Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘masło shea’

W czystej schizofrenii przewleklej, a

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W czystej schizofrenii przewlekłej, a więc zarówno w schizofrenii prostej, jak i w stanach ubytkowych po ustąpieniu ostrych nawarstwień psychotycznych, wiele czynności psychicznych może nie wykazywać grubszych zmian. Przede wszystkim świadomość z zasady pozostaje nienaruszona. Czynności. spostrzega- nia, funkcje pamięciowe, uwaga, orientacja we wszystkich kierunkach mogą wykazywać dobrą sprawność, a niektóre zaburzenia tych czynności mogą być natury czynnościowej, tj. wypływać wtórnie z braku zainteresowania, z zaprząt- nięcia urojeniami, z przekory przy badaniu. Objawy otępieni owe w niepowikła- nych przypadkach schizofrenii przewlekłej, osiągnąwszy raz swoje maksimum, mogą już stale utrzymywać się na tym poziomie, lub też dopiero po długim, wieloletnim trwaniu choroby sprowadzać stopniowe pogorszenie. Pojawienie się nawarstwień epigenetycznych jest zawsze złym znakiem. Po każdym cbostrze- niu grozi spotęgowanie się objawów osiowych. Wtedy dopiero zaczynają stop- niowo wychodzić na jaw cechy procesu psychoorganicznego. Objawy te rozwi- jają się tak powoli i w wielu przypadkach są tak lekko zaznaczone, że nic dziw- nego, iż w ciągu długiego czasu uważano schizofrenię za chorobę nieorganiczną, czynnościową (niektórzy autorzy do dzisiaj jeszcze), Za tym poglądem zdawały się przemawiać liczne przypadki samorzutnego ustąpienia wszelkich objawów chorobowych, bez śladu ubytków. Dzisiaj wiemy, że w ten sposób ustąpić mogą tylko ostre zespoły z kręgu schizofrenicznego, u których podstaw leży nie prze- wlekły proces schizofreniczny, lecz jeden. z wielu innych czynników chorobo- twórczych zdolnych taki zespół psychotyczny wyzwolić. Rozpoznawanie w jednej i drugiej grupie krótko schizofrenii jest błędem O wielu obliczach. Pod względem statystycznym wynikają z tego błędu absurdy, gdyż odsetek przypadków schizofrenii w niektórych dawnych zakładach wynosił 80, 90 i więcej procent, co żadną miarą nie odpowiada rzeczywistości. Poza tym choremu dzieje się krzywda, jeżeli opatrzy się go na całe życie mianem schi- zofrenika tylko dlatego, że w przebiegu np. jakiejś choroby gorączkowej wy- stąpił u niego zespól schizofrenoidalny, który po krótkim czasie- przeminął raz na zawsze. Inny wreszcie aspekt tego błędu jest ważny, mianowicie naukowy. Jeżeli pod miano schizofrenii podciągnie się wszystkie zaliczane do tego kręgu, to nie ma nadziei na wyjaśnienie zagadki, dlaczego. jedna i ta sama choroba miałaby się objawiać tak różnorodnie, jako i łatwo ulecza1na, i nieuleczalna, i ostra, i przewlekła, i organiczna, i czynnościowa, i sprowadzająca ostateczne otępienie z rozpadem, i przemijająca bez najmniejszego śladu. [przypisy: , integracja sensoryczna, masło shea, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

W czystej schizofrenii przewleklej, a

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Pomijamy tutaj• sporne zagadnienie stosunku otępienia dzie- cięcego do schizofrenii. Przedstawiony powyżej obraz kliniczny odpowiada ściśle opisom klinicznym otępienia dziecięcego: początek między 3 a 4 r. ż., rychły zanik dobrze już wykształconej mowy z pozostawieniem tylko szczątków w postaci po- szczególnych krótkich zdań, powtarzanych stereotypowo, wybitny lęk, daleko posu- nięte otępienie. afektywne i intelektualne, stereotypie ruchowe i mimiczne, iteracje, skłonność do samookaleczeń, wybitne podniecenie psychoruchowe, skłonność do agre- sywności i niszczycielstwa, nieubłaganie postępujący przebieg, mimo doszczętnego otępienia zachowany inteligentny wyraz twarzy (ryc. 74). W naszym przypadku 7. przyczyn technicznych nie wykonano badania elektroencefalograficznego. Zarówno pneumoencefalografia, jak i mózg w czasie operacji zmian nie ujawniły. Rokowanie schizofrenii trzeba zawsze stawiać dwoiście: osobno co do przewlekłego procesu schizofrenicznego, osobno co do zespołu psychotycznego czynnościowego. W pierwszym przypadku rokowanie jest niepomyślne. Schizofrenii prostej nie da się wyleczyć. Jeżeli ktoś sądzi, że wyleczył schizofrenię prostą, to na pewno rozpoznanie jego było mylne. Ostre psychozy schizofreniczne, stanowiące powikłanie nieswoistych spraw somatycznych z mózgowymi, rokują dob- rze. Rokowanie zależy zresztą od natury owego podłoża. Natomiast rokowanie w przy- padkach schizofrenii “złożonej” jest poważniejsze. Osiągane wyniki lecznicze lub samorzutne poprawy polegają bowiem zawsze na ustąpieniu psychozy czynnościo- wej, jednakże przewlekłe podłoże musi pozostać, wyrażając się kliniczne albo dal- szym ciągiem długotrwałego procesu przewlekłego, albo stanem ubytkowym. Nie da się zresztą sposobami” klinicznymi ustalić granicy między okresem trwania procesu czynnego a okresem stanu ubytkowego w znaczeniu procesu nieczynnego. Spośród różnych postaci schizofrenii “złożonej” najlepsze rokowanie – niezależnie od wła- ściwości przebiegu, o których była mowa w tabelce M. Bleulera – zdaje się mieć schizofrenia katatoniczna i paranoidalna, znacznie gorsze hebefrenia. Można tak powiedzieć zwłaszcza wobec wyników leczenia nowoczesnymi środkami, o czym bę- -dzie i mowa poniżej. O ile dawniej przewlekłe przypadki schizofrenii paranoidalnej przedstawiały się pod względem rokowniczym niepomyślnie, to obecnie nawet za- .starzale przypadki poddają się leczeniu largaktylem. Również przypadki podniecenia katatonicznego można bez porównania łatwiej opanować niż dawniej. Wpłynęło to korzystnie na wygląd oddziałów psychiatrycznych, a zarazem na ich przelotowość. K. i K. Spettowie stwierdzili znaczenie rokownicze obciążeniowego wskaźnika cukrowego, miańowicie korzystny jest duży wskaźnik dodatni t, tj. wskaźnik prze- sunięcia powyżej +5, natomiast przy spadku wskaźnika t, rokowanie pogarsza się, a jeśli wskaźnik osiąga wartość poniżej – 3, prawdopodobieństwo remisji maleje i zbliża się do zera. Szczegóły tych interesujących zagadnień znaleźć można w przy- toczonym piśmiennictwie. [hasła pokrewne: , witamina b6, depilacja laserowa Łódź, masło shea ]

Comments Off

« Previous Entries