Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Kazdy psychiatra wie, co to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Każdy psychiatra wie, co to znaczy. Chodzi tu o tak nieznaczny stan ubytkowy, że praktycznie biorąc stan psychiczny cho- rego można uznać za równoważny ze stanem zdrowia. Niemniej jednak chodzi tu o ludzi chorych, których przewlekły proces schizofreniczny albo nie wygasł, chociaż klinicznie się słabo przejawia, albo przeszedł w stan ubytkowy tak nie- znaczny, że chory daje sobie radę. Natomiast stanowczo usunąć należy z tej grupy przypadki o okresowym przebiegu zakończone wyleczeniem naprawdę całkowitym. Albo bowiem chodzi tutaj o stany ubytkowe tak nieznaczne, że najwprawniejsze oko psychiatry nic w chorym nie wykryje – wtedy jednak mimo wszystko trudno mówić o wyleczeniu całkowitym, tak jak nie mówimy o wyleczeniu całkowitym u epileptyka, który od dawna nie miał już napadów i który z badania neurologiczno-psychiatrycznego wychodzi z opinią praktycz- nie zdrowego. Toczący się bowiem proces organiczny padaczkowy, schizofre- niczny lub cyklofreniczny, nawet jeśli nie daje uchwytnych dla dzisiejszej tech- niki badania klinicznego objawów, nie zasługuje jednak na nazwę wyleezenia całkowitego. A wreszcie wśród tych całkowicie wyleczonych przypadków schi- zofrenii o okresowym przebiegu może chodzić o psychozy schizofrenoidalne, wy- wołane czynnikami nieswoistymi, powtarzającymi się w życiu chorego i naśla- dującymi w ten sposób okresowość. Może tu chodzić np. o nawracające zaka- żenia: lub samozatrucia wewnątrzustrojowe. nie rozpoznane w. warunkach szpi- tala psychiatrycznego. Przebieg cykliczny schizofrenii może jeszcze pochodzić skądinąd. Bornsztajn opisał zjawisko schizofrenizacji stanów maniakalnych. Także stany depresyjne mogą ulegać schizofrenizacji. Najczęściej stany maniakalne w ciężkich przypad- kach nabierają zabarwienia hebefrenicznego: gonitwa myśli staje się bezładna aż do rozkojarzenia, błaznowanie chorego przestaje być zrozumiałym odczynem na podniety, pojawia się autyzm, afekt sztywnieje. rozpada się struktura oso- bowości, zanika uczuciowość wyższa, mogą się pojawić omamy. Czasem stan maniakalny nabiera cech katatonii hiperkinetycznej. Natomiast depresja naj- częściej ulega katatonizacji. Może .dlatego starzy autorzy tak często widywali stupor melancholicus. Zeschizofrenizowane okresy maniakalno-depresyjne naśla- dują cykliczny przebieg schizofrenii. Niektórzy autorzy mówią wprost, oczy- wiście niesłusznie, o takich postaciach schizofrenii;jak catatonia cyclica, hebe- phrenia cycltca, itd. W przypadkach tych trzeba wykluczyć schizofrenię, ponie- .waż w okresach remisji nie stwierdza się ubytków. Podstawową sprawą jest tu cyklofrenia, której okresy są ze stanowiska etioepigenezy mieszanymi zespo- łami maniakalno-hebefrenicznymi, maniakalno-katatonicznymi, depresyjno-ka- tatonicznymi itd. U dawnych autorów znaleźć można jednostkę określaną nazwą stupor maniacalis. [więcej w: , pierścionek zaręczynowy, implanty zębów, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Kazdy psychiatra wie, co to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OTĘPIENIE DZIECIĘCE (DEMENTJA INFANTILIS) Samodzielność nozologiezna iej jednostki bynajmniej nie została dotąd dowie- dziona. Być może, z czasem włączy się to cierpienie do kręgu schizofrenicznego, jako szczególną, piorunująco przebiegającą postać schizofrenii wczesnodziecięcej. Cier- pienie to opisane zostało po raz pierwszy w r, 1908 jako odrębna choroba przez pedagoga Hellera. Inni opisywali podobne obrazy kliniczne pod różnymi nazwami, np. dementia praecocissima, phrenasthenia paretico-aphasi.ca tarda lub schizophrenia infantilis. Sucharewa i Bradley zaliczają przypadki otępienia dziecięcego raczej do stanów pośpiączkowych lub do schizofrenii dziecięcej. Wyniki badań histopatolo- gicznych są wieloznaczne. Corberi stwierdził neurolizę komórek zwojowych oraz bujanie i przerost komórek glejowych, a więc obraz podobny do spotykanego w ama- urotycznym idiotyzmie. Weygandt mówi natomiast nie o neurolizie spowodowanej zwyrodnieniem Iipoidowym, lecz o rozpadzie komórek zwojowych, zatracie istoty Nissla, wakuolizacji ciał komórkowych i podrażnieniu gleju. Inni natomiast (Bovet, .Iequier, Rabitz) nie znaleźli w ogóle zmian histologicznych. Zappert i inni uważają otępienie dziecięce mlmo tych spornych wynikćw badania histologicznego za jed- nostkę samodzielną. Słusznie podnosi Lutz, a do zdania tego przychyla się Holub, że ostateczne zaklasyfikowanie otępienia dziecięcego zależeć będzie od przyszłych wyników badań neurohistologicznych.” Z danych piśmiennictwa wynika, że choroba ta jest rzadka, przy czym uwzględnić trzeba liski wci.ąż jeszcze poziom diagnostyki pedopsychiatrycznej. W Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Kliniki Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku rozpoznano tę jednostkę w okresie dwudziestolecia tylko w jednym przypadku. [przypisy: , implanty zębów, biustonosze do karmienia, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off