Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

ICYKLOFRENIA, CZYLI PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJN A

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ICYKLOFRENIA, CZYLI PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJN A (SYNONIMY: PSYCHOZA SZALOWO-POSĘPNICZA, PSYCHOSIS CIRCULARIS, PSYCHOSIS MANIACO-DEPRESSIV A) Jest to psychoza, którą znamionuje okresowy przebieg, przy czym poszcze- gólne okresy chorobowe mogą polegać na występowaniu albo. tylko stanów de- presji, albo tylko stanów maniakalnych, albo też na przemian, w różnej kolej- ności, stanów już to depresyjnych, już to mianiakalnych. Między poszczegól- nymi okresami są remisje, w czasie których stwierdza się zasadniczo stan bezob- jawowy (eunoia). Cyklofrenia jest chorobą częstą, po najczęstszej chorobie psychicznej, schi- zofrenii, zdaje się zajmować drugie miejsce. Niejednolitość sprawdzianów sta tystyki psychiatrycznej sprawia, że w chwili obecnej trudno sobie wyrobić sąd o częstości występowania tych dwóch chorób. Stoimy na stanowisku, że zarówno ze schizofrenii, jak i z cyklofrenii należy wyłączyć przypadki ostrych psychoz czynnościowych typu schizo- lub cyklofrenoidalnego, które powstały na tle nie- swoistym. Za cyklofrenię “prawdziwą” uważamy więc tylko te przypadki, które zdradzają przewlekłość swojego podłoża. Są pewne wskazówki patofizjologiczne, że i w okresie remisji, a więc w stanie bezobjawowym, utrzymują się pewne cielesne odchylenia od stanu prawidłowego, które w myśl teorii nerwizmu muszą być zależne od mózgu. Badacze radzieccy z ogromną usilnością pracują nad tym zagadnieniem (poza dawniejszymi pracami Bechterewa, Osipow, Ostankow, Ratner, Protopopow i in.). Nie stwierdzono wpraw- dzie zaburzeń dla cyklofrenii swoistych, lecz i .te, które stwierdzono, rzucają światło na trwały charakter nierównowagi procesów hamowania i pobudzenia w układzie nerwowym ośrodkowym. W okresach remisji stwierdza się np. nadal wzmożoną pobudliwość układu sercowo-krążeniowego i tzw. wazopatię (Gurewicz). Układ neu- rowegetatywny i wewnątrzwydzielniczy zdają się być w stanie trwałej nierówno- wagi, która do szczytu dochodzi w powtarzających się okresach manii i depresji. Nie ulega wątpliwości, że dalsze badania doprowadzą do wykrycia może nawet zmian strukturalnych w mózgu, od których zależy ten przewlekły stan nierównowagi. Cyklofrenia jest więc chorobą przewlekłą, która tylko urozmaicona bywa epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi. Te ostre epizody maniakalne lub depresyjne pozostawiają za każdym razem wrażenie, że chodzi tylko o chorobę ostrą. [patrz też: , kosmetyki organiczne, Karmy dla psów, protetyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

ICYKLOFRENIA, CZYLI PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJN A

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W myś- leniu dziecięcym, w baśniach i w mitach roi się od motywów tego typu. W dzie- jach filozofii sofiści gotowi byli dostarczyć w dyskusji dowodów na prawdzi- ,wość dwóch sprzecznych tez. Do tego rzędu zaliczyć trzeba i “podwójność prawdy” filozofa arabskiego Averroesa. Zjawisko zagęszczenia (zbitki) w psy- chologii marzenia sennego, znajdujące swoje odbicie w pierwotnej lub w zwy- rodniałej twórczości artystycznej, oparte. jest na synkretyzmie. Niezdyscypli- nowane myślenie schizofreniczne odznacza się cechą synkretyzmu w wybitnym stopniu. 7. Posthocergopropterhoc. Łacińska ta zasada oznacza brak po- czucia przyczynowości, w której miejsce wchodzi następstwo dwóch wydarzeń. Myślenie przyczynowo-logiczne znamionuje dopiero” umysłowość człowieka na jej najwyższym poziomie rozwojowym, zależnym od pełnego wykształcenia się czynnościowego płatów czołowych mózgu. Dziecko i człowiek pierwotny biorą bezkrytycznie następstwo czasowe za związek przyczynowy. Taki sam charakter ma nasze myślenie w marzeniu sennym. W zjawiskach magii cecha ta występuje wybitnie, co wpływa na wzmocnienie wiary we wkraczanie czyn- ników nadprzyrodzonych w sprawy ludzkie: W analogiczny sposób, aż do ab- surdu, podważona jest zasada przyczynowości w myśleniu schizofrenicznym. Odkryć jednak można te zjawiska, łącznie z myśleniem magicznym, także w tzw. nerwicy natręctw. 8. O cechach archaicznej uczuciowości. była mowa powyżej. Sta- wiamy ją pośrodku pomiędzy uczuciowością protopatyczną (popędową) a inte- lektualizowaną. Uczuciowość archaiczna wznosi się ponad życie popędowe głównie tym, że podlega hamulcom myślowym i uczuciowym. Hamulce myś- lowe nie mają jednak charakteru pobudek rozumowych, możliwych dopiero na stadium myślenia przyczynowo-logicznego, lecz mają charakter prelogiczny. Po- dobnie też hamulce uczuciowe. nic nie mają wspólnego z pobudkami ze strony uczuciowości wyższej, ponieważ na poziomie tym rolę hamulców odgrywają wzajemnie różne uczucia archaiczne. Tak np. pożądanie płciowe może być po- hamowane przez zabobon lub inne uczucia magiczne, albo pragnienie zemsty lub nienawiści mogą być poskromione przez pierwotne popędy (stadne). [przypisy: , Karmy dla psów, odżywki do rzęs, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries