Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Cecha egocentryzmu wystepuje na naczelnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Cecha egocentryzmu występuje na naczelnym miejscu w psychologii marzenia sennego i w stanach psychotycznych, przebiegających z przyćmieniem świadomości, Tę samą cechę odnaleźć też można w autyzmie schizofreników. Objaw ten polega na całkowitej lub częściowej negacji świata rzeczywistego, zasklepianiu się w sobie i tworzeniu sobie własnego, nierzeczy- wistego, urojonego świata, urobionego egocentrycznie na modłę katatymicznej uczuciowości. Przeciwstawnym pojęciem jest alterocentryzm, polegający na pod- dawaniu się obcym osobowościom z zatratą własnej jaźni. 4. Rzutowanie własnych pragnień i obaw na zewnątrz jest właśnie osią ego centryczno-katatymicznej postawy wobec rzeczywistości. W walce o byt i dziecko, i człowiek pierwotny czują się słabi. Wobec potęgi żywiołów i gniewu otaczającej przyrody żywej człowiek czuje się bezsilny. Ale wśród wrogich żywiołów są i potęgi sprzyjające: rodzice, przywódca, kapłan- czarownik, dobre bóstwa. Pragnienie wybawienia ode złego każe człowiekowi wyposażyć te potęgi w niezwykłą, nadludzką siłę. Myśl, że się jest pod opieką dobrych potęg, działa uspokajająco, uśmierza lęk. W pierwotnym społeczeń- stwie ten lęk wyzyskiwany jest przez sprytniejsze jednostki do pogłębienia wiary w ponadludzką opiekę sił nadprzyrodzonych (supranaturalizm): W taki sam sposób w mitach i baśniach urzeczywistniają się naj skrytsze sny o potędze. iI Rzutowanie na zewnątrz własnych stanów uczuciowych jest też podstawą twór- czości pierwotnej. Życzenia i obawy przyoblekają się w ciało również w marze- niach sennych. Cecha ta w niektórych stanach psychopatologicznych potęguje się do rozmiarów nowej, chorobowej jakości. 5. Myślenie magiczne jest następstwem skłonności do rzutowania własnych stanów wzruszeniowych na zewnątrz. Wiara w istnienie sił nadprzy- rodzonych nasuwa człowiekowi pierwotnemu pomysł zjednywania sobie tych potęg za pomocą modłów, zamawiań, uroków, tajemniczych obrzędów, talizma- nów i innych arkanów wiedzy okultystycznej. [przypisy: , odzież dla dzieci, okulista, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Cecha egocentryzmu wystepuje na naczelnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Analogiczne trudności mogą powstać w przypadkach cyklofrenii, w której poszcze- gólne okresy maniakalne lub depresyjne mogą się niekiedy podbarwiać schizofre- nicznie. Bywa też odwrotnie. Na podłożu przewlekłej schizofrenii może wystąpić stan maniakalny lub depresyjny. Znane są też od dawna “psychozy mieszane”, gdzie przy jąć trzeba współistnienie dwóch chorób na raz, schizofrenii i cyklofrenii. Zawile zagadnienia różnicowe, nasuwające się przy rozważaniu struktury takich zlożonych psychoz, nie dadzą się praktycznie rozwiązać bez uwzględnienia zjawisk etioepige- nezy, Pomijając tego rodzaju możliwości, bynajmniej zresztą nie stanowiące w prak- tyce rzadkości, zastanowić się warto nad odróżnieniem schizofrenii od długotrwa- .łych stanów hipomaniakalnych lub depresyjnych, które mogą czasem naśladować nawet degradację społeczną. Istotną rzeczą jest tu umiejętność obserwowania afektu. Zmodulowanie jego w stanie wzmożonego samopoczucia hipomaniakalnego w Ide- .runku ujemnym bywa czasem trudne. Może to naśladować sztywność schizofreniczną, utrwaloną w nastroju pogody i optymizmu, nie dostosowanym do sytuacji chorego i do bodźców, którymi na niego działamy. Jeżeli ma się wprawę, to można spostrzec, że syntonia schizofrenika jest powierzchowna, że wypływa z autyzmu, że nie udziela się otoczeniu. Wychodzą przy tym na jaw dziwactwa, które mogą rozśmieszać oto- czenie, lecz dalekie są od stwarzania nastroju wspólnoty przeżycia uczuciowego. Także drażliwość w stanie hipomaniakalnym w porównaniu z drażliwością niespo- łecznego schizofrenika jest inna, w pierwszym przypadku bardziej po ludzku zro- zumiała, w drugim .przypadku nacechowana chłodem uczuciowym. Przy różnicowaniu między schizofrenią prostą a psychonerwicą histeryczną z upor- czywymi dolegliwościami hipochondrycznymi pamiętać trzeba o możliwości tzw. schi- zofrenii somatopsychicznej, czyli hipochondrycznej. Występuje ona u osobników mło- dych i nie da się tu wykazać dostosowanego czynnika reaktywnego. Przy dokładniej- szym badaniu nie mogą ujść uwagi objawy rozszczepienne, swoiste zaburzenia życia uczuciowego i degradacja pierwotna. Podobnie też przy różnicowaniu z nerwicą na- tręctw nie wolno zapominać o możliwości natręctw objawowych w przebiegu procesu schizofrenicznego. Także rozpoznanie neurastenii, jeżeli nie widzimy jej zrozumiałego tła, nie powinno lekarzowi zamykać oczu na prawdopodobieństwo – zwłaszcza u młodych ludzi – stadium neurasthenicum przewlekłego procesu schizofrenicznego. Im dokładniej chorego badamy, tym więcej w nim widzimy. [patrz też: , deratyzacja warszawa, witamina b6, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries