Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Zródlem bledów rozpoznawczych staja sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Źródłem błędów rozpoznawczych stają się zwłaszcza przypadki napadów psychosensorycznych u schizofreników. Wów- czas automatyzmy wzrokowe z reguły biorą niewprawni diagności za omamy wzro- kowe, wliczając je na tej podstawie do symptomatyki schizofrenicznej. Na tym zdają się polegać wciąż jeszcze spotykane twierdzenia o omamach wzrokowych w schizofrenii. Ponieważ najczęściej chodzi tu o zespół paranoidalny, chorzy zja- wiające im się zjawiska wzrokowe, zasadniczo przebiegające. bez sądu realizującego, interpretują urojeniowo, nadając im dzięki składnikowi schizofrenicznemu wtórnie przekonanie o rzeczywistym istnieniu przedmiotu swych spostrzeżeń, a Więc cechy sądu realizującego. Zresztą wiemy, że schizofrenicy taką samą interpretację para- noidalną stosują wobec snów hipnagogicznych i hipnopompicznych, a także wobec fizjologicznych omamów w marzeniach sennych. Różnicowanie tych zjawisk tak bardzo złożonych wymaga szczególnej rutyny rozpoznawczej. SCHIZOFRENIA DZIECIĘCA Przeważnie psychozy wieku dziecięcego nie różnią się od psychoz ludzi do- rosłych do tego stopnia, aby miały tu powstawać jakieś szczególne trudności rozpoznawcze. Natomiast schizofrenia oraz tzw. dementia i,nfantilis – o ile ta ostatnia nie jest szczególnie ciężką postacią schizofrenii – są wciąż jeszcze za- gadnieniem diagnostycznie nie opanowanym. Nawet samo pojęcie schizofrenii dziecięcej nie jest jeszcze w piśmiennictwie ostro zakreślone. Jeżeli wliczyć tu wszystkie przypadki rozpoczynające się przed 15 r. Ż., to jest ich ok.,400 na ogólną liczbę schizofrenii (Bleuler). Natomiast Lutz uważa za schizofrerrię dzie- cięcą tylko te przypadki, które rozpoczynają się przed 10 r. Ż. Przypadków tych jest poniżej 10f0, jest to więc cierpienie rzadkie. Obniżenie granicy wieku po- niżej 10 roku uzasadnia się tym, że obrazy kliniczne okresu pokwitania niczym istotnym nie różnią się od psychoz schizofrenicznych wieku dojrzałego, a to samo dotyczy okresu ,przedpokwitaniowego, który przypada, przynajmniej u dziewcząt, mniej więcej na 11 r. Ż. Chociaż granica ta od 10 do 11 lat – w więk- szości przypadków sprawdza się to jednak w praktyce powinniśmy się crien- tować według cielesnych znamion rozpoczynającego się lub jeszcze nie rozpoczę- tego procesu przedpokwitaniowego. Podlega on bowiem osobniczym wahaniom; bywają przypadki niezwykle wczesne (pubertas praecox et praecocissima) oraz. znacznie opóźnione. Wahania te możliwe są w obrębie nawet wielu lat. U chłop- ców okres przedpokwitaniowy (prae ubertas) pojawia się przeciętnie o rok póź- niej niż u dziewcząt. Poza cielesnymi oznakami okresu przed pokwitani owego, jak przyśpieszony wzrost, przybytek wagi itd., znamienne są dla tego okresu; również pewne przemiany psychiki. Pomijamy je tutaj na razie, gdyż orientowa- nie się według nich w pracy diagnostycznej jest niezwykle trudne. Za schizofre- nię dziecięcą w ścisłym znaczeniu trzeba wjęc uważać tylko schizofrenię wczes- nodziecięcą, ponieważ posiada on wiele odrębnych cech, stanowiących źródło, trudności rozpoznawczych. [przypisy: , firma sprzątająca, dentysta Kraków, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Zródlem bledów rozpoznawczych staja sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Że schizofrenia dziecięca jest znacznie częstsza niż się sądzi na podstawie. trafnych rozpoznań, wnosić można stąd, że w wywiadach dorosłych schizofre- ników bardzo często znajdują się podejrzane pod tym względem wiadomości, dotyczące okresu prepsychotycznego. Zbierając wywiady dowiadujemy się, że chory już jako dziecko sprawiał trudności wychowawcze, był uczuciowo chłodny, zdradzał dziwaczne zainteresowania, źle się w szkole uczył lub przy dużych. zdolnościach wykazywał lenistwo, miał słabą łączność uczuciową z otoczeniem, wykazywał skłonność do okrucieństwa, był niewdzięczny, zły, niespołeczny. Te wady charakterologiczne, które zdawały się wówczas leżeć w granicach zdrowia psychicznego, nabierają innej wymowy, gdy się zbiera wywiady dotyczące dzie- cięcej przeszłości dorosłego schizofrenika. Spostrzeżenia takie stały się osnową zapatrywań preformistycznych, według których do zapadnięcia na psychozę określonego kręgu usposabia odpowiednia psychopatia, w tym wypadku schizo- idia. Pogląd ten upadnie, jeśli założymy, że owe schizoidalne cechy charakterole- giczne są poronnie przebiegającym procesem schizpfrenicznym, nie rozpoznanym w latach dziecięcych. Rozpoznanie to nasuwa się ex post, gdy na podłożu tej poronnej schizofrenii dzecięcej wyrośnie w późniejszych latach ostra psychoza schizofreniczna lub gdy sam ten przewlekły proces ulegnie pogorszeniu. Rów- nież w wielu przypadkach, rozpoznawanych w wieku dorosłym jako psychopa- tia, zwłaszcza psychopatia schizoidalna, ale również i wszelkie inne odmiany psychopatii, przypuszczać można, że chodzi tu o schizofreniczny stan ubytkowy będący pozostałością po schizofrenii dziecięcej skrycie przebiegającej. Jeżeli hipotetyczne te założenia uznamy za słuszne, to schizofrenię dziecięcą będziemy musieli uznać za sprawę znacznie częstszą. Statystyczne ustalenie jej częstości zależne będzie od udoskonalenia i upowszechnienia diagnostyki psychiatrycznej. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie, dentysta Kraków, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries