Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

W pismiennictwie znalezc mozna z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie znaleźć można z przypadków tego typu wysnuty błędny wniosek, jakoby omamy wzrokowe mogły się wyjątkowo pojawić w psy- chozie schizofrenicznej. Mogą się pojawić, lecz są innego pochodzenia. I) tym” że zespół kataleptyczny często wikła katatonię, mówiliśmy w swoim czasie obszernie. Zespół zamroczeniowy i inne stany oriejroidne są rzadkością w prze- biegu schizofrenii. Ich pojawienie się tłumaczą niektórzy współistnieniem pa- daczki jawnej lub utajonej, gdyż możliwość taka jest znana. Zespoły z kręgu cyklofrenicznego mogą również wikłać obraz schizofrenii. Znane są przypadki, sprzężonego podłoża schizocyklofrenicznego, z czego wynikają różne możliwości kliniczne. W przebiegu schizofrenii przewlekłej mogą się pojawiać mieszane ze- społy hebefreniczno-maniakalne, gdzie obok błaznowania i zjawisk rozszcze- piennych spotykamy syntonię, jPrzyspieszenie toku myśli, wzmożone samopoczu- cie itd. Bywa też i możliwość odwrotna, mianowicie podbarwienie stanu mania- kalnego cechami schizofrenicznymi, najczęściej typu hebefrenicznego. Podobne sprzężenia możliwe są między schizofrenią paranoidalną i stanem maniakalnym, rzadziej między katatonią hiperkinetyczną i zespołem maniakalnym lub na odwrót. Zespół depresyjny jeszcze częściej wikła epigenetycznie obraz kliniczny różnych postaci schizofrenii. Przy sprzężeniu podłoża schizofrenicznego z cykle- frenicznym widzimy wyraźną okresowość z tym, że w okresach remisji stwier- dzić można ubytki schizofreniczne. Zespół maniakalny lub depresyjny wikłać się jednak może ze schizofrenią w bardziej powierzchowny sposób, tzn. możemy nie mieć dowodów współistnienia podłoża cyklofrenicznego. Duże trudności rozpoznawcze sprawiać mogą przypadki powikłania przewlek- łej schizofrenii zespołem paranoicznym. Bywa to najczęściej obłęd pieniaczy, obłęd zazdrości, zdarza się też obłęd reformatorski. Schizofrenicy tego typu zapełniają w dużym odsetku szeregi sekt religijnych, także lekarskich i innych. Schizofrenia prosta wnosi tu składnik absurdalności roszczeń” poglądów i dzia- łań. [przypisy: , odwrócona osmoza, przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

W pismiennictwie znalezc mozna z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na tym przewlekle rozwijającym się podłożu pewne religijno-reformatorskie idee nadwartościowe zaczęły się rozrastać w system urojeń, tworzących zastoinowy punkt pobudzenia korowego o cechach obłędu posłannictwa religijno-reformatorskiego. Rozpoznanie opiera się na zestawieniu osiowych objawów schizofrenicznych, spośród których na pierwszym miejscu zwykło się wymieniać rozpad lub przynaj- mniej rozchwianie się struktury osobowości. Stransky użył tu określenia ataxia intra- psychica. W schizofrenii paranoidalnej rozpad ten przybiera jaskrawe, nawet dla nie- wprawnych widoczne rozmiary współistnienia dwóch lub więcej osobowości. W schi- zofrenii prostej i w stanach ubytkowych rozszczepia się spoistość poszczególnych czyn- ności psychicznych, rozluźnia się ich wzajemny stosunek i załamuje się prawidłowy stosunek osobowości do środowiska. Najbardziej typowe są zaburzenia afektu, po- cząwszy od uczuciowości wyższej, a skończywszy na przejawach życia popędowego. Sam afekt jako taki nabiera cech sztywności i niedostosowania. Niektórzy uważali, że incontinentia affectiva miałaby być objawem niemal patognomonicznym, co jest niewątpliwie niesłuszne, gdyż objaw ten znamionuje raczej zespoły psycheorganiczne. Niektórzy za typowy uważają (Wyrsch) stwierdzany w świeżych przypadkach, ale nie w przewlekłych, “podstawowy nastrój schizofreniczny” – jakby stan rozmarze- nia sennego na jawie. Objaw ten nie dotyczy wszystkich przypadków schizofrenii, nie jest więc “osiowy”, podobnie jak omamy i urojenia, które zresztą spostrzegamy i poza schizofrenią. Osiowym objawem rozszczepiennym jest rozkojarzenie (dissoc,ia- tio). Dużą wagę mają dziwactwa wyglądu zewnętrznego, pisma, sposobu wyrażania się, myślenia itd. Zjawiskiem rozszczepiennym jest też nie usystematyzowany cha- rakter urojeń, zaznaczony w myśleniu dereizm i autyzm, tudzież objawy ambiwa- lencji, ambisentencji i I ambitendencji. W sferze dążeń doniosłość posiada paragno- .men (Brzezicki), objaw polegający na podejmowaniu nieoczekiwanego działania (actio inexpectata) oraz inne objawy impulsywności i automatyzmu. Jeżeli niektórzy zwra- cali uwagę na jakościowe zaburzenia świadomości w ostrych stanach psychotycznych, to zjawisk tych nie można uważać za typowe dla schizofrenii, przypisać je bowiem trzeba współudziałowi innych czynników nieswoistych, które mogą przyczynić się do wybuchu ostrej psychozy schizofrenicznej. Zwolennicy tego sprawdzianu roz- poznawczego sami podnoszą, że zaburzeń tego typu nie widuje się w przypadkach przebiegających przewlekle. [podobne: , odwrócona osmoza, pierścionek zaręczynowy, psycholog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries