Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Dnia 7. III. 1953 1.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 7. III. 1953 1. ponownie umieszczony w klinice, gdyż w domu biegał z nożem w ręku i groził rodzinie. Pogor- szenie nastąpiło od paru tygodni. Chory zmienił się, bał się czegoś, był niespokojny, powtarzał “ludzie cierpią” i “są wyzyskiwani”. Żona nie mogla zrozumieć sensu jego mowy. Twierdził, że ktoś chodzi po strychu, wybiegał i sprawdzał. W jedzeniu wy- czuwał truciznę. W zdenerwowaniu chwycił raz nóż i przybiegł do matki, lecz nic jej nie zrobił -. Żonę zamknął i nie chciał jej wypuścić. W nocy krzyczał “ja im po- każę”. W klinice początkowo przeważały objawy paranoidalne z licznymi omamami słuchowymi. Po pewnym czasie pojawiły się ciężkie zaburzenia napędu psychoru- chowego: negatywizm bierny i czynny, oligophasia, potem mutyzm, chory odmawia przyjmowania pokarmów, lecz daje się karmić łyżką, pali dużo, pokazuje na migi, że chce papierosa, poza tym zupełnie pogrążony w autyzmie, jest dziwaczny, zawią- zuje sobie oczy chustką, leży bezczynnie w łóżku, na pytania nie odpowiada, lecz czasem uśmiecha się tajemniczo, nie zanieczyszcza się. Objawów kataleptycznych nie ma. Chory przeszedł ponownie insulinoterapię, po czym zespół paranoidalno-ka- tatoniczny ustąpił, pozostawiając ubytki, jak po pierwszym posuwie choroby. Dnia 27. IV. 1953 r. chorego wypisano za rewersem do domu. Po paru miesiącach nastąpił ponowny nawrót, po czym chorego umieszczono w Szpitalu w Kocborowie, gdzie przebywa stale z objawami schizofrenii paranoidalno-katatonicznej. Rozpoznanie. Rozpoznajemy schizofrenię przewlekłą na podstawie typowych. objawów, które utrzymują się także w• okresach remisji. Powtarzające się raz po raz nawroty, czyli ostre posuwy, są wyrazem ciężkości przewlekłego podłoża schizofre-. nicznego. Proces ten ujawnia się szeregiem objawów, ŚWiadczących o rozpadzie struktury osobowości: rozkojarzenie, paratymia i paramimia, deręizm i. utrata łącz- ności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, dziwaczność zachowania i postępowania, załamanie się linii życiowej i stopniowa degradacja społeczna. [patrz też: , oczyszczanie organizmu, przedłużanie rzęs, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Dnia 7. III. 1953 1.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za trzecią stację przekształcającą uważa się korę mózgową. Chodzi tu o trzy podstawowe czynności: 1) zjawiska hamowania czynności niżej położonych od-• cinków ośrodkowego układu nerwowego, a więc czynności podkorowych i rdze- niowych, 2). odruchowość warunkową i 3) kategorię -ruchów dowolnych. Zesta- wienie tych trojakich czynności jest ilustracją chronologicznego postępu rozwo-• jowego, który szedł od czynności fizjologicznych poprzez psychofizjologiczne aż do psychicznych. Kora mózgowa jest jedyną częścią układu nerwowego ośrod- kowego zdolną do dalszej, wprost. nieograniczonej ewolucji. Czynności innych poziomów osi mózgowo-rdzeniowej są preformowane. Równolegle z cefalizacją. szła więc psychizacja kręgowców. Ewolucja życia psychicznego, która u czło- wieka osiągnęła szczytowy poziom, była możliwa dzięki pojawieniu się pamię- ciowo-osobniczych właściwości kory mózgowej. Za trzecią stację przekształ- cającą instynktowe neurodynamizmy podkorowe uważa się dlatego korę poza- czołową. Tutaj spotykamy działalność “analizatorską” Pawłowa, ale też. i wszystko to, co jest związane z elementarnym rozwojem psychiki dziecięcej, a więc pierwsze zasoby poznawcze, początki życia uczuciowego wyższego i pierw- sze hamulce psychiczne w stosunku do uczuć niższych. Na tym więc poziomie• przekształcają się czynności instynktowe w elementarną psychikę. Proces ten da się wytłumaczyć właściwościami mnemicznymi kory pozaczołowej. a to dwo- jakiego charakteru: 1) mechanizm chronogenny powoduje zapamiętywanie do- znań współczesnych jako całości, przy czym kojarzy się wszystko ze wszystkim, bez wyboru, jak u dzieci – i 2) mechanizm zapamiętywania wybiórczego, pod wpływem uwagi i zainteresowania, dzięki czemu powstaje porządek w zaso- bach pamięciowych. Całą więc korę pozaczołową uważamy za dość jednolity narząd. Ze względu na jednolitość planu strukturalnego w ewolucji i tu przy- puszcza się (Mazurkiewicz), że podłożem uczuciowości pierwotnej jest nie wy- odrębniony dotąd anatomicznie układ wegetatywny. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, odżywka do włosów, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries