Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Za trzecia stacje przeksztalcajaca uwaza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za trzecią stację przekształcającą uważa się korę mózgową. Chodzi tu o trzy podstawowe czynności: 1) zjawiska hamowania czynności niżej położonych od-• cinków ośrodkowego układu nerwowego, a więc czynności podkorowych i rdze- niowych, 2). odruchowość warunkową i 3) kategorię -ruchów dowolnych. Zesta- wienie tych trojakich czynności jest ilustracją chronologicznego postępu rozwo-• jowego, który szedł od czynności fizjologicznych poprzez psychofizjologiczne aż do psychicznych. Kora mózgowa jest jedyną częścią układu nerwowego ośrod- kowego zdolną do dalszej, wprost. nieograniczonej ewolucji. Czynności innych poziomów osi mózgowo-rdzeniowej są preformowane. Równolegle z cefalizacją. szła więc psychizacja kręgowców. Ewolucja życia psychicznego, która u czło- wieka osiągnęła szczytowy poziom, była możliwa dzięki pojawieniu się pamię- ciowo-osobniczych właściwości kory mózgowej. Za trzecią stację przekształ- cającą instynktowe neurodynamizmy podkorowe uważa się dlatego korę poza- czołową. Tutaj spotykamy działalność “analizatorską” Pawłowa, ale też. i wszystko to, co jest związane z elementarnym rozwojem psychiki dziecięcej, a więc pierwsze zasoby poznawcze, początki życia uczuciowego wyższego i pierw- sze hamulce psychiczne w stosunku do uczuć niższych. Na tym więc poziomie• przekształcają się czynności instynktowe w elementarną psychikę. Proces ten da się wytłumaczyć właściwościami mnemicznymi kory pozaczołowej. a to dwo- jakiego charakteru: 1) mechanizm chronogenny powoduje zapamiętywanie do- znań współczesnych jako całości, przy czym kojarzy się wszystko ze wszystkim, bez wyboru, jak u dzieci – i 2) mechanizm zapamiętywania wybiórczego, pod wpływem uwagi i zainteresowania, dzięki czemu powstaje porządek w zaso- bach pamięciowych. Całą więc korę pozaczołową uważamy za dość jednolity narząd. Ze względu na jednolitość planu strukturalnego w ewolucji i tu przy- puszcza się (Mazurkiewicz), że podłożem uczuciowości pierwotnej jest nie wy- odrębniony dotąd anatomicznie układ wegetatywny. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, odżywka do włosów, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Za trzecia stacje przeksztalcajaca uwaza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka nie jest mianowi- cie zakończony. Tak jak między człowiekiem kopalnym a historycznym zacho- dzi ogromna różnica co do narządu czołowego, tak przewidywać należy, że i w przyszłości ewolucja będzie szła nadal w tym samym kierunku. Loth twier- dzi, że proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka przyniesie dalsze uwy- puklenie czaszki mózgowej i zmniejszenie twarzoczaszki, wskutek czego czaszka przyszłego człowieka zbliży się kształtem do wodogłowia. Wraz z tym należy przewidywać dalszą intelektualizację człowieka równolegle ze wzmożeniem jego uczuciowości wyższej.
KLASYFIKACJA NAUK PSYCHOLOGICZNYCH I PODZIAŁ F AKTOW PSYCHICZNYCH Nauki psychologiczne dzielić można według rozmaitych schematów, z któ- rych każdy może mieć pewne dobre strony. Poniżej podaję schemat klasyfikacji teoretycznej wg Pietera, zmodyfikowany tak jak to się wydawało celowe dla naszych zadań. Za słuszne uznałem, rozróżnienie ogólnej teorii zjawisk psychicz- nych od dziedziny poszczególnych badań psychologicznych. Odpowiadałoby to analogicznemu rozróżnięniu fizyki teoretycznej od eksperymentalnej. Druga z tych dziedzin zawiera opis problemów naukowo badawczych tudzież metod i wyników badań. Dla całości tworzymy jeszcze trzeci dział, mianowicie taki, który by zawierał praktyczne zastosowanie tamtych dociekań i badań. A więc: Psychologia teoretyczna II. Działy badań psychologicznych 1. Psychologia ogólna: a) umysłu, b) uczuć, c) woli i działania (psychomotoryka). 2. Psychologia rozwojowa (genetyczna): a) porównacza (w stosunku do zwierząt) b) rozwoju psychicznego człowieka, np. dziecka, wieku pokwitania i prze- kwitania, starca itd. c) człowieka pierwotnego. 3. Psychologia różnicowa: a) różnic intelektualnych (badania inteligencji), b) różnic charakterów (charakterologia), c) różnic psychicznych u grup ludzkich (rasowych, etnicznych, narodo- wych, klasowych, zawodowych itd). 4. Psychopatologia ogólna. 5. Socjopsychologia. 6. Psychologia humanistyczna (kulturalistyczna) : a) twórczości, b) poszczególnych dziedzin kultury (sztuki, religii, literatury, języka itd.), c) kultur pierwotnych. III. Psychologia praktyczna 1. Psychologia pracy (dawniej: psychotechnika) 2. Psychologia wychowawcza (pedagogiczna), 3. Psychologia sądowa i kryminologia. 4. Psychiatria. 5. Psychohigiena itd. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, gabinety stomatologiczne, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries