gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Posts Tagged ‘gabinet psychologiczny’

Stan ubytkowy

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Każdy psychiatra wie, co to znaczy. Chodzi tu o tak nieznaczny stan ubytkowy, że praktycznie biorąc stan psychiczny chorego można uznać za równoważny ze stanem zdrowia. Niemniej jednak chodzi tu o ludzi chorych, których przewlekły proces schizofreniczny albo nie wygasł, chociaż klinicznie się słabo przejawia, albo przeszedł w stan ubytkowy tak nieznaczny, że chory daje sobie radę. Natomiast stanowczo usunąć należy z tej grupy przypadki o okresowym przebiegu zakończone wyleczeniem naprawdę całkowitym. Albo bowiem chodzi tutaj o stany ubytkowe tak nieznaczne, że najsprawniejsze oko psychiatry nic w chorym nie wykryje wtedy jednak mimo wszystko trudno mówić o wyleczeniu całkowitym, tak jak nie mówimy o wyleczeniu całkowitym u epileptyka, który od dawna nie miał już napadów i który z badania wychodzi z opinią praktycznie zdrowego. Toczący się bowiem proces organiczny padaczkowy, schizofreniczny lub cyklofreniczny, nawet jeśli nie daje uchwytnych dla dzisiejszej techniki badania klinicznego objawów, nie zasługuje jednak na nazwę wyleczenia całkowitego. A wreszcie wśród tych całkowicie wyleczonych przypadków schizofrenii o okresowym przebiegu może chodzić o psychozy schizofrenoidalne, wywołane czynnikami nieswoistymi, powtarzającymi się w życiu chorego i naśladującymi w ten sposób okresowość. Może tu chodzić np. o nawracające zakażenia: lub samozatrucia wewnątrzustrojowe. nie rozpoznane w. warunkach szpitala psychiatrycznego. Przebieg cykliczny schizofrenii może jeszcze pochodzić skądinąd. Bornsztajn opisał zjawisko schizofrenizacji stanów maniakalnych. Także stany depresyjne mogą ulegać schizofrenizacji. Najczęściej stany maniakalne w ciężkich przypadkach nabierają zabarwienia hebefrenicznego: gonitwa myśli staje się bezładna aż do rozkojarzenia, błaznowanie chorego przestaje być zrozumiałym odczynem na podniety, pojawia się autyzm, afekt sztywnieje. rozpada się struktura osobowości, zanika uczuciowość wyższa, mogą się pojawić omamy. Czasem stan maniakalny nabiera cech katatonii hiperkinetycznej. Natomiast depresja najczęściej ulega katatonizacji. Może .dlatego starzy autorzy tak często widywali stupor melancholicus. Zeschizofrenizowane okresy maniakalnodepresyjne naśladują cykliczny przebieg schizofrenii. Niektórzy autorzy mówią wprost, oczy- wiście niesłusznie, o takich postaciach schizofrenii;jak catatonia cyclica, hebephrenia cycltca, itd. W przypadkach tych trzeba wykluczyć schizofrenię, ponie- .waż w okresach remisji nie stwierdza się ubytków. Podstawową sprawą jest tu cyklofrenia, której okresy są ze stanowiska etioepigenezy mieszanymi zespo- łami maniakalno-hebefrenicznymi, maniakalno-katatonicznymi, depresyjno-ka- tatonicznymi itd. U dawnych autorów znaleźć można jednostkę określaną nazwą stupor maniacalis. [więcej w: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet psychologiczny’

Stan ubytkowy

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Rodzice, powodowani katatymią, nie dopatrują się w tych cechach charakteru i temperamentu niczego chorobliwego.To samo zjawisko znane jest wszystkim psychiatrom w przypadkach schizofrenii prostej, której objawów zupełnie wyraźnych w świetle diagnostyki psychiatrycznej otoczenie nie traktuje jako psychozy, lecz jako oryginalność, lenistwo, usposobienie flegmatyczne, oziębłość uczuciową, mizantropię, skrytość itd. Potwierdzeniem tego :zjawiska w naszym przypadku jest fakt, że kiedy po pierwszym leczeniu insulinowym uzyskano remisję, rodzice uznali z radością, .że chora powróciła do poprzedniego stanu zdrowia psychicznego i nie widzieli ubytków osobowości, dla psychiatrów nie ulegających żadnej wątpliwości. Czynnościowy zespół katatoniczny powikłał w pewnym okresie życia epigenetycznie ten podstawowy, przewlekły proces schizofreniczny. Intensywnym leczeniem wstrząsami insulinowymi można było na pewien czas ten zespół psychotyczny zdjąć. Czasem udaje się to na długo lub na zawsze. W naszym przypadku niestety skłonność do nawrotów okazała się silniejsza niż nasze wysiłki lecznicze.Dobrzy ludzie powołani są do wprowadzania innych w życie niematerialne. Były potem okresy, w których nie wypowiadał tych urojeń i nie wykazywał żadnych zaburzeń, potem następowało pogorszenie. Po pewnym. czasie zaczął pościć, aby osiągnąć specjalną siłę, twierdził, że człowiek może żyć bez jedzenia. Uważał się za wielkiego wynalazcę, który zrewolucjonizuje fizykę. Stał się też podejrzliwy, żonę uważał za szpiega, wciąż mówił o jakichś czarach. Mimo to cały czas uczył się i zdawał egzaminy. Matka podaje że w r. 1941 po aresztowaniu ojca prawie przez cały rok nie wychodził z domu, był nadmiernie podejrzliwy i przygnębiony, nie uważano tego jednak za chorobę umysłową. Obecnie wszyscy zauważyli zmianę jego osobowości. Pojawiły się u niego dziwne zainteresowania, studiował biblię, starał się stworzyć teorię, jednoczącą religię z nauką, wierzył .w jakieś tajemnice umożliwiające pa- nowanie nad innymi. [podobne: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries