Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Róznica miedzy ta stacja wyzsza,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnica między tą stacją wyższą, podkorową a niższą, tj. rdzeniową, leży w tym, iż na poziomie wyższym, mianowicie w czynnościach instynktowych, sternictwo dotyczy orga- nizmu jako całości, że wykazuje wobec podniet zewnętrznych większą samo- dzielność i niezależność, zależne od nasilenia fizjologicznych potrzeb, i że wresz- – cie ma ono charakter nie czysto fizjologiczny, lecz psychofizjologiczny. Loka- Iizacja tych naj niższych rozwojowo doznań protopatycznych, mianowicie ele- mentarnych uczuć przykrości i przyjemności, nie jest jeszcze ustalona w spo- sób ścisły. Na ogół biorąc, wszystko przemawia za tym, że pień mózgowy jest siedzibą elementarnej produkcji przeżyć protopatycznych, a więc popędów, prostych uczuć przyjemności i przykrości, doznań ustrojowych, a tym samym i sensorium, jaźni i uwagi. Czynności te nie są upośledzone u psa, pozbawio- nego operacyjnie płaszcza mózgowego. Nie są upośledzone też u człowieka na- wet przy rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Wśród wielu faktów z pa- tologii wymienia się najczęściej anencefala, opisanego przez Edingera i Fi- schera. Nie posiadał on wzgórz wzrokowych. i nie -reagował na żadne podniety, nawet ustrojowe i bólowe. Przemawiało to wyraźnie za tym, że pozostałe części pnia mózgowego nie mają możności wytwarzania uczuć protopatycznych, a tym samym instynktów. Rozumowanie to mogłoby budzić zastrzeżenia, gdyby anen- cefal ten w ogóle nie posiadał sensorium, Gamper opisał mianowicie anencefala, który przyszedł na świat bez półkul mózgowych i międzymózgowia, a jednak wykazywał reakcje instynktowe. Podobnie było w przypadku Spatza, w któ- rym najbardziej przednią częścią mózgowia było śródmózgowie z jądrem czer- wonym. Zagadnienie sprowadza się więc do kwestii, czy oprócz międzymózgo- wia istnieją również instynktowe mechanizmy w śródmózgowiu. Z tego, że uczucia protopatyczne powstają w pniu mózgowym, bynajmniej nie wynika, jak sądzą niektórzy ekstremiści, że w ogóle cala uczuciowość powstaje na po- ziomie pnia mózgowego. Na tym poziomie uczuciowość wyższa, którą szczyci się człowiek, jest w ogóle jeszcze nie do pomyślenia. [więcej w: , protetyka, kosmetyki organiczne, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Róznica miedzy ta stacja wyzsza,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ICYKLOFRENIA, CZYLI PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJN A (SYNONIMY: PSYCHOZA SZALOWO-POSĘPNICZA, PSYCHOSIS CIRCULARIS, PSYCHOSIS MANIACO-DEPRESSIV A) Jest to psychoza, którą znamionuje okresowy przebieg, przy czym poszcze- gólne okresy chorobowe mogą polegać na występowaniu albo. tylko stanów de- presji, albo tylko stanów maniakalnych, albo też na przemian, w różnej kolej- ności, stanów już to depresyjnych, już to mianiakalnych. Między poszczegól- nymi okresami są remisje, w czasie których stwierdza się zasadniczo stan bezob- jawowy (eunoia). Cyklofrenia jest chorobą częstą, po najczęstszej chorobie psychicznej, schi- zofrenii, zdaje się zajmować drugie miejsce. Niejednolitość sprawdzianów sta tystyki psychiatrycznej sprawia, że w chwili obecnej trudno sobie wyrobić sąd o częstości występowania tych dwóch chorób. Stoimy na stanowisku, że zarówno ze schizofrenii, jak i z cyklofrenii należy wyłączyć przypadki ostrych psychoz czynnościowych typu schizo- lub cyklofrenoidalnego, które powstały na tle nie- swoistym. Za cyklofrenię “prawdziwą” uważamy więc tylko te przypadki, które zdradzają przewlekłość swojego podłoża. Są pewne wskazówki patofizjologiczne, że i w okresie remisji, a więc w stanie bezobjawowym, utrzymują się pewne cielesne odchylenia od stanu prawidłowego, które w myśl teorii nerwizmu muszą być zależne od mózgu. Badacze radzieccy z ogromną usilnością pracują nad tym zagadnieniem (poza dawniejszymi pracami Bechterewa, Osipow, Ostankow, Ratner, Protopopow i in.). Nie stwierdzono wpraw- dzie zaburzeń dla cyklofrenii swoistych, lecz i .te, które stwierdzono, rzucają światło na trwały charakter nierównowagi procesów hamowania i pobudzenia w układzie nerwowym ośrodkowym. W okresach remisji stwierdza się np. nadal wzmożoną pobudliwość układu sercowo-krążeniowego i tzw. wazopatię (Gurewicz). Układ neu- rowegetatywny i wewnątrzwydzielniczy zdają się być w stanie trwałej nierówno- wagi, która do szczytu dochodzi w powtarzających się okresach manii i depresji. Nie ulega wątpliwości, że dalsze badania doprowadzą do wykrycia może nawet zmian strukturalnych w mózgu, od których zależy ten przewlekły stan nierównowagi. Cyklofrenia jest więc chorobą przewlekłą, która tylko urozmaicona bywa epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi. Te ostre epizody maniakalne lub depresyjne pozostawiają za każdym razem wrażenie, że chodzi tylko o chorobę ostrą. [patrz też: , kosmetyki organiczne, Karmy dla psów, protetyka ]

Comments Off