Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Slusznie zwalcza sie pojecie schizophrenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Słusznie zwalcza się pojęcie schizophrenia latens. Po co używać takiego określe- , nia w przypadkach remrsji, gdy schizofrenia przebiega w posuwach? Podobnie też defekt schizofreniczny nie pokrywa się z ,pojęciem “latencji”. Jeżeli zaś ma się na rrryśli przypadki rzekomej schizofrenii “bezobjawowej”, to, w jakiż sposób proces ten rozpoznać, skoro niczym on się nie przejawia, a sam on w swej naturze jest dotąd nie wyjaśniony. Słusznie podnosi Wyrsch, że nie istnieją “zjawiska psychiczne Iatentne”, Tak zwana w niemieckiej psychiatrii Pfropfschizophrenie może w rzadkich przy- padkach polegać na przypadkowym współistnieniu encefalopatii i przewlekłej schi- zofrenii. Najczęściej jednak chodzi o epigenetyczne powikłanie encefalopatii jednym z zespołów schizofrenicznych czynnościowych, o czym łatwo się przekonać lecząc tę psychozę jednym z dostępnych sposobów leczniczych. Ubytki, które po usunięciu psychozy pozostaną, będą natury nie schizofrenicznej, lecz oligofrenicznej. – Bezwład, myśli diagnostycznej w szpitalacli psychiatrycznych stanego typu spra- wiał, .źe rozpoznawano czasem wśród pacjentów 80 – 90% schizofrenii. Odnosi się czasem wrażenie, że lekarze bezwiednie stosowali tu rachunek prawdopodobieństwa: ponieważ psychozy schizofreniczne są chorobą psychiczną naj częstszą, przeto naj- mniej pomyłek popełni lekarz, który najczęściej rozpozna schizofrenię. W nowo- czesnych szpitalach psychiatrycznych rozpoznanie schizofrenii stawia się po dokład- nym wyłączeniu wszelkich innych możliwości różnicowych, których jest bardzo dużo. Szczególne trudności różnicowo-rozpoznawcze nastręczają nie tak rzadkie przypadki zejścia się symptomatyki schizofrenicznej z padaczkową. Jugosłowiański psychiatra Zec (1965) użył pojęcia pseudoschizofrenia epileptoides, mając tu na myśli schizofre- ników, u których zdarzają się prawdziwe napady padaczkowe, albo wyładowania eeg tylko w czasie snu, lub tylko w obrębie płatów skroniowych, albo wreszcie schizo- freników, których stany psychotyczne cofają się pod wpływem leczenia przeciwpa- daczkowego, W przypadkach takich często nie da się rozstrzygnąć, który proces jest podstawowy czy schizofreniczny, czy organiczny. Niezwykłe trudności wyłaniają się wówczas, gdy syrnptomatyka schizofreniczna zejdzie się ze stanem psychotycznym padaczkowym, np. napadem psychomotorycznym. [podobne: , gabinet kosmetyczny, Stomatolog Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Slusznie zwalcza sie pojecie schizophrenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli przeprowadza się w przypadkach wczesnodziecięcej schizofrenii syste- matyczne badania pneumoencefalogtaficzne, to nierzadko stwierdza się ze zdzi- wieniem, że przy niewątpliwej symptomatyce schizofrenicznej współistnieje na- wet znac;zny stopień organicznych zmian w mózgu albo pod postacią wodogro- wia wewnętrznego, albo zaników korowych. Przypadki te wymagają odrębnego opracowania. Należy przyjąć, że zmiany organiczne w mózgu są chronologicznie wcześniejsze i że psychoza schizofreniczna wtórnie na tym podłożu wyrosła. W przypadkach tych niedorozwój umysłowy, napady padaczkowe, cechy charak- teropatyczne odnieść trzeba raczej do owego procesu organicznego, który może mieć rozmaitą etiologię. Natomiast symptomatyka schizofreniczna ze swej strony wzbogaca obraz kliniczny. Rokowanie w t.ych przypadkach bywa niepomyślne. Czasem może chodzić nie o trwałe uszkodzenie mózgu, lecz przemijające, jak np. w przypadkach spowodowanych intoksykacją itp. Jeżeli ostra psychoza schizofreniczna ustąpiła bez ubytków, to znak, że roz- winęła się ona nie na podłożu swoistego procesu, lecz na podłożu innej organicz- nej etiologii. Przewlekła schizofrenia z obostrzeniami w posuwach wyrnaga po- stawienia prognozy dwoistej: nie najgorzej przedstawia się rokowanie co do ostrego zespołu psychotycznego, natomiast niekorzystnie, jeśli chodzi o prze- wlekłe podłoże schizofreniczne. W tych przypadkach po ustąpieniu ostrej psy- chozy pozostają ubytki, pogłębiające się w miarę trwania choroby. Jeżeli nawet ubytki nie są bardzo głębokie, to zawsze obawiać się należy nawrotu ostrego zespołu psychotycznego. A każdy taki posuw zwykle pogłębia ubytki w struk- turze osobowości. O ile w okresie wczesnodziecięcym powikłania epigenetyczne są wielką rzadkością, o tyle stają się coraz częstsze, im bliżej okresu przedpokwi- taniowego. Obraz kliniczny i przebieg psychozy u starszych dzieci coraz mniej różni się od schizofrenii dorosłych. [patrz też: , gabinet kosmetyczny, olejek arganowy, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries