Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Psychika zwierzecia, kierowana biologicznymi prawami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Psychika zwierzęcia, kierowana biologicznymi prawami zmienności, dziedziczności i doboru naturalnego, była wobec powyższego tylko przygotowaniem dla powstania świadomości ludzkiej. Dopiero więc od chwili, gdy wykształcił się mózg ludzki, można mówić o procesie dziejowego rozwoju świa- domości ludzkiej, toczącym się według praw społeczno-historycznych. Pojęcia świa- domości w powyższym znaczeniu używa socjologia, posługują się nim również nauki humanistyczne. Zjawiska podpadające pod to pojęcie interesują jednak żywo i przy- rodników. Toteż i psychologia, i psychopatologia, zajmujące się przede wszystkim człowiekiem, muszą poświęcić dużo uwagi przejawom świadomości w przedstawio- nym powyżej znaczeniu. W naukach przyrodniczych, do których zalicza się psychologię i psychopatologię, terminu “świadomość” używa się jednakże najczęściej w innym, bardziej elementar- nym znaczeniu. Swiadomość synejdesis, sensorium (po łac. również conscientia, ale raczej w znaczeniu sumienia), conscience lub connaissance, soznanje, Bewusstsein, oznacza mianowicie towarzyszące zjawiskom psychicznym poczucie ich przeżywania. Niemieccy psychiatrzy używają ponadto miana Besinnung. Oznacza ono zdolność do refleksji. Jej pełnię określa Reichardt (1955) mianem Besonnenheit. Jednakże nawet zupełnie jasna świadomość nie wyklucza działania bez refleksji, np. w tzw. krótkim spięciu lub w działaniach pod wpływem silnego wzruszenia. Ten drugi termin jest więc dla nas tutaj nieprzydatny. Przeżywając zjawiska psychiczne współprzeżywamy zarazem zjawisko świadomości w znaczeniu sensorium. Swiadomość stanowi więc cechę zjawisk psychicznych elementarną. Znamy bez- pośrednio to zjawisko z naszej introspekcji, znamy tym samym treść tego pojęcia i rozumiemy “w -sobie” jego znaczenie. Definicja tego faktu psychicznego jest o tyle trudna, że definiując jakieś pojęcie staramy się sprowadzić je jako nieznane do ja- kiegoś innego pojęcia, już znanego. W tym przypadku pojęcie to znamy najlepiej, gdyż z bezpośredniego doświadczenia wewnętrznego, z naszych własnych przeżyć codziennych. Mówiąc o świadomości, że jest ona poczuciem przeżywania naszych zjawisk psycłucznych, sprowadzamy jedną znaną do drugiej równie znanej. Gdy- byśmy świadomości nie przeżywali, nikt by nam nie potrafił wyjaśnić, co to jest. Znaczyłoby to tyle, co mówić ślepemu o kolorach. [przypisy: , kosmetyki naturalne, Stomatolog Kraków, infekcje intymne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Psychika zwierzecia, kierowana biologicznymi prawami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odrębność obrazu klinicznego schizofrenii wczesnodziecięcej leży przede wszystkim w tym, że choroba trafia na psychikę jeszcze nie rozwiniętą i po- raża czynności psychiczne w ich dalszym rozwoju. Wynikiem tego jest z za- sady zahamowanie i skrzywienie rozwoju życia psychicznego. Ponieważ proces, jest przewlekły, chociaż i tutaj trafiają się zespoły schizofrenoidalne, zmiany dadzą się przeważnie twierdzić dopiero w ciągu lat. Wynik tego stanu rzeczy, niezależnie od swoistych zmian schizofrenicznych, bywa więc równoznaczny z niedorozwojem umysłowym, który w tym okresie jest równocześnie procesem otępieniowym. Zwłaszcza w początkowym okresie wykrycie schizofrenii dziecię- cej napotyka ogromne trudności. Polegają one głównie ha tym, że pierwsze za- burzenia są natury charakterologicznej. Zmiany te niespostrzeżenie, stopniowo, i skrycie narastają. Czaserrrw ciągu kilku lat IN danym przypadku stwierdza się trudności wychowawcze, lenistwo, psychopatię, psychonerwicę, dopóki waż- mejsze objawy przewlekłej sprawy lub ostry epizod psychotyczny nie zwrócą uwagi na istotne rozpoznanie. Duża trudność leży w niemożności głębszego wnik- nięcia w przeżycia chorego dziecka, którego zakres pojęć i zdolność wysłowie- nia się mogą być bardzo nikłe. Dzieci mogą robić wrażenie małomównych, ospa- łych, flegmatycznych, leniwych, mało żywych – wszystko to jednak jest za mało, aby lekarz miał prawo wypowiedzieć swoje podejrzenia co do rozpoczy- nającego się procesu schizofrenicznego. Często wywiad rodzinny wnosi bardzo- mało. Rodzice skłonni są widzieć w cechach psychotycznych wrodzone właści- wości charakteru i nie zauważają stopniowej zmiany osobowości. Aby odtworzyć przebieg psychozy. na przestrzeni kilku lat, trzeba przeważnie mieć do rozpo- rządzenia dane wywiadu ze szkoły, z przedszkola, z szerszego środowiska, w któ- rym przebywało dziecko. Zdobycie tych danych napotyka w praktyce nieopisane trudności. Nawet przypadki przebiegające z pobudzeniem •psychoruchowym i ze skłonnościami przeciwspołecznymi nie są zazwyczaj uważane przez otoczenie za. chorobliwe, Laicy widzą w tych objawach oznaki krnąbrności, złego wychowa- nia, uporu, pociągu do złego, skłonności przestępczych, następstw uprawianego. rzekomo samogwałtu, a nie chcą widzieć psychozy. Wiele spośród leczonych w poradniach pedologicznych, “dzieci, trudnych wychowawczo” – to po prostu mali schizofrenicy, chociaż o dowód przeważnie .bardzo trudno. Dlatego wczesne rozpoznania schizofrenii dziecięcej są wciąż jeszcze wielką rzadkością, a odtwo- rzenie sobie przebiegu procesu na podstawie danych wywiadu jest zadaniem niełatwym. [więcej w: , odżywki do rzęs, infekcje intymne, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off