Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Analiza epigenetyczna tej jednostki nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Analiza epigenetyczna tej jednostki nie pozostawia wątpli- wości, że jest to mieszany zespól maniakalno-katatoniczny, przy czym zespól katatoniczno-hipokinetyczny często bywa powikłany jeszcze objawami katalepsji. Przypadek nr 21. Schizophrenia chronica catatonica. P. J., tir. 16. IV. 1923 r. Obciążenia dziedzicznego rzekomo brak. Już jako dziecko podpadała swoim zbyt spokojnym temperamentem, nie lubiła bawić się z dziećmi, miała trudny kontakt z otoczeniem, była nietowarzyska, kapryśna, uparta. Z biegiem czasu stawała się coraz bardziej powolna i dziwaczna, zamyślała się, przejawiała lękliwość, przesadną pobożność i była drażliwa. W szkole uczyła się średnio, była jednak dość pracowita, zrobiła małą maturę. Rodzina nie widziała w tych właściwościach charakteru (s chi- zoidia, schizophrenia simplex) nic chorobliwego. Widoczne dla otoczenia objawy psy- chozy pojawiły się w marcu 1948 r. Chora zrobiła się apatyczna, straciła chęć do pracy, stała się przeczulona, każdy drobiazg ją denerwował, coraz mniej jadła, nikt nie mógł zrozumieć o co jej chodzi, “byle czego czepiała się”, wpadała np. w gniew z powodu nieodpowiedniego położenia papierośnicy na stole, w gniewie ciskała przed- miotami o ziemię, stała się apodyktyczna i dziwaczna, biła osoby z otoczenia, kiedy ją zamykano, uciekała przez okno i wałęsała się nie wiadomo gdzie. W czasie od 3. III. do 13. IV. i od 17. VIII. do 24. XI. 1948 r. przebywała w szpi- talu w Kocboro-wie, gdzie rozpoznano postać katatoniczną schizofrenii. Pod wzglę- dem somatyczno-neurologicznym nie stwierdzono tam odchyleń od stanu prawidło- wego. Ustalono tam następujący stan psychiczny: brak poczucia choroby psychicz- nej, twierdziła, że dostała się do szpitala przez nieporozumienie, kontakt z chorą, bardzo trudny, przeczy ona faktom z anamnezy, pytania zbywa odpowiedziami nie- jasnymi lub grymasami mimiki, wybitne rozkojarzenie, na oddziale zachowanie dzi- waczne, zmanierowana, zamknięta w sobie, nie posiada kentaktu z otoczeniem, od- mawia przyjmowania pokarmów, popada w niemal zupełny mutyzm. Leczenie wstrzą- , sami elektrycznymi dało poprawę na dwa miesiące, później znowu stała się agresywna, chwilami apatyczna, to znowu podniecona, przestała zajmować się gospodarstwem, unikała ludzi, jadła, gdy nikt nie widział, czasem uciekała, jakby ją kto gonił. Przy ponownym przyjęciu w Kocborowie wybitnie zmanierowana, stereotypowe grymasy twarzy, wykrzywia dziwacznie usta, podniecona psychoruchowo, mówi wolno, za- cina się, czasem na pytania nie odpowiada, czasem rozpoczęte zdanie w połowie przerywa lub porusza się, jakby miała odpowiedzieć, lecz głosu nie dobywa (otamo- wania). Omamów nie stwierdzono, urojeń nie wypowiadała, lecz robiła wrażenie wylęknionej, zresztą we wszystkich kierunkach zorientowana, lecz wybitnie rozko- jarzona. [patrz też: , depilacja laserowa Łódź, catering dietetyczny, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Analiza epigenetyczna tej jednostki nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Są chorzy, którzy wreszcie zatracają wszelkie cechy człowiecze, wegetując na poziomie znacznie poniżej zwierzęcego. Nawet naj cięższy jednak stan -nie wy- łącza nigdy możliwości poprawy. O ile rokowanie co do przewlekłego podłoża. schizofrenicznego, jest z zasady niepomyślne, o tyle nawet najbardziej zanied- bane nawarstwienia epigenetyczne, ponieważ są zasadniczo czynnościowe, mogą samorzutnie lub pod, wpływem usilnego leczenia cofnąć się. Powstaje w ten sposób l,ucidum intervaLlum, w zastarzałych przypadkach zazwyczaj bardzo krótko utrzymujące się. Jest ono dowodem, że granica między warstwą orga- niczną i czynnościową nigdy się nie zaciera doszczętnie, chociaż fenomenologicz- nie dwie te warstwy są przeważnie nie do odróżnienia. Postać hebefreniczna schizofrenii prowadzi naj wcześniej do rozpadu osobowości i do otępienia, i naj- mniej wykazuje skłonności do samorzutnego zrzucenia zespołu hebefrenicznego, i najmniej -podatności na stosowane dzisiaj metody lecznicze. Natomiast schizo- frenia katatoniczna i paranoidalna pozwalają na nieco lepsze rokowanie. Jeden i ten sam chory może w swym życiu zapadać na różne postacie nawarstwiają- cych się zespołów schizofrenicznych, najczęściej jednak zachodzi skłonność do jednego typu psychozy. Z upływem czasu, po wielu latach, gwałtowne przejawy powikłanej schizofrenii przewlekłej często się uspokajają. Chory nie zrzuca z siebie doszczętnie wszystkich objawów nawarstwionego zespołu, lecz łagod- nieją one i zrastają się trwale z osobowością chorego. Zwłaszcza schizofrenia paranoidalna kończy się często stanem ubytkowo-otępieniowym, któremu towa- rzyszą trwale przewleczone pozostałości paranoidalne w postaci omamów i uro- jeń. Tę postać nazywają niektórzy autorzy dementia paranoides. Tutaj rozpad osobowości może przebiegać z nienajgorzej stosunkowo zachowaną strukturą osobowości podstawcwej, którą chory ma niejako na pokaz. Wiedząc z doświad- czenia, które objawy otoczenie uważa za znak choroby umysłowej, chory do- chodzi do umiejętności korygowania ich, dysymulowania, zachowywania tylko- dla siebie. Wytwarza się objaw “podwójnego księgowania”. Chory włącza się w rzeczywistość na tyle, ile trzeba, aby bez tarć współżyć z, otoczeniem, lecz. gdy przypuszcza, że nikt nań nie patrzy, rozmawia sobie ze swoimi głosami i żyje treścią urojeniową. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, gabinet ginekologiczny, filtry do wody ]

Comments Off

« Previous Entries