Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Znacznie rzadziej spotykamy we wczesnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znacznie rzadziej spotykamy we wczesnych latach dziecięcych przypadki o przebiegu w. posuwach. Zazwyczaj sprawa zaczyna się ostro z objawami hebefrenii, nieco rzadziej katatonii hiper- kinetycznej -Iub hipokinetycznej, w tym ostatnim przypadku możliwe jest po- wikłanie obrazu klinicznego objawami zespołu kataleptycznego woskowatego. Obrazy te nie różnią się niczym istotnym od hebefrenii lub katatonii później- szego wieku. Nawroty tych zespołów, u jednego i tego samego osobnika, naj- częściej jednego i tego samego typu, mogą być różnie częste. W okresach remisji stwierdza się z zasady stopniowe pogarszanie się podstawowego procesu •prze- wlekłego. Objawy hebefreronczne katatoniczne mogą się utrzymywać nawet latami. Hebefrenia prowadzi zresztą znacznie szybciej do głębokiego rozpadu osobowości niż katatonia. We wczesnodziecięcym okresie nie znana jest postać paranoidalna schizofrenii. Być może odpowiednikiem tej postaci są przypadki, których początek nacechowany jest natręctwami myślowymi i fobiami. Zjawiska te mogą występować również w cyklofrenii (Stockert). Villmger podniósł, że w •przypadkach psychoz dziecięcych przede wszystkim trzeba myśleć o schizo- frenii, ale także i o zespołach schizofrenoidalnych szczególnej etiologii organicz- nej. Rokowanie przedstawia się tak samo jak u dorosłych. Dobrze na leczenie wstrząsowe i na leki psycholeptyczne odpowiadają ostre zespoły schizofreniczne z elementami katatonicznymi. Natomiast bardzo oporny na wszelkie metody leczenia aktywnego okazuje się przewlekły proces schizofreniczny. W Klinice Chorób Psychieznych w Gdańsku zastosowano leczenie śpiączkami atropino- wymi, tak rewelacyjnie skuteczne w wielu przewlekłych psychozach schizofre- nicznych. Jednakże schizofrenia dziecięca okazała się i na tę metodę oporna. Zazwyczaj wypróbowuje się po kolei wszystkie sposoby, również insulinoterapię, aby wreszcie z rozczarowaniem stwierdzić ich nikłą skuteczność. Tragiczną oko- licznością bywa fakt, że proces trafia na rozwijającą się psychikę dziecięcą, która wskutek długotrwałej psychozy doznaje zahamowania i skrzywienia. Ogromną rolę odgrywa psychoterapeutyczno-wychowawcza strona opieki nad schizofre- nicznym dzieckiem, nie zawsze w szpitalach i w środowiskach rodzinnych na..; leżycie doceniana. [patrz też: , dentysta Kraków, Siłownie zewnętrzne, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Znacznie rzadziej spotykamy we wczesnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ani w czasie trwania ostrej fazy psychotycznej, ani w okresach remisji nie stwierdza się więc objawów zespołu psychoorganicznego. Jeżeli mimo to zapatrujemy się na sprawę jako na proces hipotetycznie organiczny, to opie- ramy się tu na następujących argumentach; 1) przewlekły charakter choroby jako całości; 2) trwała skłonność osobnicza do pojawiania się nawrotów psychotycznych; 3) nie ulegająca wątpliwości rola dziedziczności; czynnik ten nie ma znacze- nia bezwzględnego i nie stanowi nieuchronnego fatum; 4) podłoże organiczne cyklofrenii może ulegać powikłaniom ze strony psychoz czynnościowych swoistych (mania i depresja) i nieswoistych ; 5. oporność podłoża na znane nam dotychczas metody lecznicze. Nie umiemy dotąd zapobiegać nawrotom. Udaje się nam przerwać ostre stany depresji lub manii, lecz nie udaje się nam zatrzymać w dalszym rozwoju owego nie zbada- nego bliżej podłoża organicznego, które warunkuje epigenetyczni e pojawianie się wciąż na nowo faz obostrzenia; 6) w bardzo wielu przypadkach przewlekła sprawa cyklofreniczna widocznie ma charakter postępujący, gdyż widujemy z upływem lat, że pojawiające się fazy cyklofreniczne trwają coraz dłużej, przebiegają ciężej i bujniej, remisje stają się coraz krótsze, a czasem w ogóle zanikają, tak .ze chory w ciągu wielu lat trwa w stanie melancholii lub manii; 7) 50 rok życia zdaje się być wiekiem krytycznym dla tej choroby. W okresie tym nawroty stają się częstsze i cięższe lub przechodzą w stan przewlekły. Do- tyczy to na szczęście znacznej mniejszości przypadków. cyklofrenii. Czasem w tym końcowym okresie sprawa przechodzi w sposób ciągły w obraz kli- niczny psychozy inwolucyjnej lub przedstarczej, gdzie objawy zespołu psycho- organicznego są już bezsprzeczne. Czy w przypadkach tych zejście to jest tylko zbiegiem okoliczności, czy też wynika z właściwości samej choroby, nie wia- domo; 8) chociaż czynniki zewnątrzustrojowe odgrywają niewątpliwie rolę co naj- mniej wyzwalającą w pojawianiu się poszczególnych faz psychotycznych, to jednak choroba sama ma charakter endogenny. [więcej w: , domowe sposoby na trądzik, foteliki dla dzieci, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries