Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Na tym przewlekle rozwijajacym sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na tym przewlekle rozwijającym się podłożu pewne religijno-reformatorskie idee nadwartościowe zaczęły się rozrastać w system urojeń, tworzących zastoinowy punkt pobudzenia korowego o cechach obłędu posłannictwa religijno-reformatorskiego. Rozpoznanie opiera się na zestawieniu osiowych objawów schizofrenicznych, spośród których na pierwszym miejscu zwykło się wymieniać rozpad lub przynaj- mniej rozchwianie się struktury osobowości. Stransky użył tu określenia ataxia intra- psychica. W schizofrenii paranoidalnej rozpad ten przybiera jaskrawe, nawet dla nie- wprawnych widoczne rozmiary współistnienia dwóch lub więcej osobowości. W schi- zofrenii prostej i w stanach ubytkowych rozszczepia się spoistość poszczególnych czyn- ności psychicznych, rozluźnia się ich wzajemny stosunek i załamuje się prawidłowy stosunek osobowości do środowiska. Najbardziej typowe są zaburzenia afektu, po- cząwszy od uczuciowości wyższej, a skończywszy na przejawach życia popędowego. Sam afekt jako taki nabiera cech sztywności i niedostosowania. Niektórzy uważali, że incontinentia affectiva miałaby być objawem niemal patognomonicznym, co jest niewątpliwie niesłuszne, gdyż objaw ten znamionuje raczej zespoły psycheorganiczne. Niektórzy za typowy uważają (Wyrsch) stwierdzany w świeżych przypadkach, ale nie w przewlekłych, “podstawowy nastrój schizofreniczny” – jakby stan rozmarze- nia sennego na jawie. Objaw ten nie dotyczy wszystkich przypadków schizofrenii, nie jest więc “osiowy”, podobnie jak omamy i urojenia, które zresztą spostrzegamy i poza schizofrenią. Osiowym objawem rozszczepiennym jest rozkojarzenie (dissoc,ia- tio). Dużą wagę mają dziwactwa wyglądu zewnętrznego, pisma, sposobu wyrażania się, myślenia itd. Zjawiskiem rozszczepiennym jest też nie usystematyzowany cha- rakter urojeń, zaznaczony w myśleniu dereizm i autyzm, tudzież objawy ambiwa- lencji, ambisentencji i I ambitendencji. W sferze dążeń doniosłość posiada paragno- .men (Brzezicki), objaw polegający na podejmowaniu nieoczekiwanego działania (actio inexpectata) oraz inne objawy impulsywności i automatyzmu. Jeżeli niektórzy zwra- cali uwagę na jakościowe zaburzenia świadomości w ostrych stanach psychotycznych, to zjawisk tych nie można uważać za typowe dla schizofrenii, przypisać je bowiem trzeba współudziałowi innych czynników nieswoistych, które mogą przyczynić się do wybuchu ostrej psychozy schizofrenicznej. Zwolennicy tego sprawdzianu roz- poznawczego sami podnoszą, że zaburzeń tego typu nie widuje się w przypadkach przebiegających przewlekle. [podobne: , odwrócona osmoza, pierścionek zaręczynowy, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Na tym przewlekle rozwijajacym sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka nie jest mianowi- cie zakończony. Tak jak między człowiekiem kopalnym a historycznym zacho- dzi ogromna różnica co do narządu czołowego, tak przewidywać należy, że i w przyszłości ewolucja będzie szła nadal w tym samym kierunku. Loth twier- dzi, że proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka przyniesie dalsze uwy- puklenie czaszki mózgowej i zmniejszenie twarzoczaszki, wskutek czego czaszka przyszłego człowieka zbliży się kształtem do wodogłowia. Wraz z tym należy przewidywać dalszą intelektualizację człowieka równolegle ze wzmożeniem jego uczuciowości wyższej.
KLASYFIKACJA NAUK PSYCHOLOGICZNYCH I PODZIAŁ F AKTOW PSYCHICZNYCH Nauki psychologiczne dzielić można według rozmaitych schematów, z któ- rych każdy może mieć pewne dobre strony. Poniżej podaję schemat klasyfikacji teoretycznej wg Pietera, zmodyfikowany tak jak to się wydawało celowe dla naszych zadań. Za słuszne uznałem, rozróżnienie ogólnej teorii zjawisk psychicz- nych od dziedziny poszczególnych badań psychologicznych. Odpowiadałoby to analogicznemu rozróżnięniu fizyki teoretycznej od eksperymentalnej. Druga z tych dziedzin zawiera opis problemów naukowo badawczych tudzież metod i wyników badań. Dla całości tworzymy jeszcze trzeci dział, mianowicie taki, który by zawierał praktyczne zastosowanie tamtych dociekań i badań. A więc: Psychologia teoretyczna II. Działy badań psychologicznych 1. Psychologia ogólna: a) umysłu, b) uczuć, c) woli i działania (psychomotoryka). 2. Psychologia rozwojowa (genetyczna): a) porównacza (w stosunku do zwierząt) b) rozwoju psychicznego człowieka, np. dziecka, wieku pokwitania i prze- kwitania, starca itd. c) człowieka pierwotnego. 3. Psychologia różnicowa: a) różnic intelektualnych (badania inteligencji), b) różnic charakterów (charakterologia), c) różnic psychicznych u grup ludzkich (rasowych, etnicznych, narodo- wych, klasowych, zawodowych itd). 4. Psychopatologia ogólna. 5. Socjopsychologia. 6. Psychologia humanistyczna (kulturalistyczna) : a) twórczości, b) poszczególnych dziedzin kultury (sztuki, religii, literatury, języka itd.), c) kultur pierwotnych. III. Psychologia praktyczna 1. Psychologia pracy (dawniej: psychotechnika) 2. Psychologia wychowawcza (pedagogiczna), 3. Psychologia sądowa i kryminologia. 4. Psychiatria. 5. Psychohigiena itd. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, gabinety stomatologiczne, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries