Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Za najwyzsza stacje przeksztalcajaca uwaza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za najwyższą stację przekształcającą uważa się narząd czołowy, który prze-• ciwstawia się w znaczeniu hamowania i przekształcania podniet narządowi po- zaczolowemu. Narząd czołowy niewątpliwie zadecydował o zwycięstwie czło- wieka nad całą przyrodą. Wiążemy z nim dzisiaj czynnościowo najprecyzyj- niejsze myślenie abstrakcyjne, tzw. spontaniczność czyli inicjatywę psychoru- chową oraz uczuciowość wyższą, która w piśmiennictwie nosi rozmaite nazwy, np. intencjonalna, determinująca, intelektualizowana. Steruje ona i hamuje- niższą rozwojowo uczuciowość popędową. To sternictwo narządu czołowego nad pozaczołowym i niższymi wiążą niektórzy (Goldstein) z postawą stojącą czło- wieka. Im późniejszy ewolucyjnie nabytek, tym ważniejszą odgrywa rolę. na poziomie narządu czołowego Mazurkiewicz widzi obecność nie wykrytego zresztą anatomicznie układu wegetatywnego, który byłby narządem uczuciowości wyż-• szej. Między neurodynamizmem czołowym i pozaczołowym toczy się współza- wodnictwo o aparat ruchowy i aparat mowy, które służyć mogą albo uczucio- wości popędowej, albo wyższej. Fakty z zakresu anatomii porównaczej, antropologii, fizjologii doświadczalnej, neuro- i psychopatologii oraz psychologii porównawczej świadczą o równole- głości rozwoju psychicznego i rozwoju narządów korowych. Już dawno temu Jackson stwierdził, że rozwój czynności nerwowych idzie od niezróżnicowanych, silnie zorganizowanych, automatycznych, predestynowanych czynności stopniowo• ku czynnościom coraz bardziej zróżnicowanym, coraz gorzej zorganizowanym, coraz bardziej zmiennym i dowolnym. Zasadę tę najłatwiej zrozumieć na skraj- nych przykładach: czynności rdzeniowe są mało zróżnicowane, czynności ko- rowe w wysokim stopniu; odruchy rdzeniowe są automatyczne, predestyno- wane, niezmienne, konieczne, dobrze zorganizowane, natomiast czynności czo- łowe odznaczają się “dowolnością”, jakby nieobliczalnością, zmiennością, a tym samym bardzo luźną organizacją. W związku z takim przebiegiem ewolucji mówi się o wędrówce czynności nerwowo-psychicznych ku górze i ku przodowi, a więc ku owemu narządowi czołowemu, który stanowi naj wspanialszy wykwit ewolucji. Dzięki opisanym wyżej stacjom przekształcającym, wędrówce ulegają nie odosobnione podrażnienia: lecz ich przekształcone zespoły, w których skład wchodzą elementy ruchowe (kinestetyczne), poznawcze (gnostyczne, dyskrymi- nacyjne, epikrytyczne) i uczuciowe (afektywne). Rozwój tych elementów jest tak sprzężony, że nie może być mowy o rozwoju gnozji bez zainteresowania uczuciowego, ani o rozwoju życia ,uczuciowego bez jego intelektualizacji. Zjawiska te mają swój aspekt energetyczny. [podobne: , krem neutrogena, odżywki do rzęs, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Za najwyzsza stacje przeksztalcajaca uwaza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POSTACIE SCHIZOFRENII I ICH PRZEBIEG Schizofrenia prosta zajmuje odrębne miejsce. Jej przebieg jest od początku do końca przewlekły. Cecha ta jest najpoważniejszym argumentem przemawia- jącym za organicznym charakterem tej psychozy. Jeżeli w przebiegu schizo- frenii prostej pojawiają się epizody hebefreniczne, katatoniczne lub paranoi- dalne, to wprawdzie mamy zwyczaj zmieniać nazwę schizophrenia simplex na schizophrenia chronica, jednakże zdajemy sobie sprawę z tego, że są to syno- nimy. Poza schizofrenią prostą wszystkie inne jej postacie mogą wykazywać duże urozmaicenia przebiegu. Przebieg złożonych psychoz schizofrenicznych może być od początku przewlekły, mogą też pojawiać się ostre posuwy. Jest w obiegu zbyt uproszczony pogląd, że ostry przebieg oznacza uleczalność, a przewlekły nieuleczalność. Tak bywa często, ale nie zawsze. Czasem sprawa zaczyna się ostro, po czym przybiera na lata charakter J;przewlekły. Czasem przeciwnie, “proces przewlekły zaostrza się. Jeżeli po ostrych posuwach następują- remisje i znowu nawroty, to przebieg staje się podobny do okresowego. Trudno jednak mówić za niektórymi autorami radzieckimi o cyklicznej postaci schizofrenii, gdyż prowadziłoby to do niejednolitości klucza klasyfikacyjnego. Może być cza- sem tylko jeden posuw, a potem trwały stan ubytkowy, czasem jeden z póź- niejszych posuwów nabiera cech przewlekłości. Posuw trwający rok i znacznie dłużej zwykło się (może niezupełnie ściśle) nazywać ostrym. M. Bleuler (wg Wyrscha) zrobił następujące zestawienie, w którym podane liczby oznaczają. wartości graniczne liczby przypadków: Ostry początek z bezpośrednim przejściem w “otępienie” 5-15% Prosty przewlekły przebieg z przejściem w “otępienie” 1O-20% Ostry początek z bezpośrednim przejściem w stan ubytku 50% Prosty przewlekły przebieg z przejściem w stan ubytku 5-10% Ostry okresowy przebieg z przejściem w “otępienie” poniżej 50% Ostry okresowy przebieg z przejściem w stan ubytku 30-40% Ostry okresowy przebieg zakończony wyleczeniem (społecz- nym lub całkowitym) 25-35% Właśnie ta ostatnia pozycja, do. której wszystkie statystyki i zestawienia ka- zuistyczne psychiatryczne od czasów Bleulera przywiązują ogromną wagę, budzi . jak najbardziej stanowcze zastrzeżenia. W pozycji tej można pozostawić tylko przypadki wyleczenia “społecznego”. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, krem neutrogena, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

« Previous Entries