Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Analiza epigenetyczna tej jednostki nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Analiza epigenetyczna tej jednostki nie pozostawia wątpli- wości, że jest to mieszany zespól maniakalno-katatoniczny, przy czym zespól katatoniczno-hipokinetyczny często bywa powikłany jeszcze objawami katalepsji. Przypadek nr 21. Schizophrenia chronica catatonica. P. J., tir. 16. IV. 1923 r. Obciążenia dziedzicznego rzekomo brak. Już jako dziecko podpadała swoim zbyt spokojnym temperamentem, nie lubiła bawić się z dziećmi, miała trudny kontakt z otoczeniem, była nietowarzyska, kapryśna, uparta. Z biegiem czasu stawała się coraz bardziej powolna i dziwaczna, zamyślała się, przejawiała lękliwość, przesadną pobożność i była drażliwa. W szkole uczyła się średnio, była jednak dość pracowita, zrobiła małą maturę. Rodzina nie widziała w tych właściwościach charakteru (s chi- zoidia, schizophrenia simplex) nic chorobliwego. Widoczne dla otoczenia objawy psy- chozy pojawiły się w marcu 1948 r. Chora zrobiła się apatyczna, straciła chęć do pracy, stała się przeczulona, każdy drobiazg ją denerwował, coraz mniej jadła, nikt nie mógł zrozumieć o co jej chodzi, “byle czego czepiała się”, wpadała np. w gniew z powodu nieodpowiedniego położenia papierośnicy na stole, w gniewie ciskała przed- miotami o ziemię, stała się apodyktyczna i dziwaczna, biła osoby z otoczenia, kiedy ją zamykano, uciekała przez okno i wałęsała się nie wiadomo gdzie. W czasie od 3. III. do 13. IV. i od 17. VIII. do 24. XI. 1948 r. przebywała w szpi- talu w Kocboro-wie, gdzie rozpoznano postać katatoniczną schizofrenii. Pod wzglę- dem somatyczno-neurologicznym nie stwierdzono tam odchyleń od stanu prawidło- wego. Ustalono tam następujący stan psychiczny: brak poczucia choroby psychicz- nej, twierdziła, że dostała się do szpitala przez nieporozumienie, kontakt z chorą, bardzo trudny, przeczy ona faktom z anamnezy, pytania zbywa odpowiedziami nie- jasnymi lub grymasami mimiki, wybitne rozkojarzenie, na oddziale zachowanie dzi- waczne, zmanierowana, zamknięta w sobie, nie posiada kentaktu z otoczeniem, od- mawia przyjmowania pokarmów, popada w niemal zupełny mutyzm. Leczenie wstrzą- , sami elektrycznymi dało poprawę na dwa miesiące, później znowu stała się agresywna, chwilami apatyczna, to znowu podniecona, przestała zajmować się gospodarstwem, unikała ludzi, jadła, gdy nikt nie widział, czasem uciekała, jakby ją kto gonił. Przy ponownym przyjęciu w Kocborowie wybitnie zmanierowana, stereotypowe grymasy twarzy, wykrzywia dziwacznie usta, podniecona psychoruchowo, mówi wolno, za- cina się, czasem na pytania nie odpowiada, czasem rozpoczęte zdanie w połowie przerywa lub porusza się, jakby miała odpowiedzieć, lecz głosu nie dobywa (otamo- wania). Omamów nie stwierdzono, urojeń nie wypowiadała, lecz robiła wrażenie wylęknionej, zresztą we wszystkich kierunkach zorientowana, lecz wybitnie rozko- jarzona. [patrz też: , depilacja laserowa Łódź, catering dietetyczny, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Analiza epigenetyczna tej jednostki nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Pomijamy tutaj• sporne zagadnienie stosunku otępienia dzie- cięcego do schizofrenii. Przedstawiony powyżej obraz kliniczny odpowiada ściśle opisom klinicznym otępienia dziecięcego: początek między 3 a 4 r. ż., rychły zanik dobrze już wykształconej mowy z pozostawieniem tylko szczątków w postaci po- szczególnych krótkich zdań, powtarzanych stereotypowo, wybitny lęk, daleko posu- nięte otępienie. afektywne i intelektualne, stereotypie ruchowe i mimiczne, iteracje, skłonność do samookaleczeń, wybitne podniecenie psychoruchowe, skłonność do agre- sywności i niszczycielstwa, nieubłaganie postępujący przebieg, mimo doszczętnego otępienia zachowany inteligentny wyraz twarzy (ryc. 74). W naszym przypadku 7. przyczyn technicznych nie wykonano badania elektroencefalograficznego. Zarówno pneumoencefalografia, jak i mózg w czasie operacji zmian nie ujawniły. Rokowanie schizofrenii trzeba zawsze stawiać dwoiście: osobno co do przewlekłego procesu schizofrenicznego, osobno co do zespołu psychotycznego czynnościowego. W pierwszym przypadku rokowanie jest niepomyślne. Schizofrenii prostej nie da się wyleczyć. Jeżeli ktoś sądzi, że wyleczył schizofrenię prostą, to na pewno rozpoznanie jego było mylne. Ostre psychozy schizofreniczne, stanowiące powikłanie nieswoistych spraw somatycznych z mózgowymi, rokują dob- rze. Rokowanie zależy zresztą od natury owego podłoża. Natomiast rokowanie w przy- padkach schizofrenii “złożonej” jest poważniejsze. Osiągane wyniki lecznicze lub samorzutne poprawy polegają bowiem zawsze na ustąpieniu psychozy czynnościo- wej, jednakże przewlekłe podłoże musi pozostać, wyrażając się kliniczne albo dal- szym ciągiem długotrwałego procesu przewlekłego, albo stanem ubytkowym. Nie da się zresztą sposobami” klinicznymi ustalić granicy między okresem trwania procesu czynnego a okresem stanu ubytkowego w znaczeniu procesu nieczynnego. Spośród różnych postaci schizofrenii “złożonej” najlepsze rokowanie – niezależnie od wła- ściwości przebiegu, o których była mowa w tabelce M. Bleulera – zdaje się mieć schizofrenia katatoniczna i paranoidalna, znacznie gorsze hebefrenia. Można tak powiedzieć zwłaszcza wobec wyników leczenia nowoczesnymi środkami, o czym bę- -dzie i mowa poniżej. O ile dawniej przewlekłe przypadki schizofrenii paranoidalnej przedstawiały się pod względem rokowniczym niepomyślnie, to obecnie nawet za- .starzale przypadki poddają się leczeniu largaktylem. Również przypadki podniecenia katatonicznego można bez porównania łatwiej opanować niż dawniej. Wpłynęło to korzystnie na wygląd oddziałów psychiatrycznych, a zarazem na ich przelotowość. K. i K. Spettowie stwierdzili znaczenie rokownicze obciążeniowego wskaźnika cukrowego, miańowicie korzystny jest duży wskaźnik dodatni t, tj. wskaźnik prze- sunięcia powyżej +5, natomiast przy spadku wskaźnika t, rokowanie pogarsza się, a jeśli wskaźnik osiąga wartość poniżej – 3, prawdopodobieństwo remisji maleje i zbliża się do zera. Szczegóły tych interesujących zagadnień znaleźć można w przy- toczonym piśmiennictwie. [hasła pokrewne: , witamina b6, depilacja laserowa Łódź, masło shea ]

Comments Off