Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Zarówno przypadki urazów, godzacych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zarówno przypadki urazów, godzących w narząd czołowy, jak i doświadczenia wyniesione z psychochirurgii, nie pozostawiają wątpliwości, że uszkodzenie na- rządu czołowego nie prowadzi do otępienia intelektualnego ciężkiego. Podcb- nie też struktura osobowości i podstawowe życie afektywne nie doznają wy- raźniejszego upośledzenia. Cierpią natomiast owe najwyższe funkcje psychiczne, ria polu uczuciowości te jej najbardziej ludzkie przejawy, z zanikiem lub osła- bieniem inicjatywy, spontaniczności, napędu psychoruchowego; a w dziedzinie intelektu cierpi zdolność myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-logicznego. Mówiąc o ewolucji czynności poznawczych, często używa się słusznego w za- sadzie rozróżnienia między myśleniem archaicznym, pierwotnym, prelogicz- nym a myśleniem przyczynowo-logicznym. Rozróżnienie to wymaga o tyle korekty, że trudno mówić o samych czynnościach poznawczych bez równolegle z nimi się rozgrywających przejawów życia uczuciowego. Poprawnie należałoby dlatego mówić nie o myśleniu, lecz o psychice pierwotnej, archaicznej. Myśle- nie przyczynowo-logiczne tak jak i uczuciowość wyższą, jako najwyższe roz- wojowo formy czynności psychicznych, wiążemy dzisiaj czynnościowo z na- rządem czołowym. Myślenie archaiczne natomiast, odgrywające ogromną rolę u dziecka, u człowieka pierwotnego, w marzeniach sennych i w twórczości kul- turalnej oraz w psychopatologii, wiążemy raczej z narządem pozaczołowym (Mazurkiewicz). Za tym przypuszczeniem przemawia fakt, iż dynamiczną silą myślenia archaicznego jest niższa rozwojowo uczuciowość, nie wiele jeszcze wznosząca się nad poziom popędów instynktowych. Myślenie archaiczne odzna- cza się: plastycznością wyobrażeń, nieodróżnianiem fantazji od rzeczywistości przedmiotowej, egocentryzmem, rzutowaniem własnych pragnień i obaw na zewnątrz, skłonnością do magii i synkretyzmu, czyli logicznego sprzęgania wy: kluczających się sprzeczności i szeregiem innych cech. Te prymitywne cechy” które najlepiej śledzić można w marzeniu sennym przeciwstawiają myślenie archaiczne, czyli prelogiczne, myśleniu przyczynowo-logicznemu. Niektórzy zwracają uwagę na to, iż zarówno myślenie przyczynowo-logiczne jak i archaiczne mają wspólny charakter czynności intrapsychicznych, tzn. je- żeli nie zupełnie to •w każdym razie w małym stopniu zależnych od odbiera- nych z zewnątrz wrażeń. [przypisy: , firma sprzątająca, bielizna nocna, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Zarówno przypadki urazów, godzacych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U większości ludzi cały proces usypiania objęty jest potem niepamięcią (amnesia physiologica), rozciągającą się przeważnie nawet na okres wstępnej senności. Jest to fizjologiczny pierwowzór tzw. niepamięci wstecznej. Ba- dacze przyzwyczajeni do samospostrzegania zdolni są jednak do czynienia bardzo dokładnych spostrzeżeń aż niemal do ostatniej chwili przed uśnięciem i do utrwa- lenia tych przeżyć w pamięci. Człowiek śpiący nie traci zresztą doszczętnie świadomości. Wskazują na to marze- nia senne. Dowodzą one, że świadomość we śnie nie jest wygaszona jak w stanie nieprzytomności, lecz że jest przede wszystkim jakościowo zmieniona. Jest ona zacho- wana nawet w najgłębszym śnie, gdyż pewne podniety doznają wybiórczej percepcji i zdolne są śpiącego przebudzić. Za przykład może służyć matka, której nawet hałasy nie są zdolne rozbudzić, a która budzi się, gdy posłyszy ciche kwilenie niemowlęcia lub nawet poruszenie się chorego dziecka. Pawłow, który na sen zapatruje się jako na rozlane hamowanie, obejmujące poła- cie ośrodkowego układu nerwowego różnych poziomów, widzi w zjawisku tego typu odpowiednik fizjologiczny w postaci “punktu nocnego czuwania”. Sen nie jest więc nieprzytomnością. Jest on czymś fizjologicznym, podczas gdy nieprzytomność jest zawsze pojęciem patologicznym. Przeżycia w marzeniu sennym odznaczają się czasem jasnością i wyrazistością nie gorszą od przeżyć na jawie. Pawłow był bodaj czy nie pierwszym badaczem, który zwrócił uwagę na znaczenie analogii, jaka zachodzi między zjawiskami snu a zjawiskami psychopatologicznymi łącznie z hipnozą. Jest podobieństwo między przeżyciami chorego w stanie onejroidnym .unajaczentowo-za- mroczeniowym) i w czasie marzenia sennego. Jest porządek i zborność działania i myś- lenia, a jednak nie ma prawidłowego myślenia przyczynowo-logicznego. Analogii dopatrywano się również między myśleniem schizofrenika a myśleniem śniącego. W schizofrenii nie ma zaburzeń świadomości, jednakże schizo:freńik, podobnie jak śniący, posługuje się jakąś dziwaczną logiką, nie robi użytku z dotychczasowych doświadczeń i nie kieruje swoimi myślami ku określonemu celowi. [przypisy: , rozstanie, Bielizna nocna damska, firma sprzątająca ]

Comments Off

« Previous Entries