Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Zarówno przypadki urazów, godzacych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zarówno przypadki urazów, godzących w narząd czołowy, jak i doświadczenia wyniesione z psychochirurgii, nie pozostawiają wątpliwości, że uszkodzenie na- rządu czołowego nie prowadzi do otępienia intelektualnego ciężkiego. Podcb- nie też struktura osobowości i podstawowe życie afektywne nie doznają wy- raźniejszego upośledzenia. Cierpią natomiast owe najwyższe funkcje psychiczne, ria polu uczuciowości te jej najbardziej ludzkie przejawy, z zanikiem lub osła- bieniem inicjatywy, spontaniczności, napędu psychoruchowego; a w dziedzinie intelektu cierpi zdolność myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-logicznego. Mówiąc o ewolucji czynności poznawczych, często używa się słusznego w za- sadzie rozróżnienia między myśleniem archaicznym, pierwotnym, prelogicz- nym a myśleniem przyczynowo-logicznym. Rozróżnienie to wymaga o tyle korekty, że trudno mówić o samych czynnościach poznawczych bez równolegle z nimi się rozgrywających przejawów życia uczuciowego. Poprawnie należałoby dlatego mówić nie o myśleniu, lecz o psychice pierwotnej, archaicznej. Myśle- nie przyczynowo-logiczne tak jak i uczuciowość wyższą, jako najwyższe roz- wojowo formy czynności psychicznych, wiążemy dzisiaj czynnościowo z na- rządem czołowym. Myślenie archaiczne natomiast, odgrywające ogromną rolę u dziecka, u człowieka pierwotnego, w marzeniach sennych i w twórczości kul- turalnej oraz w psychopatologii, wiążemy raczej z narządem pozaczołowym (Mazurkiewicz). Za tym przypuszczeniem przemawia fakt, iż dynamiczną silą myślenia archaicznego jest niższa rozwojowo uczuciowość, nie wiele jeszcze wznosząca się nad poziom popędów instynktowych. Myślenie archaiczne odzna- cza się: plastycznością wyobrażeń, nieodróżnianiem fantazji od rzeczywistości przedmiotowej, egocentryzmem, rzutowaniem własnych pragnień i obaw na zewnątrz, skłonnością do magii i synkretyzmu, czyli logicznego sprzęgania wy: kluczających się sprzeczności i szeregiem innych cech. Te prymitywne cechy” które najlepiej śledzić można w marzeniu sennym przeciwstawiają myślenie archaiczne, czyli prelogiczne, myśleniu przyczynowo-logicznemu. Niektórzy zwracają uwagę na to, iż zarówno myślenie przyczynowo-logiczne jak i archaiczne mają wspólny charakter czynności intrapsychicznych, tzn. je- żeli nie zupełnie to •w każdym razie w małym stopniu zależnych od odbiera- nych z zewnątrz wrażeń. [przypisy: , firma sprzątająca, bielizna nocna, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Zarówno przypadki urazów, godzacych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W czystej schizofrenii przewlekłej, a więc zarówno w schizofrenii prostej, jak i w stanach ubytkowych po ustąpieniu ostrych nawarstwień psychotycznych, wiele czynności psychicznych może nie wykazywać grubszych zmian. Przede wszystkim świadomość z zasady pozostaje nienaruszona. Czynności. spostrzega- nia, funkcje pamięciowe, uwaga, orientacja we wszystkich kierunkach mogą wykazywać dobrą sprawność, a niektóre zaburzenia tych czynności mogą być natury czynnościowej, tj. wypływać wtórnie z braku zainteresowania, z zaprząt- nięcia urojeniami, z przekory przy badaniu. Objawy otępieni owe w niepowikła- nych przypadkach schizofrenii przewlekłej, osiągnąwszy raz swoje maksimum, mogą już stale utrzymywać się na tym poziomie, lub też dopiero po długim, wieloletnim trwaniu choroby sprowadzać stopniowe pogorszenie. Pojawienie się nawarstwień epigenetycznych jest zawsze złym znakiem. Po każdym cbostrze- niu grozi spotęgowanie się objawów osiowych. Wtedy dopiero zaczynają stop- niowo wychodzić na jaw cechy procesu psychoorganicznego. Objawy te rozwi- jają się tak powoli i w wielu przypadkach są tak lekko zaznaczone, że nic dziw- nego, iż w ciągu długiego czasu uważano schizofrenię za chorobę nieorganiczną, czynnościową (niektórzy autorzy do dzisiaj jeszcze), Za tym poglądem zdawały się przemawiać liczne przypadki samorzutnego ustąpienia wszelkich objawów chorobowych, bez śladu ubytków. Dzisiaj wiemy, że w ten sposób ustąpić mogą tylko ostre zespoły z kręgu schizofrenicznego, u których podstaw leży nie prze- wlekły proces schizofreniczny, lecz jeden. z wielu innych czynników chorobo- twórczych zdolnych taki zespół psychotyczny wyzwolić. Rozpoznawanie w jednej i drugiej grupie krótko schizofrenii jest błędem O wielu obliczach. Pod względem statystycznym wynikają z tego błędu absurdy, gdyż odsetek przypadków schizofrenii w niektórych dawnych zakładach wynosił 80, 90 i więcej procent, co żadną miarą nie odpowiada rzeczywistości. Poza tym choremu dzieje się krzywda, jeżeli opatrzy się go na całe życie mianem schi- zofrenika tylko dlatego, że w przebiegu np. jakiejś choroby gorączkowej wy- stąpił u niego zespól schizofrenoidalny, który po krótkim czasie- przeminął raz na zawsze. Inny wreszcie aspekt tego błędu jest ważny, mianowicie naukowy. Jeżeli pod miano schizofrenii podciągnie się wszystkie zaliczane do tego kręgu, to nie ma nadziei na wyjaśnienie zagadki, dlaczego. jedna i ta sama choroba miałaby się objawiać tak różnorodnie, jako i łatwo ulecza1na, i nieuleczalna, i ostra, i przewlekła, i organiczna, i czynnościowa, i sprowadzająca ostateczne otępienie z rozpadem, i przemijająca bez najmniejszego śladu. [przypisy: , integracja sensoryczna, masło shea, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries