Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘masło shea’

Jedno i to samo uczucie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jedno i to samo uczucie można śledzić ewolucyjnie, np. lęk, który na naj niższym, instynktownym poziomie ma cechy ślepego, protopatycznego afektu, stojącego na usługach popędu samozachowawczego, teraz, na poziomie archaicznym, na- biera pewnej treści prelogicznej, służąc magii, przeradzając się w popędy wład- cze lub tp. Ten sam lęk na poziomie najwyższym ulegnie intelektualizacji, wią- żąc się z uczuciami moralnymi, społecznymi, poczuciem obowiązku i sprawied- liwości itd. W pracy wychowawczej dlatego używamy innego języka w sto- sunku do dzieci i do ludzi dzikich, a innego w stosunku do człowieka kultural- nego. W mitach i w baśniach możemy oglądać przejawy uczuciowości archa- icznej, dziwiąc się niekiedy, jako ludzie kulturalni, jak przemożne znaczenie mają tam uczucia okrucieństwa, zawiści, chciwości, żądzy i bezwzględne po- pędy władcze. Uczuciowość typu archaicznego przebija na każdym kroku w na- szym zachowaniu się w czasie marzenia sennego. To samo można powiedzieć o osobnikach psychicznie niedorozwiniętych, których braki intelektualne lub moralne spychają do poziomu albo samolubnego dziecka, albo przestępcy. 9. Ważnym znamieniem psychiki archaicznej jest typ myślenia prelo- gicznego. Jego szczególną cechą jest niezdolność lub przynajmniej niepo- radność w tworzeniu pojęć abstrakcyjnych. Wskutek tego wrażenia zmysłowe, które stanowią odbicie świata otaczającego, nie ulegają tak daleko posuniętej przeróbce, Jak to się dzieje na poziomie myślenia abstrakcyjnego. Dzięki poję- ciom abstrakcyjnym ujmujemy materiał poznawczy w skrótach, pozwalających nam na ekonomizację wysiłków myślowych. Gdy zdolność ta nie dopisuje, osob- nik posługiwać się może tylko wyobrażeniami, nadającymi myśleniu prelogicz- nemu cechę zmysłowości. Zmysłowe i plastyczne obrazy pełnią więc z koniecz- ności rolę pojęć, sklejając się ze sobą na zasadach synkretyzmu w mniej lub więcej fantastyczne twory wyobraźni. Za ich pomocą dokonuje człowiek pier- wotny uogólnień. Mowa człowieka pierwotnego i dziecka pełna jest obrazowych i konkretnych sposobów wysławiania myśli. Najstarsze sposoby utrwalania tej mowy mają charakter pisma obrazkowego. [więcej w: , olejowanie włosów, odzież dla dzieci, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

Jedno i to samo uczucie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W czystej schizofrenii przewlekłej, a więc zarówno w schizofrenii prostej, jak i w stanach ubytkowych po ustąpieniu ostrych nawarstwień psychotycznych, wiele czynności psychicznych może nie wykazywać grubszych zmian. Przede wszystkim świadomość z zasady pozostaje nienaruszona. Czynności. spostrzega- nia, funkcje pamięciowe, uwaga, orientacja we wszystkich kierunkach mogą wykazywać dobrą sprawność, a niektóre zaburzenia tych czynności mogą być natury czynnościowej, tj. wypływać wtórnie z braku zainteresowania, z zaprząt- nięcia urojeniami, z przekory przy badaniu. Objawy otępieni owe w niepowikła- nych przypadkach schizofrenii przewlekłej, osiągnąwszy raz swoje maksimum, mogą już stale utrzymywać się na tym poziomie, lub też dopiero po długim, wieloletnim trwaniu choroby sprowadzać stopniowe pogorszenie. Pojawienie się nawarstwień epigenetycznych jest zawsze złym znakiem. Po każdym cbostrze- niu grozi spotęgowanie się objawów osiowych. Wtedy dopiero zaczynają stop- niowo wychodzić na jaw cechy procesu psychoorganicznego. Objawy te rozwi- jają się tak powoli i w wielu przypadkach są tak lekko zaznaczone, że nic dziw- nego, iż w ciągu długiego czasu uważano schizofrenię za chorobę nieorganiczną, czynnościową (niektórzy autorzy do dzisiaj jeszcze), Za tym poglądem zdawały się przemawiać liczne przypadki samorzutnego ustąpienia wszelkich objawów chorobowych, bez śladu ubytków. Dzisiaj wiemy, że w ten sposób ustąpić mogą tylko ostre zespoły z kręgu schizofrenicznego, u których podstaw leży nie prze- wlekły proces schizofreniczny, lecz jeden. z wielu innych czynników chorobo- twórczych zdolnych taki zespół psychotyczny wyzwolić. Rozpoznawanie w jednej i drugiej grupie krótko schizofrenii jest błędem O wielu obliczach. Pod względem statystycznym wynikają z tego błędu absurdy, gdyż odsetek przypadków schizofrenii w niektórych dawnych zakładach wynosił 80, 90 i więcej procent, co żadną miarą nie odpowiada rzeczywistości. Poza tym choremu dzieje się krzywda, jeżeli opatrzy się go na całe życie mianem schi- zofrenika tylko dlatego, że w przebiegu np. jakiejś choroby gorączkowej wy- stąpił u niego zespól schizofrenoidalny, który po krótkim czasie- przeminął raz na zawsze. Inny wreszcie aspekt tego błędu jest ważny, mianowicie naukowy. Jeżeli pod miano schizofrenii podciągnie się wszystkie zaliczane do tego kręgu, to nie ma nadziei na wyjaśnienie zagadki, dlaczego. jedna i ta sama choroba miałaby się objawiać tak różnorodnie, jako i łatwo ulecza1na, i nieuleczalna, i ostra, i przewlekła, i organiczna, i czynnościowa, i sprowadzająca ostateczne otępienie z rozpadem, i przemijająca bez najmniejszego śladu. [przypisy: , integracja sensoryczna, masło shea, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries