Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘filtry do wody’

Nowoczesna psychofizjologia coraz energiczniej atakuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nowoczesna psychofizjologia coraz energiczniej atakuje zagadnienie lokali- zacji czynności psychicznych. Przy rozwiązywaniu trudnych tych problemów napotykamy na wstępie na liczne sprzeczności. Z jednej strony wiadomo, że mózg jest całością, działającą, mimo swej złożoności anatomofizjologicznej, sy- nergicznie. Z drugiej strony wiemy, że w mózgu znajdują się liczne narządy, których funkcje wprawdzie składają się harmonijnie w jedną całość, jednakże z których każdy ma swoje własne czynnościowe zadania. I w tej zawilej pro- blematyce można się spodziewać niejednego wyjaśnienia od psychofizjologii w ewolucyjnym ujęciu. Najpierw starano się usunąć sprzeczność, jaka zachodzi między pojęciem hierarchii czynności nerwowych, pojęciem wynikającym z ewo- lucji czynności nerwowych a pojęciem tożsamości podrażnienia nerwowego na rozmaitych poziomach układu nerwowego ośrodko.wego. Otóż wykazano do- świadczalnie, że podrażnienia dośrodkowe, które są naprawdę izolowane tylko na obwodzie, zlewają się w ośrodkach rdzenia w jedność czynnościową. Znaczna ilość impulsów wchodzących do rdzenia, ulega stłumieniu, przefiltrowaniu, za- nim dojdzie do mózgu. Segmentarne ośrodki rdzenia są więc pierwszą stacją, przekształcającą czynności nerwowe obwodowe. Tę sterującą rolę pełni, jak widzieliśmy, układ wegetatywny. Taki sam mechanizm filtrujący i kontrolujący znajduje się i na poziomie wzgórz wzrokowych. W tej podkorowej stacji sterującej również podstawową rolę odgrywa układ wegetatywny, który jest narządem uczuć protopatycznych. Najwięcej światła na ten stan rzeczy rzuca patologia. Mianowicie Head opisał niektóre ogniskowe uszkodzenia wzgórz wzrokowych, którym towarzyszyły za- burzenia afektywności protopatycznej. Na tym poziomie, jak wiemy, nie ma jeszcze osobniczych nabytków pamięciowych. Czynności osobnika regulowane są przez dziedziczną pamięć gatunkową, na mocy uczuciowości protopatycznej. Jeżeli chodzi o człowieka, to w czystej postaci spotkać to można tylko u no- worodka i w naj cięższych stanach niedorozwoju umysłowego. [podobne: , filtry do wody, dentysta Kraków, protetyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘filtry do wody’

Nowoczesna psychofizjologia coraz energiczniej atakuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na marzenie senne i na sny hipna- gogiczne zapatrujemy się dzisiaj również jak na coś w rodzaju obrazkowego sposobu wypowiadania się. Także w twórczości artystycznej, w baśniach i mi- tach rolę pojęć abstrakcyjnych pełnią konkretne obrazy, przemawiające naj- wymowniej do wyobraźni widza lub słuchacza. Próby stworzenia sztuki abstrak- cyjnej okazały się błędnę w samym założeniu i daremne. W pewnych stanach psychopatologicznych następuje, jak zobaczymy, regresja do stadium myśleriia prelogicznego. Psychofizjologiczn:ie wiążą zwolennicy tzw. neojacksonizmu (np. Mazurkiewicz) zjawiska te z wypadnięciem czynności narządu czołowego, który jako twór filogenetycznie naj młodszy jest podstawą myślenia przyczynowo-lo- gicznego i abstrakcyjnego. 10. Teoretycy dialektycznego materializmu zwrócili uwagę na niewykry- stalizowanie się w stadium psychiki archaicznej świadomości społecznej. Istotnie świadomość w sensie historyczno-społecznym pojawiła się dopiero z chwilą, gdy człowiek pracując zaczął wytwarzać społeczne pod- stawy życia gromadnego. Swoista ta cecha u pierwszych ludzi przedhistorycz- nych istniała prawdopodobnie tylko w zalążku, podobnie jak u dziecka. Opisany powyżej egocentryzm psychiki archaicznej pochodzi właśnie z takiego okresu rozwojowego, w którym brak było jeszcze świadomości społecznej. Prawdopo- dobnie oddźwiękiem tych stosunków jest i egocentryzm marzenia sennego. Przykładem z zakresu psychopatologii jest autyzm schizofreniczny, któryodo- sabnia chorego od więzi społecznej. Z kierunków idealistycznych w filozofii przytoczyć można jako analogiczny przykład tzw. solipsyzm, polegający na twierdzeniu, że tylko ja sam (solus ipse) na pewno istnieję, byt świata otacza- jącego jest natomiast wątpliwy. To byłyby najważniejsze cechy psychiki archaicznej, bynajmniej jednak nie wszystkie. Ograniczyliśmy się tutaj do wyliczenia tego wszystkiego, co może, się przydać dla zrozumienia pewnych stanów psychopatologicznych. [więcej w: , filtry do wody, zagęszczanie rzęs, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries