gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Posts Tagged ‘dzieci z autyzmem terapia’

Odruchowość warunkowa u psów

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

U psa, u którego dokonano operacyjnie usunięcia przednich części półkul mózgowych, stwierdzić można, po ustąpieniu objawów wstrząsu operacyjnego, zachowaną zdolność wytwarzania odruchowości warunkowej. Natomiast usunięcie całej kory mózgowej prowadzi bezwzględnie do utraty tej zdolności. Kora pozaczołowa jest więc narządem odruchowości warunkowej. Natomiast, jak zobaczymy, część czołową kory mózgowej uważa się dzisiaj za narząd czynności ewolucyjnie najwyższych, czynności par  człowieczych. Rozwój szedł więc drogą nakładania się segmentów czynnościowo coraz doskonalszych rdzeń, wzgórze, kora pozaczołowa, kora czołowa. Odruchowość warunkowa jest zespołem czynnościowo niewątpliwie wyższym niż odruchy rdzeniowe i odruchy bezwarunkowe (instynktowe), ale zespołem jeszcze nie najwyższym.        O ile czynności rdzeniowe i podkorowe mają charakter czynności preformowanych, niezdolnych do jakiejkolwiek ewolucji w życiu osobniczym,   o tyle działalność kory jest w zupełności nabyta w życiu osobniczym. U noworodka ten narząd psychiki jest nieczynny i niepobudliwy.               Na poziomie kory pozaczołowej odczyny zależne są od skojarzenia engramów podniety warunkowej z zespołem instynktowym. Skojarzenie to ulega tylko pod wpływem energii podrażnień dośrodkowych, mianowicie bodźca warunkowego i ustrojowych podrażnień. Postęp ewolucji, który prześledzić można od zarania filo i ontogenezy, dochodzi do szczytu dopiero na poziomie kory czołowej, gdzie pojawiają się czynności dowolne, oparte na okrężnych procesach wewnątrzkorowych. Ich dynamicznym silnikiem jest korowowegetatywny odpowiednik uczuciowości intelektualizowanej, czyli intencjonalnej, tzw. woli. [podobne: psychoterapeuta warszawa, dzieci z autyzmem terapia, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dzieci z autyzmem terapia’

Odruchowość warunkowa u psów

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Zadaniem psychopatologii ogólnej jest wyjaśnienie pojęć l mian, za pomocą których dokonujemy opisu objawów chorobowych w psychiatrii. Natomiast opis zespołów objawowych i jednostek chorobowych jest przedmiotem psychopatologii szczegółowej. Zrozumienie znaczenia miana, a zarazem zrozumienie treści i zakresu pojęcia, którego się używa, jest wstępnym warunkiem poprawnego opisu naukowego zjawiska chorobowego, czyli jest warunkiem nozografii klinicznej. Nie ułatwieniem, lecz ogromnym utrudnieniem jest fakt, że pojęcia psychopatologiczne są bardzo rozpowszechnione wśród szerokiej publiczności. Jest to niepomyślne, gdyż tak spopularyzowane pojęcia zatracają jednolitość sensu; udziela się to bezwiednie nawet samym psychiatrom, którzy nie zawsze skutecznie się bronią od nieścisłości terminologicznych przesiąkających od laików. Daje się to odczuć i w innych dziedzinach medycyny, ale w żadnej w tym stopniu co w psychiatrii. Dla zrozumienia pewnych pojęć psychopatologicznych konieczna jest znajomość mianownictwa psychologicznego. Tak jak nie można opanować anatomii patologicznej bez znajomości anatomii prawidłowej, tak samo nie można zrozumieć psychopatologii bez znajomości prawidłowych czynności psychicznych. Dlatego opis objawów chorobowych poprzedzam zwięzłymi wyjaśnieniami na temat zasadniczych pojęć psychologicznych.
Terminu świadomość używa się w piśmiennictwie w dwojakim znaczeniu, mianowicie na oznaczenie dwóch pojęć o bardzo różnej treści. Pojęcie świadomości bywa używane w znaczeniu społecznohistorycznym. Terminem tym określa się wówczas najwyższy stopień rozwoju psychiki, który pojawia się dopiero u człowieka. Zaczątki tego zjawiska można w prymitywnej mierze spostrzec u wyższych zwierząt, mianowicie u małp człekokształtnych. Przejście psychiki zwierzęcej w ludzką znamionuje się właśnie pojawieniem się tej nowej, par excellence człowieczej cechy. psychicznej, tzn. świadomości w sensie społecznohistorycznym. Rozstrzygającą rolę odegrała tutaj praca.          W związku ż tym mówi się, że praca stworzyła świadomość ludzką. Swoista ta cecha była i u człowieka pierwotnego, jednakże raczej na poziomie zalążka, a dopiero u współczesnego człowieka rozwinęła się w procesie rozwoju historycznego do dzisiejszego poziomu. Rozkwit ten odbył się na prawach rozwoju społecznych warunków życia. [przypisy: psychoterapeuta warszawa, dzieci z autyzmem terapia, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries