Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Mazurkiewicz wiaze czynnosciowo psychike archaiczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mazurkiewicz wiąże czynnościowo psychikę archaiczną z korą mózgową po- zaczołową, która powszechnie jest uważana za narząd odruchowości warunko- wej. Już powyżej wspominaliśmy, że uczuciowość archaiczna rozwojowo niezbyt. daleko odbiega od popędowości instynktowej. Psychikę archaiczną znamionują następuj ące cechy: . 1. Plastyczność wyobrażeń. Cecha ta występuje u dzieci ze szcze- gólną wyrazistością. Wskażemy na tę właściwość psychiki dziecięcej przy oma- wianiu zjawisk ejdetyzmu. Prawdopodobnie chodzi tu o tak wyraziste i pla- styczne wyobrażenia, że nabierają one nieledwie cech omamów. To samo .można Szczegółowy opis faktów psychicznych .podamy ze względów dydaktycznych w odpowiednich miejscach psychopatologii, czyli symptomatologii ogólnej, Taki wstęp z zakresu prawidłowych. czynności . psychicznych, poprzedzający opis zjawisk psy- chopatologicznych, ułatwi zrozumienie pojęć klinicznych. Ta sama plastyczność wyobraźni przejawia się w treści mitów i baśni. W tym samym żnaczeniu mówimy o bujnej wyo- braźni, dochodzącej do głosu w twórczości artystycznej, zwłaszcza w sztuce pier- wotnej. Każdy człowiek ma możność czynienia spostrzeżeń nad tą właściwością w marzeniach sennych, gdzie niezależnie od aktualnie działających na zmysły podniet zewnętrznych, a więc na drodze wewnątrzpsychicznej (intrapsychicz- nej), przeżywamy wyobrażenia spostrzegawcze o wszelkich cechach omamów wzrokowych, słuchowych, czuciowych, ustrojowych, smakowych i węchowych. Coś analogicznego do marzeń sennych przeżywamy w chwili usypiania, w sta- nie półjawy. Zjawiska tego typu opisywano pod nazwą marzeń na jawie (Wach- traumę) lub snów hipnagogicznych (Silberer). Można je przy pewnej wprawie wywoływać .dowolnie, drogą autosugestii. 2. Nieodróżnianie fantazji od rzeczywistości przed- miotowej jest zrozumiałym następstwem poprzedniej cechy. Dlatego zez- nania małych dzieci jako świadków posiadają bardzo małą wartość dowodową. Na takie same trudności napotykamy w badaniach psychiatrycznych, gdy mamy do czynienia z dziećmi lub z osobnikami prymitywnymi; trudno jest czasem uzyskać pewność, czy coś było naprawdę, czy też się tylko śniło, czy też może było przedmiotem halucynacji albo iluzji. [podobne: , dezynsekcja warszawa, odzież termoaktywna, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Mazurkiewicz wiaze czynnosciowo psychike archaiczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zakładach zamkniętych przebywa mnóstwo takich pod- leczonych schizofreników, których proces zatrzymał się na rozmaitych pozio– mach rozwoju psychozy. Wielu tych chorych ze stanami ubytkowymi przebywa, na wolności, są oni zdolni do pracy zarobkowej, chociaż ich zdolność zarobkowa jest znacznie zmniejszona i w każdej chwili może nastąpić obostrzenie procesu. Niektóre stany ubytkowe są tak nieznaczne, że tylko dokładne badanie psy- chiatryczne zdoła je wykryć. Mówimy w tych przypadkach o wyleczeniu spo- łecznym, gdyż z punktu widzenia naukowo-lekarskiego przewlekły proces tli się nadal lub utrzymuje się jako trwałe kalectwo umysłowe. INNE POWIKŁANIA EPIGENETYCZNE Powikłania takie nie należą do rzadkości. Zwłaszcza zespół majaczeniowy trzeba umieć wyosobnić z mieszanych zespołów czynnościowych, od których roz- poczynają się niekiedy przewlekle procesy schizofreniczne. Czysty zespół ma- jaczeniowy w przebiegu prostej schizofrenii lub schizofrenii przewlekłej, która po przeminięciu ostrego zespołu nabrała cech takiego samego obrazu klinicz- nego, jest wielką rzadkością. Może on się zdarzyć, gdy inny czynnik organiczny, np. alkoholizm powikła podłoże schizofreniczne, w wyniku czego pojawi się- delirium tremens, przepojone pewnymi pierwiastkami schizofrenicznymi. Zdarza. się natomiast nie tak rzadko, że na ostry początek schizofrenii przewlekłej, składa się jeden z zespołów z kręgu schizofrenicznego powikłany majaczeniem. Dochodzi wówczas do zamącenia świadomości, pojawiają się omamy wzrokowe, podniecenie psychoruchowe przybiera znacznie większe rozmiary” niżby to wy- nikało z czystego zespołu schizofrenicznego, zdolność zapamiętywania jest upo- śledzona, może się pojawić ubytek pamięciowy z bezładnymi i rozkojarzonymi. konfabulacjami, a po ustąpieniu pierwiastków majaczeniowych okres ten objęty być może jeżeli nie całkowitą, to w każdym razie znaczną niepamięcią, -naw-et wsteczną. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, rwa kulszowa, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

« Previous Entries