Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

W czystej schizofrenii przewleklej, a

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W czystej schizofrenii przewlekłej, a więc zarówno w schizofrenii prostej, jak i w stanach ubytkowych po ustąpieniu ostrych nawarstwień psychotycznych, wiele czynności psychicznych może nie wykazywać grubszych zmian. Przede wszystkim świadomość z zasady pozostaje nienaruszona. Czynności. spostrzega- nia, funkcje pamięciowe, uwaga, orientacja we wszystkich kierunkach mogą wykazywać dobrą sprawność, a niektóre zaburzenia tych czynności mogą być natury czynnościowej, tj. wypływać wtórnie z braku zainteresowania, z zaprząt- nięcia urojeniami, z przekory przy badaniu. Objawy otępieni owe w niepowikła- nych przypadkach schizofrenii przewlekłej, osiągnąwszy raz swoje maksimum, mogą już stale utrzymywać się na tym poziomie, lub też dopiero po długim, wieloletnim trwaniu choroby sprowadzać stopniowe pogorszenie. Pojawienie się nawarstwień epigenetycznych jest zawsze złym znakiem. Po każdym cbostrze- niu grozi spotęgowanie się objawów osiowych. Wtedy dopiero zaczynają stop- niowo wychodzić na jaw cechy procesu psychoorganicznego. Objawy te rozwi- jają się tak powoli i w wielu przypadkach są tak lekko zaznaczone, że nic dziw- nego, iż w ciągu długiego czasu uważano schizofrenię za chorobę nieorganiczną, czynnościową (niektórzy autorzy do dzisiaj jeszcze), Za tym poglądem zdawały się przemawiać liczne przypadki samorzutnego ustąpienia wszelkich objawów chorobowych, bez śladu ubytków. Dzisiaj wiemy, że w ten sposób ustąpić mogą tylko ostre zespoły z kręgu schizofrenicznego, u których podstaw leży nie prze- wlekły proces schizofreniczny, lecz jeden. z wielu innych czynników chorobo- twórczych zdolnych taki zespół psychotyczny wyzwolić. Rozpoznawanie w jednej i drugiej grupie krótko schizofrenii jest błędem O wielu obliczach. Pod względem statystycznym wynikają z tego błędu absurdy, gdyż odsetek przypadków schizofrenii w niektórych dawnych zakładach wynosił 80, 90 i więcej procent, co żadną miarą nie odpowiada rzeczywistości. Poza tym choremu dzieje się krzywda, jeżeli opatrzy się go na całe życie mianem schi- zofrenika tylko dlatego, że w przebiegu np. jakiejś choroby gorączkowej wy- stąpił u niego zespól schizofrenoidalny, który po krótkim czasie- przeminął raz na zawsze. Inny wreszcie aspekt tego błędu jest ważny, mianowicie naukowy. Jeżeli pod miano schizofrenii podciągnie się wszystkie zaliczane do tego kręgu, to nie ma nadziei na wyjaśnienie zagadki, dlaczego. jedna i ta sama choroba miałaby się objawiać tak różnorodnie, jako i łatwo ulecza1na, i nieuleczalna, i ostra, i przewlekła, i organiczna, i czynnościowa, i sprowadzająca ostateczne otępienie z rozpadem, i przemijająca bez najmniejszego śladu. [przypisy: , integracja sensoryczna, masło shea, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

W czystej schizofrenii przewleklej, a

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Źródłem błędów rozpoznawczych stają się zwłaszcza przypadki napadów psychosensorycznych u schizofreników. Wów- czas automatyzmy wzrokowe z reguły biorą niewprawni diagności za omamy wzro- kowe, wliczając je na tej podstawie do symptomatyki schizofrenicznej. Na tym zdają się polegać wciąż jeszcze spotykane twierdzenia o omamach wzrokowych w schizofrenii. Ponieważ najczęściej chodzi tu o zespół paranoidalny, chorzy zja- wiające im się zjawiska wzrokowe, zasadniczo przebiegające. bez sądu realizującego, interpretują urojeniowo, nadając im dzięki składnikowi schizofrenicznemu wtórnie przekonanie o rzeczywistym istnieniu przedmiotu swych spostrzeżeń, a Więc cechy sądu realizującego. Zresztą wiemy, że schizofrenicy taką samą interpretację para- noidalną stosują wobec snów hipnagogicznych i hipnopompicznych, a także wobec fizjologicznych omamów w marzeniach sennych. Różnicowanie tych zjawisk tak bardzo złożonych wymaga szczególnej rutyny rozpoznawczej. SCHIZOFRENIA DZIECIĘCA Przeważnie psychozy wieku dziecięcego nie różnią się od psychoz ludzi do- rosłych do tego stopnia, aby miały tu powstawać jakieś szczególne trudności rozpoznawcze. Natomiast schizofrenia oraz tzw. dementia i,nfantilis – o ile ta ostatnia nie jest szczególnie ciężką postacią schizofrenii – są wciąż jeszcze za- gadnieniem diagnostycznie nie opanowanym. Nawet samo pojęcie schizofrenii dziecięcej nie jest jeszcze w piśmiennictwie ostro zakreślone. Jeżeli wliczyć tu wszystkie przypadki rozpoczynające się przed 15 r. Ż., to jest ich ok.,400 na ogólną liczbę schizofrenii (Bleuler). Natomiast Lutz uważa za schizofrerrię dzie- cięcą tylko te przypadki, które rozpoczynają się przed 10 r. Ż. Przypadków tych jest poniżej 10f0, jest to więc cierpienie rzadkie. Obniżenie granicy wieku po- niżej 10 roku uzasadnia się tym, że obrazy kliniczne okresu pokwitania niczym istotnym nie różnią się od psychoz schizofrenicznych wieku dojrzałego, a to samo dotyczy okresu ,przedpokwitaniowego, który przypada, przynajmniej u dziewcząt, mniej więcej na 11 r. Ż. Chociaż granica ta od 10 do 11 lat – w więk- szości przypadków sprawdza się to jednak w praktyce powinniśmy się crien- tować według cielesnych znamion rozpoczynającego się lub jeszcze nie rozpoczę- tego procesu przedpokwitaniowego. Podlega on bowiem osobniczym wahaniom; bywają przypadki niezwykle wczesne (pubertas praecox et praecocissima) oraz. znacznie opóźnione. Wahania te możliwe są w obrębie nawet wielu lat. U chłop- ców okres przedpokwitaniowy (prae ubertas) pojawia się przeciętnie o rok póź- niej niż u dziewcząt. Poza cielesnymi oznakami okresu przed pokwitani owego, jak przyśpieszony wzrost, przybytek wagi itd., znamienne są dla tego okresu; również pewne przemiany psychiki. Pomijamy je tutaj na razie, gdyż orientowa- nie się według nich w pracy diagnostycznej jest niezwykle trudne. Za schizofre- nię dziecięcą w ścisłym znaczeniu trzeba wjęc uważać tylko schizofrenię wczes- nodziecięcą, ponieważ posiada on wiele odrębnych cech, stanowiących źródło, trudności rozpoznawczych. [przypisy: , firma sprzątająca, dentysta Kraków, integracja sensoryczna ]

Comments Off

« Previous Entries