Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Kazdy psychiatra wie, co to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Każdy psychiatra wie, co to znaczy. Chodzi tu o tak nieznaczny stan ubytkowy, że praktycznie biorąc stan psychiczny cho- rego można uznać za równoważny ze stanem zdrowia. Niemniej jednak chodzi tu o ludzi chorych, których przewlekły proces schizofreniczny albo nie wygasł, chociaż klinicznie się słabo przejawia, albo przeszedł w stan ubytkowy tak nie- znaczny, że chory daje sobie radę. Natomiast stanowczo usunąć należy z tej grupy przypadki o okresowym przebiegu zakończone wyleczeniem naprawdę całkowitym. Albo bowiem chodzi tutaj o stany ubytkowe tak nieznaczne, że najwprawniejsze oko psychiatry nic w chorym nie wykryje – wtedy jednak mimo wszystko trudno mówić o wyleczeniu całkowitym, tak jak nie mówimy o wyleczeniu całkowitym u epileptyka, który od dawna nie miał już napadów i który z badania neurologiczno-psychiatrycznego wychodzi z opinią praktycz- nie zdrowego. Toczący się bowiem proces organiczny padaczkowy, schizofre- niczny lub cyklofreniczny, nawet jeśli nie daje uchwytnych dla dzisiejszej tech- niki badania klinicznego objawów, nie zasługuje jednak na nazwę wyleezenia całkowitego. A wreszcie wśród tych całkowicie wyleczonych przypadków schi- zofrenii o okresowym przebiegu może chodzić o psychozy schizofrenoidalne, wy- wołane czynnikami nieswoistymi, powtarzającymi się w życiu chorego i naśla- dującymi w ten sposób okresowość. Może tu chodzić np. o nawracające zaka- żenia: lub samozatrucia wewnątrzustrojowe. nie rozpoznane w. warunkach szpi- tala psychiatrycznego. Przebieg cykliczny schizofrenii może jeszcze pochodzić skądinąd. Bornsztajn opisał zjawisko schizofrenizacji stanów maniakalnych. Także stany depresyjne mogą ulegać schizofrenizacji. Najczęściej stany maniakalne w ciężkich przypad- kach nabierają zabarwienia hebefrenicznego: gonitwa myśli staje się bezładna aż do rozkojarzenia, błaznowanie chorego przestaje być zrozumiałym odczynem na podniety, pojawia się autyzm, afekt sztywnieje. rozpada się struktura oso- bowości, zanika uczuciowość wyższa, mogą się pojawić omamy. Czasem stan maniakalny nabiera cech katatonii hiperkinetycznej. Natomiast depresja naj- częściej ulega katatonizacji. Może .dlatego starzy autorzy tak często widywali stupor melancholicus. Zeschizofrenizowane okresy maniakalno-depresyjne naśla- dują cykliczny przebieg schizofrenii. Niektórzy autorzy mówią wprost, oczy- wiście niesłusznie, o takich postaciach schizofrenii;jak catatonia cyclica, hebe- phrenia cycltca, itd. W przypadkach tych trzeba wykluczyć schizofrenię, ponie- .waż w okresach remisji nie stwierdza się ubytków. Podstawową sprawą jest tu cyklofrenia, której okresy są ze stanowiska etioepigenezy mieszanymi zespo- łami maniakalno-hebefrenicznymi, maniakalno-katatonicznymi, depresyjno-ka- tatonicznymi itd. U dawnych autorów znaleźć można jednostkę określaną nazwą stupor maniacalis. [więcej w: , pierścionek zaręczynowy, implanty zębów, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Kazdy psychiatra wie, co to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rodzice, powodowani. katatymią, nie do- patrują się w tych cechach charakteru i temperamentu niczego chorobliwego: To samo zjawisko znane jest wszystkim psychiatrom w przypadkach schizofrenii pro- stej, której objawów zupełnie wyraźnych w świetle diagnostyki psychiatrycznej otoczenie nie traktuje jako psychozy, lecz jako oryginalność, lenistwo, usposobienie flegmatyczne, oziębłość uczuciową, mizantropię, skrytość itd. Potwierdzeniem tego :zjawiska w naszym przypadku jest fakt, że kiedy po pierwszym leczeniu insulino- wym uzyskano remisję, rodzice uznali z radością, .że chora powróciła do poprzed- niego stanu zdrowia psychicznego i nie widzieli ubytków osobowości, dla psychiatrów nie ulegających żadnej wątpliwości. Czynnościowy zespół katatoniczny powikłał w pewnym okresie życia epigenetycznie ten podstawowy, przewlekły proces schizo- freniczny. Intensywnym leczeniem wstrząsami insulinowymi można było na pewien czas ten zespół psychotyczny zdjąć. Czasem udaje się to na długo lub na zawsze. W naszym przypadku niestety skłonność do nawrotów okazała się silniejsza niż na- sze wysiłki lecznicze. Przypadek nr 22. Schizophrenia chronica cum syndWmnt.ibus paranoidali et paranoido-catatonico. B. F., ur. 21. I. 1927 r., rzekomo brak obciążenia dziedzicznego Rozwijał się jako- dziecko pod względem umysłowym prawidłowo, był zawsze ner- wowy i drażliwy. Uczył się dobrze, doszedł do III roku Politechniki. Ożenił się w 21 r. ż., dziecko zmarło w 3 miesiącu życia. W grudniu 1951 po zapaleniu zatok zaczął twierdzić, że dokonał wielkiego odkrycia, miał to być mianowicie latający żagiel. Mówił, że ludzie są zbiorem elektronów i że właściwie nie istnieją. Dobrzy ludzie powołani są do wprowadzania innych w życie niematerialne. Były potem okresy, w których nie wypowiadal tych urojeń i nie wykazywał żadnych zaburzeń, potem następowało pogorszenie. Po pewnym. czasie zaczął pościć, aby osiągnąć spe- -cialną siłę, twierdził, że człowiek może żyć bez jedzenia. Uważał się za wielkiego wynalazcę, który zrewolucjonizuje fizykę. Stał się też podejrzliwy, żonę uważał za szpiega, wciąż mówił o jakichś czarach. Mimo to cały czas uczył się i zdawał egza- miny. Matka podaje że w r. 1941 po aresztowaniu ojca prawie przez cały rok nie wychodził z domu, był nadmiernie podejrzliwy i przygnębiony, nie uważano tego jednak za chorobę umysłową. Obecnie wszyscy zauważyli zmianę jego osobowości. Pojawiły się u niego dziwne zainteresowania, studiował biblię, starał się stworzyć teorię, jednoczącą religię z nauką, wierzył .w jakieś tajemnice umożliwiające pa- nowanie nad innymi. [podobne: , okulista, firma sprzątająca, korekcja wzroku ]

Comments Off