któ- rych każdy może mieć pewne dobre strony. Poniżej podaję schemat klasyfikacji teoretycznej wg Pietera, zmodyfikowany tak jak to się wydawało celowe dla naszych zadań. Za słuszne uznałem, rozróżnienie ogólnej teorii zjawisk psychicz- nych od dziedziny poszczególnych badań psychologicznych. Odpowiadałoby to analogicznemu rozróżnięniu fizyki teoretycznej od eksperymentalnej. Druga z tych dziedzin zawiera opis problemów naukowo badawczych tudzież metod i wyników badań. Dla całości tworzymy jeszcze trzeci dział, mianowicie taki, który by zawierał praktyczne zastosowanie tamtych dociekań i badań. A więc: Psychologia teoretyczna II. Działy badań psychologicznych 1. Psychologia ogólna: a) umysłu, b) uczuć, c) woli i działania (psychomotoryka). 2. Psychologia rozwojowa (genetyczna): a) porównacza (w stosunku do zwierząt) b) rozwoju psychicznego człowieka, np. dziecka, wieku pokwitania i prze- kwitania, starca itd. c) człowieka pierwotnego. 3. Psychologia różnicowa: a) różnic intelektualnych (badania inteligencji), b) różnic charakterów (charakterologia), c) różnic psychicznych u grup ludzkich (rasowych, etnicznych, narodo- wych, klasowych, zawodowych itd). 4. Psychopatologia ogólna. 5. Socjopsychologia. 6. Psychologia humanistyczna (kulturalistyczna) : a) twórczości, b) poszczególnych dziedzin kultury (sztuki, religii, literatury, języka itd.), c) kultur pierwotnych. III. Psychologia praktyczna 1. Psychologia pracy (dawniej: psychotechnika) 2. Psychologia wychowawcza (pedagogiczna), 3. Psychologia sądowa i kryminologia. 4. Psychiatria. 5. Psychohigiena itd. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, gabinety stomatologiczne, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Proces rozwojowy platów czolowych u

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dobrze będzie poświęcić jeszcze parę słów fizjologicznym zmianom świadomości (sensorium) zachodzącym przede wszystkim przy usypianiu. Spostrzeżeń tych każdy człowiek może dokonywać codziennie na samym sobie i na drugich. Usypiając czło- wiek przechodzi stopniowo wszystkie fazy zaniku świadomości, mianowicie od sen- ności aż do głębokiego snu. W, wyglądzie zewnętrznym człowieka sennego można zauważyć zmianę: mimika staje się mało wyrazista, ruchy są ociężałe, zatracają swoją precyzyjność, mięśnie stają się wiotkie, źrenice skierowane są równolegle przed siebie i skupiają się tylko z trudnością na przedmiotach, całe ciało poddaje się coraz bar- dziej sile ciążenia, zwłaszcza głowa, która opada na piersi lub na posłanie. Nawią- zanie łączności intelektualnej lub uczuciowej z człowiekiem sennym staje się coraz trudniejsze, a jeśli się uda, to tylko na krótko. Człowiek senny odcina się w coraz wyższym stopniu od otoczenia, zasklepia się w sobie, pogrąża się stopniowo w sen. Powieki wbrew wysiłkom człowieka opadają, a gałki oczne zatracają zdolność ześrod- kowywania się na określonym przedmiocie i samorzutnie ustawiają się ku górze oraz w kierunkach rozbieżnych. Spojówki ulegają przekrwieniu, powieki się zamykają, oddech staje się równy i wolny. Zewnętrznym tym spostrzeżeniom odpowiadają podmiotowe przeżycia, których obserwacja przydatna jest dla zrozumienia wielu stanów psychopatologicznych. Mia- nowicie pole świadomości ulega stopniowemu zwężeniu, coraz mniej brzeżnych per- cepcji dociera do strumienia świadomości, napięcie uwagi słabnie, zatraca się stop- niowo możność śledzenia z zainteresowaniem pewnego wątku spostrzeżeń lub myśli, coraz trudniej jest kojarzyć, zahamowaniu ulega też zdolność przypominania sobie dopiero co przeżywanych ogniw wątku myślowego, który rwie się. Tuż przed zapad- nięciem w sen tracimy poczucie czasu i miejsca, zatraca się też orientacja w otocze- niu i własnej sytuacji, przenosimy się jakby w świat nierzeczywisty. W tym stanie półjawy pojawiają się omamy senne, najczęściej wzrokowe, układające się w struk- tury tego samego typu• co marzenia senne. Przez systematyczne ćwiczenia moźna te tzw. sny hipnagogoniczne dowolnie wywoływać i introspektywnie badać. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, odwrócona osmoza, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries